Klage nr:
86/05


Avgjort:
27.09.2005


Saken gjelder:
Betaling av honorar ved oppsigelse av oppdrag


Foretakets navn:
RE/MAX No 1 Lillestrøm


Saksframstilling

Klagerne sa opp oppdraget dagen etter inngåelsen. Innklagede krever honorar kr 7.500.

Klageren anfører:

Klagerne ble kontaktet av innklagede som ønsket å komme på befaring for å presentere seg og et tilbud om å utføre meglertjenester. Besøket skjedde 2. mai 2005. Innklagede kom med et tilbud som kun var tilgjengelig «der og da». Klagerne signerte på bakgrunn av dette kontrakten.

Formiddagen dagen etter ringte klagerne til innklagede og ba om å få kontrakten annullert. Årsaken var at de følte de hadde handlet for raskt. Innklagede var ikke villig til dette, uten at klagerne betalte kr 7.500. Eventuelt kunne de legge salgsoppdraget på is.

Samme dag postla klagerne en skriftlig anmodning om å annullere avtalen. Svarbrev fra innklagede datert 26.05.05, viser til kontraktens punkt 6B som dekning for å legge ved faktura på kr 7.500. I punkt 6B er den første setningen: «Dersom oppdragsgiver sier opp oppdraget betales et rimelig honorar stort kr 7.500,- inklusive merverdigavgift for utført arbeid samt kr 950,- inkl. mva pr. visningstime.»

Klagerne føler seg lurt av selskapet og tvunget til å betale et vederlag for tjenester som ikke er utført.

Klagerne kan ikke forstå at kontrakten er gyldig siden den ble fylt ut i et enkelt eksemplar som de ikke mottok noen gjenpart av ved kontraktsinngåelse.

Klagerne anser derfor kontakten for å være ugyldig. Klagerne ber Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester om å oppfordre innklagede til å tilbakekalle sin faktura og annullere kontrakten. Ingen tjenester er utført av innklagede for klagerne og klagerne ser ikke noen grunn til at innklagede skal motta vederlag eller kompensasjon for denne saken – tvert om.

Innklagede anfører:

Som dokumentasjonen viser har klagerne signert på en oppdragsavtale som gir innklagede rett til å kreve kr 7.500,- hvis oppdraget sies opp.

Innklagede hevder at klagerne «angrer seg» på bakgrunn av et bedre tilbud fra en annen eiendomsmegler.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder eiendomsmeglers krav om betaling av honorar ved klagerens oppsigelse av oppdrag.

Så snart et oppdragsskjema er korrekt utfylt, datert og undertegnet, er bindende avtale inngått mellom oppdragsgiver og eiendomsmegler. Det er ikke krav til at oppdragsgiver skal ha en gjenpart for at oppdraget skal være gyldig.

Oppdragsskjemaets punkt 6B som omhandler meglers krav på honorar, lyder:

«Dersom oppdragsgiver sier opp oppdraget betales et rimelig honorar stort kr 7.500,- inklusive merverdiavgift for utført arbeid …».

I dette tilfellet er det opplyst at befaring er utført og oppdragsskjema gjennomgått, samt at takstmann er kontaktet. Dette må være tilstrekkelig til at det kan sies å være «utført arbeid» i forhold til oppdragsskjemaets punkt 6B.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 27. september 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant