Klage nr 2013091

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. januar 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

 

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd Ski

v/Eiendomsmegler Krogsveen AS juridisk avdeling

Postboks 1

1330 Fornebu

 

Saken gjelder:             Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin bolig. Oppdragsavtalen er datert 15. mai 2013, og eiendommen ble solgt ved aksept av bud 12. juni 2013. Dato for overtakelse var 26. august 2013. Klageren er misfornøyd med at megleren ikke møtte på avtalt visning og isteden var på en annen visning, og mener at han opptrådte uredelig.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Innklagede fortalte ifølge klageren ikke sannheten da han via e-post sa at han ikke kunne komme på visning «pga en familiesituasjon som er oppstått». Årsaken til at han ikke kunne stille på visning, var at han hadde dobbeltbooket med en annen visning og valgte å prioritere den. Innklagede har etter klagerens syn opptrådt både i strid med god folkeskikk og god meglerskikk. Klagen går ikke på dobbeltbookingen, men på at innklagede opptrådte uredelig ved ikke å opplyse om de faktiske forhold rundt årsaken til at han ikke stilte på visning.

 

  • Oppdragsavtale ble inngått den 15. mai 2013.
  • Avtalt visningstidspunkt søndag den 9. juni kl 1230 – 1330 og tirsdag 11. juni. Dette fremgår også av FINN-annonsen.
  • Dagen før visningen, kl 1157, fikk klageren en e-post fra innklagede hvor han blant annet sa at han ikke kunne komme på visningen på søndag, på grunn av en familiesituasjon.
  • På ettermiddagen den 8. juni var klageren inne på innklagedes hjemmesider og så da at hans saksbehandler var oppsatt med visning på en annen adresse kl 1300-1400, altså på samme tidspunkt som visningen på klagerens hus.
  • Saksbehandlerens sjef stilte på klagerens visning den 9. juni kl 1230 – 1315. Han måtte dra på en annen visning, og klagerens kone måtte ta siste del av visningen selv.
  • Klageren dro til den andre visningen saksbehandleren skulle ha og traff ham der ca kl 1330. Klageren konfronterte ham og sa at det var uakseptabelt at han «talte usant». Klageren ba ham møte med sin sjef hos klageren kl 1800 samme kveld. Innklagede fikk da beskjed om at denne opptreden var fullstendig uakseptabel, innklagede skulle yte topp innsats for å selge huset, og at klageren ville komme tilbake til saken senere.
  • Den 9. juni mottok klageren e-post fra innklagede hvor han skriftlig innrømmet å ha gjort en feil, og at årsaken til at han ikke kunne komme på visning på klagerens bolig, var at det var en dobbeltbooking,  og at han hadde prioritert den andre boligen.
  • Den 13. juni 2013 ble boligen solgt kr 50 000 over takst.
  • Klageren sendte deretter den 26. august en e-post til innklagede hvor han ba om en kompensasjon for å ordne saken i minnelighet.

 

Nemnda er bedt om å vurdere hvorvidt innklagede har brutt god meglerskikk.

 

Innklagede anfører:

Klagen gjelder meglerens håndtering av salgsoppdraget. Klageren anfører at innklagede ikke har fortalt sannheten da han opplyste at han ikke kunne stille på visning på eiendommen. Klageren ønsker primært å få avklart hvorvidt innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, men ønsker også at nemnda avgjør om han har krav på kompensasjon og størrelsen på en eventuell kompensasjon.

 

Innklagede finner det beklagelig at klageren oppfatter at megleren har vært uærlig i sin kommunikasjon med ham. Han er enig med klageren i at det ikke er akseptabelt at megleren lyver for partene i en eiendomshandel. Det avvises imidlertid at innklagede har løyet i denne saken. I ettertid ser innklagede at megleren burde informert klageren om situasjonen, endring av situasjon og innklagedes vurdering, og at denne saken kunne vært unngått dersom klageren hadde fått ytterligere informasjon. Innklagede beklager at dette ikke ble gjort i tilstrekkelig grad. Innklagede kan imidlertid ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge, da han mener at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Det er korrekt at megleren hadde booket to visninger søndag den 9. juni. Det var avtalt visning på klagerens eiendom fra kl 1230 til 1330 og på en annen eiendom fra kl 1300 til 1400. Han var tidlig klar over at han hadde avtalt to visninger samtidig, og det ble derfor avtalt at han skulle være til stede på klagerens eiendom, mens selgeren av den andre eiendommen skulle gjennomføre visningen alene. Klageren ble ikke informert om at megleren hadde en annen visning samtidig, da megleren planla å delta på klagerens visning.

 

Megleren sendte en e-post til klageren dagen før visningen, hvor han opplyste at han ikke kunne komme på visningen, på grunn av en familiesituasjon. Han opplyste samtidig at daglig/faglig leder ved kontoret ville overta visningen, og at vedkommende var svært kvalifisert til å gjennomføre visningen istedenfor megleren. Da det søndag morgen ble endringer i planene for familien, kunne meglerens kone ha tilsyn med den syke. Megleren fikk dermed muligheten til å kunne jobbe. Da det allerede var avklart at fagansvarlig/daglig leder skulle være tilstede på klagerens visning, fant megleren det mer hensiktsmessig å dra på den andre eiendommen. Totalvurderingen til megleren er at klageren var godt ivaretatt, og at det derfor var størst behov for ham på den andre visningen. I ettertid ser han at burde informert om endringen i situasjonen.

 

Innklagede finner ikke å ha opptrådt i strid med god meglerskikk. Han har ikke vært uærlig eller løyet til klageren. Megleren har ønsket å gi minst mulig informasjon til klageren om den familiesituasjonen han er i, og klageren og nemnda må ha forståelse for at man ikke ønsker å gi mer informasjon enn høyst nødvendig om vanskelige familiære situasjoner.

 

Innklagede har gjort en god jobb for klageren. Han har strukket seg langt for å imøtekomme klagerens ønsker. Det er oppnådd en god salgspris for klagerens eiendom.

 

Klageren har bedt nemnda vurdere hva man anser som riktig kompensasjon fra innklagede. Innklagede presiserer at klageren kun kan kreve betaling fra megleren dersom han har krav på vederlagsnedsettelse, eller megleren er erstatningsansvarlig. Innklagede kan ikke se at det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra hans side, og mener derfor at klageren ikke har krav på nedsettelse av vederlaget. Når det gjelder erstatning, kan innklagede ikke se at han har opptrådt erstatningsbetingende eller at klageren har hatt et økonomisk tap.

 

Innklagede tar enhver klage på meglers håndtering av salgsprosessen alvorlig. Innklagede har derfor tidligere tilbudt klageren en kompensasjon på kr 10 000, samt refusjon av en visning på kr 1 875. Tilbudet opprettholdes fra innklagedes side til og med en uke etter at avgjørelsen fra Reklamasjonsnemnda foreligger. Tilbudet er ingen erkjennelse av ansvar, men en kompensasjon da innklagede i ettertid ser at klagerens misnøye kunne vært unngått dersom meglerne hadde informert klagerne om den endrede situasjonen den 9. juni.

 

Klagernes ytterligere anførsler

Klageren mener at selgeren av den andre eiendommen må gi en skriftlig bekreftelse på forholdet vedrørende visningen. Klageren anfører også at påstandene vedrørende familieforholdet ikke er dokumentert.

 

Innklagedes ytterligere anførsler

Innklagede finner det beklagelig at klageren ikke fester lit til redegjørelsen. Innklagede presiserer at tilsvaret er i samsvar med meglerens e-post av 9. juni kl 1530: «Det er videre helt korrekt at det oppstod en familiesituasjon hos meg, noe det også gjorde og er pågående i øyeblikket. Årsaken til at jeg kunne komme til Oslo i dag, var min kone som fikk omgjort dagen, og satte barna bort. Jeg ønsker ikke å gå noe videre inn på det, men det er sykdom hos et nært familiemedlem som ikke er av en positiv karakter.»

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Klagen gjelder påstand om at bevisst feilopplysning vedrørende visning og årsaker til at saksbehandleren selv ikke kunne møte.

 

Klageren ønsker at nemnda vurderer hvorvidt innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene uttalt seg ulikt om hvorfor klagerens megler ikke var til stede på visningen hos klageren. Nemnda er likevel kommer til at saken er tilstrekkelig opplyst til at den kan behandles.

 

Nemnda har kommet til at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk selv om informasjonen rundt visningene var mangelfull, men nemnda har en viss forståelse for klagerens reaksjon. Det avgjørende for nemnda er imidlertid at klageren ble informert om at den fagansvarlige på kontoret skulle ta visningen, og at årsaken var familiære forhold hos oppdragsansvarlig. Dette aksepterte også klageren i e-post av 8. juni 2013.

 

Når oppdragsansvarlig likevel gjennomførte visning på et annet oppdrag på samme tidspunkt, har innklagede forklart at dette skyldtes at familiesituasjonen hadde løst seg. Da var klageren allerede informert om at fagansvarlig skulle gjennomføre visningen.

 

Nemnda nevner imidlertid at det hadde vært en fordel om klageren hadde blitt informert om at megleren likevel kunne gjennomføre en visning den dagen. Det er også uheldig at oppdragsansvarlig hadde foretatt dobbelt berammelse av visninger. Det er imidlertid forståelig at megleren som skulle hatt visningen, har vært tilbakeholden med å si for mye om familiesituasjonen. Innklagede har for øvrig beklaget at informasjonen var mangelfull.

 

Nemnda legger til grunn at innklagede står ved sitt tilbud om å betale en kompensasjon på
kr 11 875, jf. tilsvaret.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.