Klage 2013076

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 10. februar 2014. Nemnda har bestått av:

 

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:       Notar Ålesund avd. Sentrum

Ålesund Eiendomsmegling AS

Kongens gate 2

6002 Ålesund

 

Saken gjelder: Nybygg.

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en leilighet i et byggeprosjekt formidlet av innklagede. Innklagede har erkjent at den reguleringsplanen som ble innhentet gjennom kommunens meglerpakke var en eldre versjon, til tross for at et ny og endret versjon av reguleringsplanen for området forelå på det tidspunktet meglerpakken ble innhentet. Klagerne mener de ikke fikk informasjon om at reguleringsplanen åpnet for blokkbebyggelse på nabotomten før avtale om kjøp var kommet i stand.

           

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

Prosjektet «…grenda» ble presentert for klagerne 16. juli 2012. På forespørsel om reguleringsplan får klagerne tilsendt «situasjonsplan utomhus». Reguleringsplan for området er godkjent av kommunen allerede 2. februar 2012 og viser noe helt annet enn svaret fra megler. I tillegg kommer nabovarsel datert 19. juli 2012 fra utbygger som vil bruke klagernes inngangsparti, trapp, heis, avløp, vann, varmepumpe, tavlerom (strøminntak) og endevegg mot øst blokk B til en ny blokk med 15 leiligheter. Prospektet klagerne fikk før kjøpet nevner ingenting om dette.

 

Klagerne følgte seg lurt og krever dagmulkt av selgeren. Klagerne undertegnet kontrakt
20. september 2012 og gjennomførte overtakelsesforretning 9. juli 2013.

 

Innklagede anfører:

I forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale med selgeren, ble det 9. mars 2012 innhentet meglerpakke fra kommunen. Under reguleringsforhold i prospektet er følgende inntatt: «Området er regulert for boligbebyggelse. For nærmere informasjon kontakt megler».

 

Klagerne inngikk avtale om kjøp av leilighet 25. juli 2012. Videre ble de innkalt til kontraktsmøte 7. september 2012, men klagerne avbrøt møtet og nektet å signere kjøpekontrakten. Nytt kontraktsmøte ble gjennomført 20. september 2012, og kontrakten ble da signert.

 

Hva gjelder de innhentede opplysningene fra kommunen, viste det seg i ettertid at innklagede hadde fått tilsendt en utdatert reguleringsplan fra kommunen. Dette var ikke kjent for megleren verken da prospektet ble markedsført eller da kontrakt ble inngått. En endring i reguleringsplanen åpner for blokkbebyggelse.

 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er sikkert at blokken blir bygd. Om den skulle bli bygd, ville det ikke ha innvirkning verken på sol- eller utsiktsforhold, og innklagede kan ikke se at det ville medføre noe verdiforringelse på klagernes leilighet.

 

Kort tid etter at innklagede ble klar over at de hadde mottatt en utdatert reguleringsplan, ble det av utbygger avholdt et informasjonsmøte der sameiet for «…grenda» ble konstituert. En av klagerne ble valgt til styremedlem i sameiet.

 

I tillegg til konstituering av styret ble det blant annet informert om mulig nytt byggeri på nabotomten. I denne forbindelse er det vist til punkt d) i referatet.

 

Innklagede husker at klagerne var innom kontoret, og at megleren på dette tidspunktet var opptatt med en annen kunde. Klagerne skal da ha blitt henvist til ansvarlig megler for prosjektet ved et annet kontor. Verken ansvarlig megler eller andre ansatte ved dette kontoret kan erindre at klagerne tok kontakt i denne forbindelse, men det utelukkes ikke at klagerne kan ha fått utlevert dokumenter. Ansvarlig megler ved det andre kontoret er videre sikker på at han ikke har utlevert situasjonskart og presentert det om reguleringskart. Dersom situasjonskart er utlevert er det presentert som det, og er det utdelt reguleringskart så er det presentert som det.

 

Innklagede anser at kjernen i klagen er mangelfulle opplysninger knyttet til reguleringsforhold, og at dette spesifikt er knyttet til nabotomt der utbygger har vurdert å oppføre boligblokk. Uten at innklagede med sikkerhet kan si hvilke dokumenter klagerne fikk utdelt i forkant av avtaleinngåelse, erkjennes det at klagerne skulle ha hatt opplysningene knyttet til den nye reguleringsplanen ved kjøp og kontraktsinngåelse. Situasjonen var derimot den at den nye reguleringsplanen ikke var mottatt av innklagede, selv om meglerpakken var bestilt på et tidspunkt da reguleringsplanen var godkjent. På det tidspunktet klagerne kjøpte eiendommen, var innklagede heller ikke gjort oppmerksom på den nye reguleringsplanen av utbyggeren. Da innklagede ble kjent med forholdene, ble det iverksatt tiltak for at alle kjøpere i prosjektet skulle få opplysningene, jf. informasjonsmøtet som ble avholdt.

 

Det er innklagedes klare oppfatning at det ikke er gitt manglende eller uriktige opplysninger basert på de opplysningene de hadde på tidspunktet avtalen ble inngått. Klagerne har fått samme opplysninger som andre kjøpere i prosjektet.

 

 

Klagernes ytterligere anførsler

Klagerne avbrøt ikke kontraktsmøtet. Det var selgeren som ikke kom på møtet, og megleren kunne ikke svare på klagernes spørsmål. Godkjent reguleringsplan er ikke forandret, men datert den 2. februar 2012. Avtale mellom selgeren og megleren er datert 21.- 23. februar 2012. Meglerpakken ble bestilt 9. mars 2012. Denne pakken som innklagede viser til, er mikset sammen av gamle målebrev og ledningstegninger og er på nytt uriktige opplysninger. Reguleringsplan av 2. februar 2012 er utarbeidet etter ønsker fra selgeren, og det er klagernes anførsel at innklagede må ha hatt kunnskap om denne ved utarbeiding av prospekt.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder manglende informasjon i forbindelse med salg av nybygg.

 

Reklamasjonsnemnda behandler i henhold til nemndas regler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren eller kommunen vil ikke bli vurdert, herunder kan nemnda ikke ta stilling til kravet om dagmulkt.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda normalt tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken uttaler partene seg ulikt i forhold til hvilket dokument klagerne mottok som svar på sin henvendelse om å få tilsendt reguleringsplan. Klagerne hevder at de fikk tilsendt situasjonsplan for bebyggelsen, mens innklagede hevder at de ikke har utlevert situasjonskart og presentert dette som en reguleringsplan. Nemnda kan følgelig, slik saken er opplyst for nemnda, ikketa  standpunkt til denne delen av klagen.

 

Klagerne hevder de ikke fikk informasjon om den nye reguleringsplanen som åpnet for blokkbebyggelse på nabotomten. Reguleringsvedtaket skal ha blitt fattet før meglerpakken fra kommunen ble innhentet, uten at dette fulgte med dokumentene som utgjorde meglerpakken.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-3 at eiendomsmegler skal opptre i tråd meg god meglerskikk. Videre følger det av § 6-7 at megleren skal sørge for at «kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen». I annet ledd utdypes det hva et salgsprospekt minst må inneholde, for å oppfylle kravet etter bestemmelsen. Dette omfatter «forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett», jf. punkt 10.

 

Det synes å være på det rene at klagerne ikke fikk informasjon om den nye reguleringsplanen før de kjøpte leiligheten. Innklagede hadde imidlertid på vanlig måte innhentet meglerpakke fra kommunen, som blant annet inneholdt en tidligere reguleringsplan. Innklagede hadde ikke blitt informert om den nye planen av utbygger. Etter nemndas syn var det på avtaletidspunktet ikke forhold som tilsa at innklagede skulle foretatt ytterligere undersøkelser om reguleringsforholdene. Innklagede har derfor ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.