Klage nr:
65/05
Avgjort:
22.06.2005
Saken gjelder:
«Dobbeltsalg» av leilighet i prosjekt
Foretakets navn:
Eiendomsmegleren Nord Norge AS

Saksframstilling

Innklagede hadde for salg et prosjekt med 36 leiligheter. Det oppsto et «dobbeltsalg» av en leilighet i forbindelse med salgsstart på prosjektet.

Klageren anfører:

Klageren fikk aksept på kjøpetilbud 12. november 2004. Dette fikk hun skriftlig pr e-mail etter å ha purret på en av eiendomsmeglerne som var ansvarlig for salget av dette nye prosjektet. Dagen etter ringte den andre saksbehandleren på prosjektet og informerte om at leiligheten allerede var solgt før budet kom inn. Innklagede tilbød henne en annen leilighet i bygget, men beliggenheten på denne var ikke slik som den som hun hadde fått aksept på og hun takket nei. Innklagede kunne ikke gjøre noe i saken ut over dette.

Klageren har vært i kontakt med jurister og Forbrukerrådet. Svaret fra Forbrukerrådet var at innklagede «kan imidlertid bli erstatningsansvarlig overfor deg, dersom du må betale mer for en tilsvarende leilighet. At de har tilbudt deg fortrinnsrett ved byggetrinn to høres ut som en rimelig løsning, under forutsetning av at du finner en leilighet du liker.» Dette svaret fikk klageren 10. desember 2004. Klageren var interessert i dette, da beliggenheten for disse boligene er optimale for klageren.

Prospektet på byggetrinn to var ifølge innklagede forventet å legges ut i midten av desember og klageren hadde gitt beskjed om at dette var av interesse. Da klageren ikke hørte noe mer fra innklagede, måtte hun purre på tilbakemelding 25. februar 2005. Hun fikk da tilbakemelding om at prospektet kunne ventes i uke 7. Hun fikk ingen informasjon fra innklagede. Hun tok ny kontakt, nå med faglig leder og fikk beskjed om at prosjektet skulle komme i mars/april. 21. mars kom melding fra innklagede om byggetrinn to. Her var det ingen tilsvarende leilighet, og dersom hun skulle valgt en større leilighet var prisen uansett gått opp gjennomsnittlig ca kr 400.000.

Det var ikke på noe tidspunkt snakk om å få en leilighet til opprinnelig pris, eller noen som helst annen kompensasjon, kun forkjøpsrett. Da leilighetene i det nye prosjektet ikke tilsvarte den klageren ønsket i byggetrinn 1, sa hun nei til disse leilighetene. Flere av leilighetene i byggetrinn 1 er nå lagt ut for salgssummer øket med ca 4-500.000 kroner. Klageren ønsket «sin» leilighet eller eventuelt de to som var helt lik i tilknyttet nabobygg (samme etasje) eller «til nød» de to leilighetene som er like i etasjen under. Innklagede mente ifølge klageren at han hadde rette topp i feilen ved å tilby klageren fortrinnsrett i byggetrinn2 og at han ellers ikke kunne imøtekomme klagerens ønsker for øvrig.

Innklagede anfører:

Klageren ble uriktig meddelt at hun fikk kjøpe den leiligheten hun bød på, mens faktum var at den da allerede var solgt til en annen person. Innklagede har gjentatte ganger beklaget dette overfor klagerne.

Denne skaden var uopprettelig, da innklagede faktisk ikke hadde noen leilighet å selge henne. Med unntak av den skuffelse og frustrasjon klageren sikkert måtte føle når kontrabeskjeden kom, kan innklagede ikke se at klageren har lidt noe tap som følge av handlingen. Hun fikk beskjed umiddelbart etter at feilen ble oppdaget. Ifølge innklagedes dokumentasjon ble hun via e-mail kl 1333 den 11. november 2004 meddelt aksept og saksbehandleren mener å ha gitt kontrabeskjed samme dag. Dagen etter kl 12.44 svarte klageren i egen e-mail at hun var meddelt at hun ikke fikk kjøpe leiligheten. Klageren kan således ikke ha lidt noe tap som følge av dette.

Innklagedes tilbud om å prioritere klageren i byggetrinn 2 var et forsøk på å gi henne et fortrinn ved neste prosjekt. At salgsstart ble utsatt flere ganger av utbyggeren er utenfor innklagedes styring, og uansett irrelevant i saken. Innklagede hadde over 250 interessenter som ventet på denne salgsstarten, men hadde avklart med utbyggeren at klagerne ville få best prioritet dersom hun ønsket leilighet i byggetrinn 2. Innklagede kan heller ikketilby henne leiligheter til redusert pris. Utbyggeren setter prisene, og ved oppstart av byggetrinn 2 var prisene økt. Innklagede har forståelse for at klagerne ikke syntes det var like gunstig, men innklagede har ingen egne leiligheter å selge henne.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av et «dobbeltsalg» av leilighet i prosjekt.

Det er i strid med god meglerskikk å selge samme leilighet til to konkurrerende interessenter. Reklamasjonsnemnda har imidlertid merket seg at innklagede har gjort en solid innsats i et forsøk på å rette opp feilen, samtidig som klagerens villfarelse ble oppklart svært raskt. Klageren har ikke krav på å få kjøpe en større leilighet i byggetrinn 2 til samme pris som den aktuelle leiligheten i byggetrinn 1, idet en slik kompensasjon ikke ville være en adekvat følge av innklagedes forsømmelse.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Oslo, den 22. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant