Klage nr:
95/05
Avgjort:
14.10.2005
Saken gjelder:
Budgivning
Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Bergen Sentrum, Bergen Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Klageren mener å ha høynet sitt bud til kr 1.560.000. Innklagede har oppfattet at budet ble forhøyet til kr 1.600.000.

Klageren anfører:

Klager var med på en budrunde. Hans siste bud var kr 1.560.000 over telefon. Klageren fikk gjennomslag, og fikk vite av innklagede at han hadde vunnet budrunden. Klageren bad innklagede sende over budloggen for dokumentering av motbudene. Da klageren sjekket faksen neste dag, så han med forskrekkelse at innklagede hadde skrevet at klagerens siste bud var

kr 1.600.000. Klageren ringte straks innklagede for å få bekreftet at dette var feil, men innklagede fastholdt at klageren hadde budt kr 1.600.000. Dette til tross for at klageren har to vitner som hørte klagerens bud og har bekreftet at han sa kr 1.560.000.

Klageren føler seg lurt. Innklagede har hørt feil. Innklagede videreformidlet bud på kr 1.600.000 til en annen budgiver som da ikke ønsket å høyne sitt bud. Klageren mener å ha vunnet budrunden på kr 1.560.000 og mener at innklagede bør stå ansvarlig for det mellomliggende beløp kr 40.000.

Innklagede anfører:

Innklagede har en fast prosedyre for hvordan en budrunde gjennomføres. Det føres et eget budskjema for hver byder, hvor innkomne bud og tidspunkt noteres fortløpende. Denne prosedyren ble også fulgt i dette tilfelle.

Budet på kr 1.600.000 ble gitt etter at den konkurrerende budgiver hadde inngitt bud kr 1.550.000. Etter at budet på kr 1.600.000 var mottatt fra klageren ringte megleren den andre budgiveren og informerte om budet, dernest ringte innklagede til selger og fikk akset for budet, så ringte innklagede til klageren og bekreftet tilslaget. Til slutt ringte han den andre budgiveren og meddelte at eiendommen var solgt for kr 1.600.000. Ovennevnte prosess ble overhørt av to kollegaer som sitter i åpent landskap sammen med saksbehandleren, de kan bekrefte den fremstilling som gis.

Klageren gjennomførte kjøpet ved at han undertegnet kjøpekontrakt hvor eiendommen ble solgt for kr 1.600.000. Deretter snur han seg mot innklagede og krever refundert kr 40.000 med bakgrunn i egen påstand om at han muntlig hadde stoppet budrunden/fremsatt høyeste bud på kr 1.560.000.

Innklagede er en erfaren megler. Av protokollen fremgår det at de forhøyninger som ble gjort aldri var under 20.000. Sannsynligheten for at han til slutt bare gikk opp med kr 15.000 og kr 5.000 over nest høyeste bud synes derfor liten/mindre sannsynlig enn at han gjorde siste rykk.

Innklagede har ført en ryddig protokoll, som ikke etterlater tvil om hvilke summer han har oppfattet. Dette er også meddelt både nest høyeste byder og selger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder påstått feil i forbindelse med budgivning.

Reklamasjonsnemnda baserer seg bare på hva som kan dokumenteres skriftlig. Hvor det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres. Uten nærmere bevisførsel kan ikke Reklamasjonsnemnda legge vekt på de påberopte vitneutsagn.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Avvises.

Oslo, den 14. oktober 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Knut Kopstad
Forbrukerrådets representant formann Den norske advokatforenings representant