Klage nr 2013068

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. november 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                   DNB Eiendom AS Hamar

 

Saken gjelder:             Feil/manglende opplysninger om nedgravd oljetank

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom gjennom innklagede som megler. Budaksept ble gitt 1. november 2011. Klageren har hevdet at han ikke fikk informasjon om at det lå en oljetank på eiendommen. Klageren ønsker fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 56 250.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren fikk ikke informasjon av innklagede, selgeren eller takstmannen om at det lå en oljetank på eiendommen. Den 12. mars 2013 fikk klageren et brev fra brannvesenet om at det lå en tank på eiendommen, og at den måtte fjernes dersom den ikke ble brukt. Klageren tok kontakt med innklagede og ble henvist til eierskifteforsikringsselskapet, som avslo klagen.

 

Klageren ønsker fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 56 250.

 

Innklagede anfører:

Opplysninger i salgsoppgaven er blant annet basert på opplysninger gitt av selgeren på

 

 

befaring, takst datert 25. august 2010, egenerklæring fra selgerne, samt opplysninger fra kommunen. Taksten forelå før oppdragsavtalen ble inngått.

 

Innklagede er ikke opplyst om nedgravd oljetank på eiendommen. I mottatte dokumenter fra kommunen og taksten, er dette heller ikke opplyst. Det var heller ikke elementer inne i boligen som skulle tilsi at det hadde vært benyttet oljefyr/parafinovn på eiendommen tidligere, da det på salgstidspunktet var montert vedovn i stuen.

 

Salgsoppgaven er godkjent av selgeren.

 

Innklagede anfører at han har utført oppdraget i henhold til god meglerskikk og slik det kan forventes.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Klagen gjelder manglende opplysning om nedgravd oljetank på eiendommen.

 

Reklamasjonsnemnda behandler forholdet mellom klagerne og eiendomsmegleren. Forholdet til selgeren eller takstmannen, ligger utenfor nemndas mandat og vil ikke bli vurdert.

 

Megleren skal i henhold til lov om eiendomsmegling § 6-7 sørge for at kjøperne før handel sluttes får opplysninger han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. Ifølge Tore Bråthen,  Eiendomsmegling Kommentarutgave,  s. 296, 1.18,

 

            «Meglerens «viktigste kilde til opplysninger om eiendommen er selgeren», jf NOU 1987: 14 s.75. Uttalelsen er gjentatt i NOU 2006: 1 s. 119. Der selgeren har hatt opplysninger om relevante forhold vedrørende eiendommen uten å gjøre megler kjent med dem, kan selger vanskelig gjøre krav gjeldende mot megleren…

            …

            Der megler ikke har grunn til å tvile på selgerens opplysninger og det ikke er andre forhold som tilsier nærmere undersøkelser, kan han heller ikke holdes ansvarlig for at opplysninger ikke fremkommer …»

 

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at innklagede var gjort kjent med at det var nedgravd en oljetank på eiendommen. Klagen kan således ikke føres frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.