Klage nr 2013106

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. januar 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

DNB Eiendom AS Grønland

Grønland 6-8

0021 Oslo

 

 

Saken gjelder: Misnøye med saksbehandlingen, herunder håndtering av kjøper/selger-forhold

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte sin bolig gjennom innklagede meglerforetak. Oppdragsavtalen mellom partene ble inngått den 6. juni 2013. Dato for budaksept var den 3. juli 2013, og dato for overtakelse den 1. september 2013. Klageren er misfornøyd med innklagede, som etter klagerens syn opptrådte uprofesjonelt i oppdragsperioden. Misnøyen relaterer seg blant annet til budrunden og til spørsmål knyttet til forkjøpsrett. Klageren krever på denne bakgrunn nedsettelse av innklagedes vederlag med kr 40 000, samt erstatning stor kr 42 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren knytter først noen bemerkninger til annonseringen av leiligheten. I henhold til det avtalte med innklagede var annonseringen på FINN.no og salgsoppgaven ferdig den 20. juni 2013. Klageren hevder imidlertid at da klageren forsøkte å finne sin bolig på FINN.no ved å skrive stedsnavn og prisantydning, kom ikke boligen opp. Etter en stund fant klageren boligen, men med en prisantydning på kr 0. Klageren mener at dette ikke ble korrigert, tross hans umiddelbare reaksjon, før den 24. juni 2013. Klageren hevder på dette grunnlag å ha «mistet» en viktig helg på FINN.no.

 

Klageren er også misfornøyd med innklagedes håndtering av budrunden. Klageren var i Kina

under budrunden. Han anfører at innklagede, i henhold til det avtalte, sendte en SMS til ham den 2. juli 2013. SMSen skal imidlertid ha blitt sendt fra en adresse som ikke tok imot klagerens svar. Klageren opplevde dette som irriterende da klageren endelig hadde kommet til et sted med mobildekning.

 

Innklagede skal ha gitt klageren beskjed om at det bare fantes én budgiver. Budgiverens bud var på kr 50 000 over taksten, og gjaldt til den 2. juli 2013 kl. 15:00. Klageren aksepterte ikke budet, og ønsket en ny visning. Han fikk deretter en SMS fra innklagede den 3. juli 2013. Innklagede skal ha gitt beskjed om at ingen andre hadde meldt sin interesse, og anbefalte derfor sterkt å akseptere budet, som nå gjaldt til den 3. juli 2013 kl. 11:00. Klageren aksepterte da budet, og kontraktsmøtet ble avtalt til den 9. juli 2013. Da klageren møtte opp på kontraktsmøtet, og ble presentert kjøpskontrakt med budgiveren, reagerte han på at en dame som hadde kjøpt leiligheten med forkjøpsrett, var til stede.

 

Klageren anfører at det senere viste seg at budgiveren hadde fått en SMS fra innklagede den 8. juli 2013 om at han ikke trengte å komme til kontraktsmøtet, fordi boligen var solgt på forkjøpsrett.

 

Avslutningsvis legger klageren til at tre uker senere ble samme leilighet, i første etasje, solgt for kr 150 000 over takst av en megler fra et annet meglerforetak. Klageren mener at budet på den leiligheten gjordet et hopp da megleren nevnte overfor den endelige kjøperen at noen hadde meldt sin interesse for å kjøpe med forkjøpsrett. Klageren mener at også hans leilighet kunne blitt solgt for en høyere pris.

 

Innklagede anfører:

Innklagede påpeker innledningsvis at klageren ved oppdragsinngåelsen ga fullmakt til en annen til å ta hånd om hele salgsprosessen da han skulle reise til Kina. Det var likevel innklagedes ønske å informere og holde kontakt med klageren underveis.

 

Hva gjelder salgsoppgaven som ble utarbeidet, viser innklagede til at det ble laget et utkast til salgsoppgave. Dette kunne klageren se via en link, men på dette tidspunktet var det ikke fastsatt noen pris. Salgsoppgaven kunne ikke legges ut på FINN.no før klageren hadde godkjent utkastet, og prisen var satt.

 

Prisantydningen ble avtalt, og salgsoppgaven godkjent av klageren. Boligen ble lagt ut i markedet den 21. juni 2013. Den ble annonsert på FINN.no og i avis med prisantydning
kr 2 650 000. Innklagede mener at det derfor ikke medfører riktighet som klageren hevder at klageren «mistet» en helg. Innklagede hevder at salgsarbeidet fortsatte i henhold til avtalen, og at salgsoppgavene var godkjent og kvalitetssikret og at de ble trykket med riktig informasjon.

 

Til tross for at klageren hadde gitt en fullmakt, ble det sendt SMS til klageren under budrunden den 2. juli 2013 for å holde ham mest mulig oppdatert og yte god service. Fullmektigen var innklagedes kontaktperson som skal ha hatt en fortløpende dialog med innklagede både per SMS og per telefon. Innklagede mener det er korrekt at det ikke er mulig å svare på utsendte SMSer, men påpeker det var kontakt med fullmektigen hele tiden. Videre mener innklagede at klageren kunne ha ringt ham dersom han ville diskutere saken. Innklagede viser igjen til at også klageren ble orientert, og hevder også å ha hatt kontakt med klageren før aksept av bud. Innklagede anfører at budet på kr 2 700 000 ble akseptert av klageren per telefon den 2. juli 2013. Klagerens aksept ble også bekreftet av fullmektigen i ettertid.

 

Innklagede mener å ha oppfordret budgiveren med det høyeste budet til å strekke seg litt lenger i pris for å minke sannsynligheten for at noen tok boligen på forkjøpsrett. Innklagede peker på at dette med forkjøpsretten fremkommer av salgsoppgaven, og at den ble nevnt i budrunden. Forkjøpsrettshaveren meldte sin interesse den 2. juli 2013 kl. 23:34, dvs. rett før meldefristens utløp. Beskjeden som budgiveren fikk om at det ikke var meldt noen interesse for leiligheten var derfor helt korrekt på det tidspunktet budgiveren fikk beskjeden.

 

Budgiveren fikk dagen før kontraktsmøtet beskjed om at forkjøpsretten ble benyttet. Det ble derfor avholdt kontraktsmøte direkte med forkjøpsrettshaveren. For klagerens del kan innklagede ikke se at det har stor praktisk betydning hvem som møtte i kontraktsmøtet, men innklagede anser det som en fordel at kontraktsmøtet ble avholdt mellom den endelige kjøperen og selgeren.

 

Innklagede mener at boligen ble bredt markedsført i henhold til den avtale som var inngått mellom klageren og innklagede. Innklagede har for øvrig mange års erfaring i bransjen, og har sørget for at hele salgsprosessen er kvalitetssikret og gjennomført på en forsvarlig måte. Innklagede beklager klagerens opplevelse av salgsprosessen, men kan ikke se annet enn at han har utført oppdraget i henhold til god meglerskikk og slik det kan forventes.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder misnøye med innklagedes håndtering av budrunden samt mangelfull avklaring av forkjøpsrett.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler er gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på grunnlag av det som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens.

 

I den foreliggende sak uttalte partene seg ulikt i forhold til hvorvidt leiligheten ble annonsert med prisantydning kr 0 eller prisantydning kr 2 650 000 på FINN.no. Det er fremlagt en salgsoppgave som viser prisantydning kr 0, men Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag for å vurdere om dette kun er et utkast, eller om det er den salgsoppgaven som ble brukt i salgsprosessen.  Reklamasjonsnemnda er ikke forelagt den endelige annonsen fra FINN.no. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til påstanden om at klageren «mistet» en helg med annonsering.

 

Når det gjelder innklagedes håndtering av budrunden, finner Reklamasjonsnemnda det avgjørende at klageren ved oppdragsinngåelsen skal ha gitt fullmakt til en annen person. Dette forhold er ikke imøtegått av klageren. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at budrunden er mangelfullt håndtert overfor fullmektigen.

 

En oppdragstaker skal i sin virksomhetsutøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk med omsorg for begge parters interesser, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd. Oppdragstakeren skal videre gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne, jf. § 6-3 annet ledd. Det er klart at opplysninger og veiledning om en eventuell forkjøpsrett omfattes av meglers omsorgsplikt. Reklamasjonsnemnda finner det imidlertid tilstrekkelig slik forkjøpsretten er omtalt i salgsoppgaven.

 

At en tilsvarende leilighet i første etasje gikk over takst har ikke betydning for utfallet i denne saken. Reklamasjonsnemnda bemerker forøvrig at det er selger av en eiendom som må vurdere om bud skal godtas. Dersom budet er under den pris som selgeren ønsker, bør vedkommende ikke godta budet.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.