Klage nr:
74/05
Avgjort:
27.09.2005
Saken gjelder:
Mangler og forsinket overtakelse
Foretakets navn:
Boligeksperten AS, nå Privatmegleren AS Moss

Saksframstilling

Klagerne fikk 4. februar 2004 aksept på sitt bud på en leilighet som var til salgs gjennom innklagede som eiendomsmegler. Leiligheten ble kjøpt uten forutgående besiktigelse.

Klageren anfører:

Klagerne fikk ikke anledning til å besiktige leiligheten, da innklagede ikke fikk kontakt med leieboeren og klagerne forbeholdt seg at leiligheten skulle fremstå i tilfredsstillende forfatning med normal slitasje. Leietakeren hadde fått sin oppsigelse i desember 2003, med tre måneders varsel, og leiligheten skulle være klar for overtakelse 1. mars, senest 1. april. Dette aksepterte klagerne. Leiligheten var imidlertid ikke klar før 1. august 2004.

Det var flere mangler som ble påpekt straks, herunder TV kabler som var kuttet utvendig, stuevindu som var punktert og ikke kunne stenges, hull i innerdører osv. Dette skulle ifølge klagerne bli ordnet. Det manglet brannvarsler og brannslukningsapparat som var innkjøpt og sto på lager. Leiligheten var ikke rengjort. Klagerne skulle få innkalling til generalforsamling og valg av styre til borettslaget, samt husleiegiroer fra selskapet som hadde påtatt seg forretningsførselen for borettslaget.

Kabel-TV er fremdeles ikke i orden. Innklagede mener nå ifølge klagerne at det er borettslaget som må dekke utgiftene. Ifølge salgsoppgaven skal det være kabel-TV i hver leilighet. Stuevindu er fremdeles ikke skiftet. Innklagede har gitt klagerne et telefonnummer til en polakk som han har engasjert til å skifte vinduet. Polakken tok mål til vinduet i midten av februar, og sa at det ville gå en to til tre uker før det kunne monteres grunnet leveringstid. Polakken er purret to ganger, han svarer at vinduet ikke er kommet fra fabrikk. Etter avtale med innklagede skulle klagerne gå til innkjøp av innerdører selv og sende faktura til ham. Dette aksepterte de da leiligheten var ferdig oppusset og det kun manglet dører. Etter to purringer ble beløpet refundert. Brannvarsler og brannslukningsapparat sto fremdeles på «lager» og i desember ba klagerne om å få hente dette selv, men dette ble avist med at det sto i kjelleren til hans far. Med tanke på julen med mye levende lys og matlaging «tryglet» klagerne innklagede om å levere utstyret, det sto på trappa til leiligheten den 23. desember.

Det har ikke vært innkalt til generalforsamling og det er ikke dannet styre i borettslaget. Husleiegiroer kom ikke i posten som avtalt og i november ante klagerne at noe var galt. De tok kontakt med forretningsføreren og fikk beskjed om at det forelå utkastelsesbegjæring på leiligheten på grunn av manglende oppgjør til tidligere eier fra innklagede. Forretningsføreren ordnet opp i dette for klagerne.

Innklagede anfører:

Boligkomplekset klagerne har kjøpt leilighet i består av åtte leiligheter som ligger på rekke, merket fra 33 A til 33 H. Leilighetene ble annonsert ut som «borettslagsleiligheter» og alle ble solgt meget raskt. Klagerne beboer ikke leiligheten, den har vært leid ut fra overtakelse.

Klagerne fikk ikke besiktiget leiligheten da daværende leietaker nektet å slippe inn noen på visning. Han var skuffet over å bli sagt opp, men fikk tilbud om å kjøpe leiligheten han leide. Han trenerte salget. Klagerne ble fortløpende orientert om dette forholdet og fikk opptil flere muligheter til å trekke seg fra kjøpet. At de valgte å kjøpe usett, må de ta på sin egen kappe. Klagerne tok forbehold om at leiligheten ser ut som forventet. Hva de legger i dette er ikke godt å vite. Innklagede står fast ved at «normal slitasje» er en korrekt beskrivelse. Det fremgikk av salgsoppgaven at selgeren ikke hadde bodd i leiligheten.

Innklagede var av den klare oppfatning at det var innlagt TV-signaler i alle åtte leilighetene. Det viste seg i ettertid at det hele var en provisorisk installasjon hvor de andre leietakerne hadde hentet signaler fraen leilighet, som igjen hadde installert dette. Dette ble innklagede først klar over etter at alle leilighetene var solgt. Innklagede har hatt den forretningsmessige bestyrelsen for disse åtte leilighetene siden 1995 og har ikke hatt grunn til å tro at det ikke var installert kabel-TV der.

Innklagede kommenterer ikke de opplistede manglene.

For å forsøke å komme til en minnelig ordning, hvor det skulle installeres nytt anlegg, tilbød innklagede at selgeren og innklagede skulle dekke kr 17.500 av kostnadene på 33.000. Beboerne ville da ha fått et topp moderne nytt anlegg. Noen av beboerne sa ja, men etter litt lobbyvirksomhet fra andre beboere, ble svaret nei. Dette tilbudet står ikke lenger ved lag, noe klagerne er orientert om. Differansen mellom kr 33.000 og kr 17.500 utgjør kr 1.950 pr leilighet, tilsvarende ca 0,8 – 0,9 % av kjøpesummen (uten hensyn til fellesgjelden).

Når det gjelder stuevinduet, kan ikke innklagede se at det er hans jobb å forestå oppfølging av dette, så lenge selger og innklagede har påtatt seg å dekke kostnadene. Klagerne har mobilnummeret til personen som skal ordne det.

Dersom husleieblanketter ikke kommer i posten, må klagerne skjønne at det er feil et sted. De har hele tiden visst hvem som var fortretningsfører. «Manglende oppgjør til tidligere eier fra [innklagede]» er meningsløst og fullstendig uten forankring i noe innklagede kan kommentere. Han vet ikke hva klagerne sikter til.

Klagerens ytterligere anførsler:

Leiligheten ble overtatt 1. august 2004, klagerne bor ikke i leiligheten, men klagernes sønn bor der.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av mangler og forsinket overtakelse.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler bare klager mot eiendomsmegler, og ikke spørsmål som gjelder forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Reklamasjonsnemnda har diskutert om innklagede kan holdes ansvarlig for manglende kabel-TV, men har her funnet ut at klagerens eventuelle krav må rettes mot selgeren som har gitt opplysningene og som det må antas at har godkjent salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 27. september 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant