Klage nr 2014020

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. juni 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

DNB Eiendom AS Drammen

v/DNB Eiendom AS Administrasjon

v/Jahn Henrik Jahnsen

Postboks 60 Bragernes

3001 DRAMMEN

 

Saken gjelder:            Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren deltok i en budrunde arrangert av innklagede. Klageren anfører at det ble gitt for kort akseptfrist, og at innklagede ikke har gitt klageren tilstrekkelig veiledning under budrunder, herunder meddelt innkomne bud på SMS.

 

Klageren krever at budrunden oppheves, og at hun får leiligheten til prisantydning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren var med i en budrunde for en eiendom solgt via innklagede. Klageren fikk til slutt tilslag på eiendommen. Klageren anfører at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke gi veiledning til klageren under budrunden. Klageren anfører blant annet at hun ikke fikk tilsendt de siste budene på SMS, og at innklagede ga alt for korte akseptfrister som klageren, på grunn av sin sykdom, ikke klarte å overholde. Klageren anfører også at innklagede kjente til klagerens maksimale sum hun kunne by, og at innklagede på bakgrunn av dette måtte gripe inn overfor klageren når «taket» var nådd.

 

Klageren krever på bakgrunn av ovenstående at budrunden oppheves, og at hun får leiligheten til prisantydning.

 

 

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører å ha gjennomført budprosessen i henhold til god meglerskikk og i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

Innklagede ønsker å påpeke at de som meglerforetak forsøker å gjennomføre budrunden på forsvarlig vis, herunder at akseptfristen ikke skal være for kort. Imidlertid er det ikke alle interessenter som retter seg etter meglers anbefalinger, og meglere må ofte godta at enkelte budgivere legger inn bud med kortere frister enn andre.

 

Innklagede var for øvrig ikke kjent med klagerens sykdom under budgivningen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder budgivning.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler er gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

I den foreliggende sak er det ikke fremlagt annen dokumentasjon enn budjournalen for nemnda. Anførsler klageren har kommet med i forbindelse med budrunden er ikke nærmere dokumentert. Reklamasjonsnemnda finner derfor «at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen» og at «sakens dokumenter ikke danner tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda», jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd.

 

Reklamasjonsnemnda finner derfor at klagen må avvises.

 

Nemnda vil imidlertid bemerke at det er budgiveren som setter akseptfrist på sitt bud, og megleren må videreformidle dette til selgeren og andre interessenter. Megleren kan eventuelt bare henstille til budgiveren om å forlenge akseptfristen.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.