Klage nr:
75/05


Avgjort:
14.10.2005


Saken gjelder:
Partisk opptreden


Foretakets navn:
Meglerhuset Nylander Moholt


Saksframstilling

Dette er i utgangspunktet en tvist mellom kjøper og selger angående en regning vedrørende renhold, opprydding og utbedring av pipe for den solgte eiendom pålydende kr 18.118,40. Innklagede tok initiativ til et møte for å omforene saken mellom kjøperen og selgeren.

Klageren anfører:

Av vedlegg fremgår at kjøpekontrakten ble undertegnet 5. august 2004. Overtagelse av eiendommen fant sted 28. august 2004. Klageren (selgeren) hadde et ønske om overtagelse dagen etter på grunn av at han hadde en avtale med leier om at endelig fraflytting/rengjøring av eiendommen skulle finne sted denne dagen. Dette passet ikke for kjøperen. Han hadde dessuten et ønske om å overta eiendommen så snart som mulig.

Av vedlegg fremgår det videre at kjøperen i forbindelse med overtagelsen hadde merknader angående rengjøring og utbedring av pipe. I overtagelsesprotokollen ble det krysset av et punkt der partene ønsket et møte med megler.

Klageren mottok en regning fra kjøper i forbindelse med sitt salg på kr 18.118,40. Et par dager etter mottok klageren brev fra innklagede med kopi av samme regning. Klageren tolket det som at innklagede ikke ønsket å foreta seg noe i denne saken. Klageren skriver brev til kjøperen om at kravet blir avvist.

Klageren mottar så et brev fra innklagede datert 24. januar 2005 som er bakgrunn for klagen. Klageren anfører at det er uheldig at innklagede i brevs form trekker noen form for konklusjoner som kun er basert på kjøpers fremstilling av saken. I brevet setter innklagede en frist for klageren til å betale beløpet kjøperen krever, til kjøper, eventuelt å ta kontakt med innklagede slik at det kan avholdes et møte med partene. Innklagede skriver videre i brevet at dersom klageren ikke lar høre fra seg innen den oppsatte fristen vil innklagede anmode kjøper om å forfølge kravet rettslig.

Klageren mener at innklagede ikke bør anmode kjøper om å foreta seg noe bestemt i denne saken. Klageren mener at innklagede heller burde gjort kjøperen oppmerksom på at dette er en sak som kjøper og selger selv bør finne ut av.

Klageren mener at innklagede ikke har vært nøytral i forhold til kjøper og selger og mener derfor at denne fremgangsmåten klart er i strid med god meglerskikk. Som følge av dette er klageren blitt påført et økonomisk tap. Klageren krever at innbetalt meglerprovisjon på kr 28.750 blir tilbakebetalt.

Innklagede anfører:

Innklagede innkalte kjøper og selger til meglingsmøte på sitt kontor på bakgrunn av signert overtagelsesprotokoll med anmerket mangler samt avtale mellom partene om at eiendommen skulle ryddes senere av selger.

Det ble meglet fram en løsning mellom partene, jf håndskrevet avtale datert 10. februar 2005. Verken kjøper eller megler fremsatte noen form for trusler i forhandlingen, men innklagede påpekte at eiendommen skal leveres i ryddet og rengjort stand og at det var for galt at en slik «liten» sak ikke kunne få en løsning i minnelighet. Kjøper påpekte at han ville forfølge kravet dersom de ikke kom til enighet. I en slik situasjon anbefalte innklagede partene å kontakte hver sin advokat. Som mellommann – med ingen egeninteresse da saken var ferdigbehandlet fra vår side – ønsket innklagede kun å bidra med at en uenighet mellom kjøper og selger skulle få sin løsning. Noe den også gjorde og etter innklagedes oppfatning har saken fått en god løsning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av påstått partisk opptreden.

I saken er også fremmet krav som eventuelt må rettes mot kjøperen av eiendommen. Reklamasjonsnemnda behandler imidlertid ikke forhold mellom kjøper og selger.

Reklamasjonsnemnda behandler derimotspørsmålet om hvorvidt innklagede har opptrådt partisk.

En eiendomsmegler skal ivareta begge parters interesser. Reklamasjonsnemnda ser at innklagede har brukt formuleringer som kunne tyde på at han hadde tatt standpunkt, og at han med fordel kunne ha valgt noen andre formuleringer, men at han ikke dermed har handlet i strid med god meglerskikk.Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 14. oktober 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant