Klage nr:
72/05
Avgjort:
14.10.2005
Saken gjelder:
Dekningssalg
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom

Saksframstilling

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin eierleilighet. Det ble akseptert bud stort

kr 1.975.000. Kontraktsmøtet var avtalt til 2. april 2004. Kjøperen møtte først opp 27. mai 2004. A konto beløpet stort kr 75.000 ble ikke innbetalt.

Klageren anfører:

Innklagede besørget ikke innbetaling av a konto beløpet fra kjøperen ved møtet 27. mai 2005. Heller ikke sørget han for garanti for a konto beløpet og restkjøpesummen. Dette var ifølge klagerne en tabbe som påførte dem tap. Overtakelsesprotokoll ble underskrevet 17. juni 2004. Heller ikke her sørget innklagede for å kreve inn kontantsum eller kreve garanti for kjøpesummen. Dette er ifølge klagerne en ny tabbe fra innklagedes side.

Det viste seg at det ikke ble gjennomført kjøp fra kjøperen. Han ble varslet om dekningssalg. Eiendommen ble solgt til ny kjøper for kr 1.900.000. Kjøpesummen er betalt. Innklagede har krevd fullt meglerhonorar også ved dette salget.

Klagerne har krevd at innklagede skal være medansvarlig ovenfor klagerne for det tap de har lidt. Den første kjøperen er i forliksrådet dømt til å betalt kr 75.000 + omkostninger. Resten må innklagede betale. Innklagede har avvist å dekke tapet. Klagerne har ikke akseptert oppgjørsoppstillingen.

Klagerne er påført følgende tap

– kjøpesummen ble kr 75.000 lavere enn ved første salg

– det er betalt dobbel meglerprovisjon

– de er påført rentetap på grunn av forsinket salgsoppgjør

– de er påført store advokatutgifter

– de er påført unødvendige kostnader til boligsameiet og til e-verket

Innklagede har ifølge klagerne utøvd dårlig meglerhåndverk ved at han verken har sikret seg garanti for kjøpesum eller sørget for å få innbetalt kontantsum. Dette må ifølge klagerne karakteriseres som grov uaktsomhet og gi grunnlag for erstatningskrav.


Innklagede anfører:

Klagerne valgte å tegne nytt salgsoppdrag 5. juli 2004. Klagerne var ifølge innklagede helt inneforstått med at de skulle betale ny meglerprovisjon. Dog ble det i tilbudet til klagerne fratrukket blant annet tilrettelegging i det siste oppdragsskjemaet. Klagerne var også inneforstått med at de sto 100% fritt til å velge en hvilken som helst eiendomsmegler til dekningssalget. De valgte innklagede på nytt.

I kontrakten datert 17. august 2004, ble det på side to skrevet «Megler gis rett til å få dekket sine krav på vederlag og utlegg av første innbetaling fra kjøper». I forrige kontrakt ved det første salget sto det «sitt krav».

Innklagede har medfølelse for klagerne som dessverre kom opp i en vanskelig situasjon. Det er dog kjøperen som har misligholdt sin del av avtalen og innklagede kan ikke se at han er medansvarlig for kjøperens mislighold. Innklagede har hele tiden fortløpende gitt klagerne råd og veiledning. Videre anbefalte innklagede klagerne å ta arrest i kjøperens eiendom, da det var heftelser og utleggsforretninger i størrelsesorden 2 millioner og eiendommen hadde en takst på kr 3,5 – 4 millioner. Den ble senere solgt for kr 3.750.000. Klagernes advokat lurte på hvordan man fikk en «attest» i eiendommen.

Innklagede er fremdeles av den oppfatning at det er kjøperen som er erstatningspliktig for klagernes tap. I dette tilfellet var kjøperen til og med solvent, og innklagede kan ikke se at klagerne på noen måte burde lide noe økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av påståtte feil i forbindelse meddekningssalg.

Reklamasjonsnemnda behandler bare krav mot eiendomsmegler og ikke eventuelle krav i forholdet mellom selger og kjøper. Innklagede kan ikke holdes ansvarlig for kjøperens manglende betaling og kostnader i den forbindelse.

Med tanke på betaling for resalget, er klagerens betalingsplikt forankret i oppdragsskjemaet, som Reklamasjonemnda mener må legges til grunn.Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 14. oktober 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant