Klage nr:
79/05
Avgjort:
27.09.2005
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling
Foretakets navn:
Meglerhuset Nylander AS

Saksframstilling

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin enebolig, da de skulle dele fra en del av eiendommen og sette opp et nybygg der. Oppdraget er inngått 12. mai 2005. Bud ble akseptert 27. oktober 2004 og kjøpekontrakten er undertegnet 10. november 2004. Eiendommen ble overtatt av kjøperne 1. mars 2005. Klagerne er ikke fornøyde med kvaliteten på innklagedes tjenester.

Klageren anfører:

Valg av eiendomsmegler ble tatt ut fra at innklagede markedsførte seg med trygt og enkelt boligsalg. I forkant av første visning 2. juni 2004 ble det skrevet salgsoppgave og tatt bilder. I tillegg ble det utført en teknisk undersøkelse som vedlegg til salgsoppgaven. Det var enighet om en prisantydning på kr 1.950.000. Ved første visning var det flere forbehold i salgsoppgaven, men innklagede mente det burde være en god sjanse for å få solgt huset før sommerferien. Det kom bare inn et par bud, under prisantydning. Det ble holdt en visning til uken etter, uten at det førte til noe mer. Da eiendommen ikke ble solgt før ferien, ble klagerne enige med innklagede om å vente med å legge huset ut for salg igjen til alle forbehold i salgsoppgaven var avklart/fjernet. Salgsoppgaven ble tatt bort fra Internett, men ble stående i hylla hos innklagede.

Klagerne la inn mye arbeid, tid og penger i å gjøre salgsoppgaven klar for salg igjen. Ny visning ble holdt 25 oktober 2004. Prisantydningen ble øket til kr 2.200.000. Denne gangen var det mer konkret interesse og budene kom raskt opp i kr 2.350.000 som innklagede anbefalte som en god pris. Klagerne aksepterte, ikke minst på bakgrunn av tidsfrister for nybygget, men er usikre på om de kunne fått en høyere pris dersom innklagede hadde brukt nye bilder i oktober-annonsen, oppdatert tekst uten forbehold i ny salgsoppgave for oktober, og fulgte opp alle tidligere og nye interesserte med informasjon om at alle forbehold var fjernet.

Klagerne er ikke fornøyd med kvaliteten på innklagedes tjenester og har fra takstmann fått antydet en reduksjon på 50%, mens innklagede tilbyr et avslag på kr 10.000. Klagerne har bedt innklagede holde tilbake deler av oppgjøret i påvente av utfallet av saksbehandlingen.

Ved en gjennomgang av oppgjøret, ser klagerne at det er tatt betalt for byggtaksering i oppgjøret, samt betaling for en visning som ikke er avholdt. Klagerne har tidligere mottatt faktura direkte fra firmaet som utførte byggtakseringen. Innklagede har beklaget og overført dette til klagerne.

Videre reagerer klagerne på følgende

– fotografen måtte ha hjelp til å retusjere bildene som skulle brukes i salgsoppgaven ved første visningsrunde. Ved andre runde tok klagerne bildene selv

– innklagede utarbeidet et forslag til tekst i salgsoppgaven, som klagerne opplevde som lite salgsvennlig. De leverte et nytt tekstgrunnlag som innklagede aksepterte og brukte i salgsoppgaven

– overholdelse av tidsfristen for utarbeidelse av ferdig salgsoppgave. Klagernes forslag ble levert i god tid, mens korrektur først ble levert dagen før, etter at klagerne først mottok korrektur for en annen salgsoppgave

– oppfølging av avtalt korrigering i salgsoppgaven i forbindelse med kommunens kommentar til busslomme, ble ikke lagt ved før etter at klagerne hadde kontrollert det etter sommerferien

– feil visningsdato i henhold til avtale, samt forbehold med fradeling av tomta ble lagt på Internett i forbindelse med visning i oktober

– nytt hovedbilde for annonsering i oktober ble ikke brukt i hovedannonsen i avisen, samme bilde som ble tatt i mai før garasjen ble flyttet, tak og vinduermalt og nytt gress lagt

– teksten i salgsoppgaven vedrørende forbehold knyttet til salget er ikke endret til visning i oktober, samme tekst som ved junivisningen, ble brukt med alle forbehold

Innklagede anfører:

Innklagede har innrømmet og beklaget at deler av saksbehandlingen kunne ha vært utført bedre. Feilene som har oppstått fra innklagedes side, er rettet opp umiddelbart og på beste måte. Innklagede kan ikke se at dette har påvirket salgsprosessen og heller ikke at konsekvensen av disse avvikene sannsynliggjør at klagerne er påført noe økonomisk tap. Da innklagede på ingen måte kan se at saksbehandleren har vært uaktsom, og heller ikke sannsynliggjort at han har påført klagerne noe tap, kan innklagede ikke se at han kan komme i rettslig ansvar i saken.

For å kunne gjenvinne noe av den tapte tilliten har innklagede tilbudt klagerne en økonomisk kompensasjon, noe som ikke ble akseptert. Innklagede ønsker å presisere at sluttsummen anses som et meget godt resultat.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av misnøye med saksbehandlingen.

Det foreligger i saken en rekke småfeil som opplagt kan gi grunnlag for irritasjon fra klagerens side. Reklamasjonsnemnda mener at feil som i denne saken, ikke bør forekomme. På den annen side kan ikke Reklamasjonsnemnda se at feilene har medført et økonomisk tap for klagerne. Feilene skal dessuten være rettet opp.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at klagerne er tilbudt kr 10.000 som kompensasjon. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning synes dette å være en passende kompensasjon på bakgrunn av de foreliggende feil og mangler ved oppdraget, og anbefaler derfor partene å bli enige om dette som et endelig oppgjør. En slik kompensasjon ville trolig også være i overensstemmelse med eiendomsmeglingsloven § 4-6.

Klagernes krav kan dermed ikke føre frem.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 27. september 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant