Klage nr:
33/05


Avgjort:
14.10.2005


Saken gjelder:
Feilinformasjon ved kjøp av leilighet. Manglende biloppstillingsplass.


Foretakets navn:
Areal Lillestrøm AS


Saksframstilling

Klageren kjøpte en leilighet som var til salgs gjennom innklagede som megler. Av salgsoppgaven fremgår under parkering/garasje at det er fast biloppstillingsplass. Salgsoppgaven er senere rettet til «Ingen fast plass».

Klageren anfører:

Klageren kjøpte leilighet i den tro at en biloppstillingsplass fulgte med. Innklagede sa til klageren at det fulgte med oppstillingsplass, og viste klageren parkeringsplassen, uten å vise hvilken oppstillingsplass det var. Tidligere eier av leiligheten viste en spesiell plass og sa at dette var den som fulgte med leiligheten. I prospektet klageren mottok står det også at oppstillingsplass følger med.

Klageren har i ettertid fått vite både av styreformann og vaktmester at det ikke følger med noen oppstillingsplass og at hun må sette seg på en venteliste og hvis det i fremtiden blir ledig, vil hun kanskje få en plass. Klageren klaget om det til innklagede, men innklagede nekter alt og sier at det som står i prospektet var en feiltagelse av dem.

Innklagede anfører:

Leiligheten ble vist frem av innklagede til klager to ganger. Første gang fikk klageren et prospekt hvor det stod at det var en parkeringsplass med leiligheten. Grunnen til at klageren fikk denne gamle salgsoppgaven var at den lå igjen i leiligheten. Klageren fikk klar beskjed fra innklagede om at det var en gammel salgsoppgave og at den nå var endret. I starten av salgsprosessen meddelte selger at det fulgte med parkeringsplass. Senere gjorde innklagede endringer både i annonse og salgsoppgave angående parkeringsplass. På tross av dette mente fremdeles selger at det fulgte med parkeringsplass.

På den andre visningen spurte klager innklagede om nevnte parkeringsplass, hvorpå innklagede meddelte at det ikke var noen fast plass som fulgte med. innklagede viste heller ikke klageren noen parkeringsplass.

Innklagede har hele tiden, siden den andre visningen, meddelt at det ikke følger biloppstillingsplass med leiligheten.

Hva selger har påvist klageren, eller hva de har snakket om med hensyn til nevnte biloppstillingsplass kjenner ikke innklagede til.

Dersom selger har uttalt noe annet overfor klager, mener innklagede at ansvaret må ligge hos ham.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det er ikke korrekt som opplyst av innklagede at klageren ikke ble forespeilet og vist en fast parkeringsplass. På den andre visningen hadde klageren med sin samboer, datter og en av hennes venninner. Alle fire husker at innklagede viste hvor parkeringsplassene var, både den ute og den nede i garasjen, men at innklagede ikke visste hvilken oppstillingsplass som hørte til leiligheten. Det er heller ikke korrekt som opplyst av innklagede at klageren ble informert om at salgsoppgaven hun fikk var gammel, hun har heller ikke mottatt noe annet eksemplar av denne. Også selgeren har nevnt flere ganger at oppstillingsplass fulgte med.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av påstått feilinformasjon om biloppstillingsplass ved kjøp av leilighet.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler bare klager mot eiendomsmegler, og ikke spørsmål som gjelder forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Når det gjelder klagen mot eiendomsmegler, er prospektet fremlagt i to versjoner. Klager har i sin klage sendt med opprinnelig prospekt, hvor det står at oppstillingsplass følger. Innklagede har i sitt tilsvar sendt med korrigert prospekt, hvor det står at det ikke er noen fast parkeringsplass.

Begge parter er enige om at klager har fått feil informasjon i begynnelsen av kjøpsprosessen, men innklagede mener å ha rettet feilen muntlig overfor klageren, noe klageren eruenig.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det ikke tilstrekkelig at feilen kan være rettet muntlig. For å unngå ansvar måtte innklagede kunne dokumentere at feilen er rettet før endelig avtale er inngått.

Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag for å fastsette størrelsen på klagerens økonomiske tap og dermed innklagedes erstatningsansvar.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Innklagede er erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tap.

Oslo, den 14. oktober 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant