Klage nr 2013141

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 3. mars 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Smart Bolig- og Næringsmegling AS

Klostergaten 1A

3126 Tønsberg

 

Saken gjelder:             Meglers utlegg/vederlag.

 

 

Saksfremstilling:

 

Salget av klagerens eiendom skjedde på bakgrunn av en avtale om fastpris. Eiendommen ble annonsert i lokalavisen flere ganger. Klageren hevder i ettertid at innklagede ikke kan kreve betalt for disse ekstra annonseringene og anfører at disse ikke var avtalt på forhånd.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren signerte oppdragsavtale om salg av sin eiendom med innklagede. Det ble avtalt fastpris stor kr 59 500 for salget megleren skulle gjennomføre, såkalt «Smart 1». Dette innebar ingen ekstra kostnad for annonsering ifølge kontrakten. Eiendommen var ikke solgt etter seks måneder. Fornyelse av oppdraget skulle være gratis om det viste seg at ekstra kostnader påløp. To uker etter fornyelsen av oppdraget ble eiendommen solgt. Klageren så da at det manglet kr 22 651 fra oppgjøret. Etter at klageren tok kontakt med innklagede fortalte de at beløpet var for ekstra annonsering og ekstra fotografier. Klageren viste da til at det ikke fulgte noen ekstra kostnad i den nye kontrakten. Heller ikke informerte megleren om disse ekstra kostnadene, de ble bare trukket fra oppgjøret.

 

Klageren har sett at innklagede har annonse for sitt meglerkontor hver uke i lokalavisen, og dette bruker innklagede sine kunder til å betale.

 


 

Innklagede anfører:

Klageren var i kontakt med flere meglere i forbindelse med sin vurdering av hvilken megler som skulle velges. Etter avtale med klageren befarte innklagede innledningsvis eiendommen, og redegjorde for salgskonseptet og ga pristilbud. Videre fikk klageren overlevert innklagedes brosjyre hvor fastpriskonseptet presenteres, og hvilke valgmuligheter selgeren har. Tilbudet ble i møtet hjemme med klageren gjennomgått i detalj, idet det allerede fra starten ble lagt vekt på at det ikke skulle oppstå språklige misforståelser.

 

Også selgerens prisforventning ble gjennomgått inngående, da det etter innklagedes oppfatning lå over det sannsynlige markedsnivå for klagerens eiendom på tidspunktet for salg. Selv om også andre meglere hadde gitt tilsvarende signaler, opprettholdt klageren sitt prisforlangende på kr 3 000 000.

 

Et nytt møte ble avholdt på innklagedes kontor da klageren ønsket å inngå oppdragsavtale. Her ble innklagedes pristilbud gjennomgått på nytt, i tillegg til at vilkårene i selve oppdragsavtalen ble gjennomgått i detalj før denne ble signert.  Det ble på nytt gitt uttrykk for at prisantydningen var for høy, og at dette ville påvirke salgstiden.

 

Klageren valgte innklagedes salgstilbud som kalles «Smart 1» som innebærer all nødvendig bistand i forbindelse med boligsalget. I dette konseptet utfører dog selgeren selv visninger etter råd fra innklagede.

 

Innklagede oppfatter klagen dit hen at det er annonsekostnadene utover de annonser som inngår i det tilbudet det er inngått avtale på, klageren hevder at han ikke er forpliktet til å betale.

 

Det fremgår klart av det materialet klageren har fått overlevert, og ble understreket flere ganger i samtalene med ham, at det i fastprisen inngikk én hovedannonse i lokalavisens boligmagasin, samt én visningsannonse på lørdag i samme avis i forbindelse med den første avtalte visningen. Videre fremgår det med uthevet skrift at tilleggsannonsering i samme avis utover det som inngår i innklagede to fastpriskonsepter, koster kr 6 250 inkl. mva. pr. innrykk.

 

Ut fra de samtalene innklagede hadde med klageren, og det materialet han har fått, har det aldri fremkommet eller vært snakket om at innklagedes tilbud innebærer et ubegrenset antall annonseringer i lokalavisen. Klageren er meget godt informert om at det i tilbudet inngår én hovedannonsering samt visningsannonse, og løpende annonsering på internett, jf. oppdragsavtalen.

 

Innklagedes antakelse om at salgsprosessen ville strekke ut i tid på grunn av den høye prisantydningen, slo til, og eiendommen ble således markedsført over en lang periode.

 

Som en følge av at klageren selv foresto visningene, ble naturlig nok hver enkelt ekstra annonsering i avisen avklart med klageren, og han ble orienter om kostnadene ved nye annonser. Innklagede mener derfor at de løpende og gjentatte ganger orienterte om at ytterligere annonsering påførte klageren kostnader. Det ble rykket inn ekstra annonser i uke 5, 6, 7, 10, 12 og 20. Det ble avtalt med selgeren at man skulle ta ekstra utebilder i forbindelse med forhåndsannonsering, idet selgeren var forsinket med klargjøring av boligen for salg.

 

Innklagede er av den meget klare oppfatning at klageren helt fra første kontakt er blitt løpende orientert både om hva innklagedes tilbud inneholdt og hvorledes annonsering utover dette ble belastet.

 

Basert på det faktum at selgeren (klageren) har valgt innklagedes alternativ «Smart1», hvor han selv skulle forestå visningene, bør det således være relativt innlysende at de ikke – uten å ha kontaktet og avtalt med selgeren – ville ha rykket inn ekstra annonser.

 

Klagerens påstand om at ekstra boligannonsering ikke er avtalt og klarert med ham på forhånd, er således gal. Videre er oppfatningen at klagen er grunnløs, idet oppdraget er utført helt i tråd med det avtalte. Innklagede har ivaretatt klagerens interesser i forbindelse med oppdraget på en god måte og har informert om alle forhold av betydning.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder meglers dekning av utlegg til annonsering.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene uttalt seg ulikt i forhold til hvorvidt innklagede har avklart de ekstrakostnader som vil påløpe ved ytterligere annonsering i forkant av hver ekstra annonsering.

 

Nemnda legger til grunn den oppdragsavtalen som begge parter har sendt inn. Det er gitt tre ulike salgstilbud, hvorav to er fastpris. Klageren har valgt «Smart1» – kr 59 500 inkl. mva. I oversikten er det inntatt at denne pakken inneholder blant annet: «Profesjonell fotograf», «Annonse i magasinet Bolig TB onsdag» og «Visningsannonse lørdag».

 

I et avsnitt under «Smart 3- vederlag timepris» er følgende inntatt: «Tilleggs annonsering i Bolig TB utover smart 1 og 2 – FASTpris kr. 6.250,- inkl. mva. pr. innrykk. «Annonsepakken» omfatter annonse både onsdag og lørdag.»

 

Nemnda har kommet til at innklagede ikke har krav på betaling for tilleggsannonser, kr 22 651. Dette er ikke medtatt i den undertegnede oppdragsavtalen, og det er heller ikke i oppdragsavtalen en henvisning til «Salgstilbud til fastpris». Avgjørende for nemnda er imidlertid at i salgstilbudet står avsnittet om «Tilleggs annonsering i Bolig TB utover smart 1 og 2….» i teksten under Smart 3. Det fremgår her ikke tilstrekkelig klart at dette også gjelder når kunden velger Smart 1 eller Smart 2. I tillegg kommer det forhold at oppdragsavtalen ble fornyet 24. mai 2013 «på samme vilkår». Denne uklarhet som her fremgår, må gå ut over innklagede, jf. også avtaleloven § 37 første ledd nr. 3 og 4.

 

 

Konklusjon:

 

Smart Bolig- og Næringsmegling AS må tilbakebetale til klageren 22 651 kroner.