Klage nr 2013090

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. desember 2013/10. februar og 3. mars 2014.

 

Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den norske Advokatforening og Eiendomsmeglerforetakenes forening

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

Advokatfirmaet Kalsnes & Nygaard as

Postboks 44

2882 DOKKA

 

 

Saken gjelder:            Meglers utlegg/vederlag/honorar.

 

 

Saksfremstilling:

 

Innklagede driver eiendomsmegling med advokat Jens Petter Nygaard som oppdragsansvarlig advokat.

 

Klagerne inngikk oppdragsavtale med innklagede den 20. august 2013. Klagerne valgte å si opp oppdraget grunnet misnøye med kundebehandlingen. Det har i ettertid oppstått tvist om størrelsen på innklagedes vederlag.

 

Klagerne anfører:

Klagerne hevder at de ble utsatt for uprofesjonell kundebehandling fra innklagedes side. Innklagede lånte ut husets nøkler til en bekjent for en befaring på egenhånd i etterkant av visning. Dette var ikke avklart med klagerne på forhånd. Også i kommunikasjonen per e-post, mener klagerne at innklagede har uttrykt seg uprofesjonelt. Klagerne fant situasjonen så ubehagelig at de til slutt valgte å si opp oppdraget. De anmodet om en reduksjon i innklagedes honorar.

 

Klagerne har betalt innklagedes faktura, men anser seg ikke enige i vederlagets størrelse. I tillegg ønsker de en vurdering av om innklagede har fulgt reglene for god meglerskikk, og generelt den kundebehandlingen de fikk.

 


 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at han har utført oppdraget på en forsvarlig måte og i henhold til god meglerskikk. Klagen må betraktes som åpenbart grunnløs.

 

Eiendommen var fraflyttet og tømt for både møbler, innbo og personlige eiendeler. Ved innklagedes befaring av eiendommen, ble det belyst hvordan man så for seg at oppdraget skulle gjennomføres, herunder hvor stor detaljkontroll oppdragsgiverne skulle ha. Konklusjonen ble at oppdragstakeren tok det hele og fulle ansvaret for alle ledd i oppdraget. Dette er gjerne det mest hensiktsmessig når oppdragsgiveren bor et annet sted, som i denne saken. Innklagede har likevel forsøkt å holde klagerne godt orientert om oppdragets fremdrift via møter, telefon, SMS og e-post.

 

Etter internettannonseringen, men før avisannonsen og den planlagte fellesvisningen, mottok innklagede henvendelse fra flere interessenter. En av dem som ba om privat visning, var nabo til eiendommen. Dette skjedde før tidspunktet for fellesvisning var bestemt. Innklagede var med naboen på en privat visning på eiendommen. Dagen etter mottok han en ny henvendelse fra samme nabo som ønsket enda en befaring da han var seriøst interessert og ønsket å komme med bud. For en mer smidig løsning ønsket interessentene å låne nøkkel en ettermiddag/kveld. På dette tidspunktet forutsatte innklagede at oppdragsgiverne hadde gitt ham ansvaret for å gjennomføre visninger på best mulig måte. Etter en grundig vurdering mente innklagede at dette var personer han kunne stole på i en slik grad at utlån av nøkkel fremsto som helt ubetenkelig. Klagerne ble varslet før nøkkelen ble lånt ut, men han mottok ikke tilbakemelding før nøklene var levert i retur.

 

Innklagede anfører at hans fremgangsmåte og håndtering av interessentene var fullt forsvarlig og i overensstemmelse med god meglerskikk. Klagen er på dette punktet åpenbart grunnløs.

 

Eieren av eiendommen, hadde gitt den ene av sine døtre (A) skriftlig fullmakt til på sine vegne å ta alle beslutninger i salgsprosessen. Dette fungerte greit frem til A utpekte sine søstre til å ta styringen over salget i sitt fravær. For at søstrene skulle ha samme kompetanse som A på morens vegne, måtte man først sørge for en formelt sett gyldig fullmakt. Innklagede bestrider at han har opptrådt i strid med god meglerskikk på dette punkt og at klagen på dette punktet er åpenbart grunnløs.

 

All tidsbruk og utlegg er fakturert i henhold til oppdragsavtalen. For å avslutte oppdraget på en smidig måte, har innklagede unnlatt å ta med 2,5 timer vedrørende korrespondanse med interessenter, samt utlegg for salgsoppgaver kr 500. Oppdraget er etter innklagedes syn utført i henhold til lov og forskrift og han har forsøkt å oppfylle klagernes ønsker og forventninger på alle måter. Det er ikke grunnlag for reduksjon i innklagedes vederlag og dekning av utlegg.

 

Innklagedes arbeid i saken medførte at det etter bare en ukes markedsføring, og før fellesvisningen, var oppnådd bud tilsvarende takst og prisantydning. Budet ble forkastet uten begrunnelse. Innklagedes råd om å fremsette motbud ble ikke kommentert. I dag ligger eiendommen for salg hos en annen megler, den har ligget ute lenge uten at det har kommet noen bud.

 

Innklagede har lagt ned følgende påstand:

 

 

  1. Innklagede har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk
  2. Faktura pålydende kr 36 647 med betalingsfrist 17.9.13, er korrekt hva angår salær, utlegg, beløpsstørrelse og dens enkelte poster
  3. Klagen må anses som åpenbart grunnløs

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder meglerens håndtering av oppdraget og krav på vederlag ved oppdragsgivernes oppsigelse av oppdraget.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler var omfattende og i saksfremstillingen er anførslene gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda finner ikke, ut fra den fremlagte dokumentasjonen, å ville kritisere innklagede for utlån av nøkler. Når det gjelder påstanden om favorisering av bekjente har det ingen betydning at vedkommende har studert samtidig med innklagede

 

I denne saken var det gitt fullmakt til en av døtrene vedrørende gjennomføring av salget. Innklagede måtte forholde seg til den gitte fullmakten. Det er ikke dokumentert at fullmakten var forsøkt trukket tilbake og erstattet med en fullmakt til en av de andre døtrene. Klagerne kan derfor ikke gis medhold på dette punktet.

Avregning av innklagedes vederlag og utlegg er i h.t. oppdraget. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for nedsettelse av innklagedes vederlag eller reduksjon av de fakturerte utlegg.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.