Klage nr 2014033

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 2. juni 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

John Christian Vedal, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Foss & Co Østfold Eiendomsmegling AS

Storgata 30

1607 FREDRIKSTAD

 

Saken gjelder:            Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede 20. august 2013. Etter en tid ble oppdraget sagt opp fra klagerens side fordi klageren var misfornøyd med innklagedes gjennomføring av oppdraget. Klageren mottok faktura for direkte utlegg fra innklagede, som klageren mener hun ikke skal betale.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede 20. august 2013. Den 30. august 2013 ble salgsoppgaven lagt ut på FINN.no. Klageren sendte etter dette flere eposter til innklagede med forespørsel om rettinger, og beskjed om at hun ikke fant annonsen på FINN.no. Klageren fikk ikke noe svar i denne perioden og ringte innklagede 11. oktober 2013 hvor hun ba om å bli ringt tilbake. Innklagede ringte aldri tilbake.

 

Klageren ønsker å påpeke at innklagede i kontraktsmøtet opplyste om at deres «policy» er å gi tilbakemelding umiddelbart på alle henvendelser. Den 28. oktober 2013 oppsøkte klageren innklagede på deres kontor. Klageren anfører at innklagede kom med upassende kommentarer ved møtet. I tillegg anfører klageren at hun igjen spurte om salgsprosessen, og om hun kunne få med seg en salgsoppgave. Klageren hevder at innklagede gikk for å finne salgsoppgaven, uten å finne den. Klageren mener også at hennes oppdrag ikke var å finne mellom utstillingene til innklagede.

 

 

 

Klageren skrev samme kveld et brev til innklagede hvor hun gjorde rede for oppdraget fra dets begynnelse, og at ingenting er blitt gjort for å fremme salget fra innklagedes side etter avtaleinngåelsen 20. august 2013. Klageren anfører at hennes henvendelser delvis ikke er besvart, og at alle svar kun er fra en kontormedhjelper. Klageren skrev i brevet at det aldri ble satt opp noen salgsplakat på husveggen eller foreslått visninger. Innklagede har ikke tatt kontakt med klageren på epost eller telefon i oppdragstiden. Klageren avsluttet brevet med å si opp avtalen uten vederlag. Klageren viser til korrespondanse mellom partene som er vedlagt for nemnda.

 

Klageren anfører at innklagede har hindret salg av eiendommen med å blant annet ikke få oppdraget lagt ut på FINN.no til oppgitt tidspunkt eller lagt ut som nytt prospekt, ved å ikke svare på henvendelser fra klageren, ved å ikke sette opp salgsplakat på husveggen. Klageren viser også til manglende salgsoppgave og visning i innklagedes lokaler, uhøflig oppførsel fra innklagede, og at oppdraget ble overlatt til kontoransatt. Klageren anfører også at innklagede avsluttet oppdraget uten å varsle klageren 14 dager før kontraktens utløp, og krevde utlegg dekket ved inkasso. Utleggene er ifølge klageren oppført med prospekt som ikke eksisterer, fornying på FINN.no som ble fjernet. Klageren anfører også at oppdragsavtalen bestemmer at innklagede ikke skal ha noe vederlag når salget ikke er skjedd.

 

Klageren ønsker på bakgrunn av ovenstående frafall av inkassokravet sendt fra innklagede.

 

Innklagede anfører:

Innklagede er ikke enig i anførslene klageren fremsetter. Oppdragsavtalen ble signert den 20. august 2013, og eiendommen ble markedsført på FINN.no den 30. august 2013. Samme dag ble salgsoppgaven sendt selgeren for gjennomsyn. Innklagede hevder at klagerens tilbakemelding først kom den 3. september 2013 med endringer. Ved en feiltakelse fikk klageren igjen tilsendt utkastet, men den nye utgaven ble sendt klageren like etterpå.

 

Innklagede anfører at partene hadde en klar avtale på at eiendommen kun skulle legges ut på internett, og at klageren ikke ønsket annonsert fellesvisning, men kun etter avtale med seriøse interessenter for å blant annet unngå nysgjerrige naboer. Beklageligvis var det verken henvendelser via nettannonse, pr. telefon eller ved oppmøte på innklagedes kontor. Innklagede påpeker at eiendommen ligger i en forholdsvis høy prisklasse, og at kjøpegruppen for denne type eiendommer er etter erfaring noe begrenset. Innklagede hevder klageren ble informert om at det kunne ta tid å få solgt eiendommen.

 

For klagerens anførsler om at henvendelser bare ble besvar av en kontoransatt anfører innklagede at utkast til salgsoppgave normalt blir sendt ut fra meglersekretær, dog utarbeidet av megler.

 

Med bakgrunn i at klageren ønsket å avslutte oppdraget den 6. november 2013, ble faktura på direkte utlegg sendt klageren. Innklagede anfører at det fremkommer av oppdragsavtalen at innklagede har krav på direkte utlegg i forbindelse med oppdraget. Innklagede anfører å ikke ha fakturert for medgått tid på salgsoppdraget, med bakgrunn i klagerens misnøye.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Klageren anfører at innklagede pr dags dato fortsatt sitter på en pantobligasjon på eiendommen som hindrer salget.

 

Klageren anfører også at innklagede aldri tok kontakt med klageren for å diskutere prissetting på eiendommen. Taksten var på kr 7 500 000, noe som klageren mener var urimelig høyt i markedet. En ny takst som foreligger nå har en markedsverdi på kr 6 200 000.

 

Innklagedes ytterligere anførsler:

Slik innklagede oppfatter saken er oppdraget sagt opp av klageren i underkant av tre måneder før oppdragstiden på seks måneder, og ikke to uker før.

 

Når det gjelder taksten, påpeker innklagede at denne var innhentet av klageren før innklagede var på befaring på eiendommen.

 

Innklagede presiserer også at klageren er underrettet om at panterett med urådighet vil bli slettet straks fakturaen er betalt. Dette har innklagede hatt dialog med ny eiendomsmegler av eiendommen på.

 

Innklagede anfører at oppdraget er utført i henhold til god meglerskikk, og ser liten grunn til å kommentere irrelevante påstander som ikke er dokumentert.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Klageren anfører at hun aldri sa opp avtalen, men ba om et tilbud for eventuell oppsigelse. Hun anfører at det ikke finnes noen mail fra henne hvor hun sier opp avtalen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder misnøye med salgsoppdraget og nedsettelse av meglers vederlag.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler er gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til takstmannen vil ikke bli vurdert.

 

Det fremgår av oppdragsavtalen punkt 8 at timesbasert vederlag ikke er valgt. Dermed må det forutsettes at meglerens vederlag kan kreves på bakgrunn av provisjon, jfr. avtalens punkt 7a og b. I punkt 9 fremgår det hva som kan kreves i tillegg til meglerens vederlag. Selv om oppdragsavtalen kan synes noe uklar, fremgår det av punkt 10 klart og tydelig at megleren har krav på vederlag etter punkt 7 og utlegg etter punkt 9.

 

Videre i avtalen fremgår det av punkt 13 a at megleren ikke har krav på vederlag dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Nemnda ønsker å presisere at ordet «vederlag» her sikter til det vederlaget megleren har krav på etter oppdragsavtalens punkt 7, og ikke til direkte utlegg etter avtalens punkt 9. Hadde oppdragstiden utløpt uten salg, kunne megleren krevd dekning for direkte utlegg selv om handel ikke hadde kommet i stand.

 

Imidlertid følger det av partenes anførsler at klageren sa opp oppdraget. Nemnda finner dette forholdet dokumentert etter en gjennomgang av partenes epostkorrespondanse, herunder blant annet brev fra klageren av 28. oktober 2013 og epost av 6. november 2013 samt epost fra innklagede av 14. november 2013.

 

Ved oppsigelse av avtalen fra klagerens side, er det avtalt i oppdragsavtalen punkt 13 b at innklagede har krav på et vederlag på kr 15 000 for utført arbeid. Det fremgår videre i fakturaen som klageren har mottatt, at innklagede krever totalt kr 13 681 av klageren. Videre er det klart ut i fra de forskjellige postene som er oppstilt i fakturaen, at det innklagede krever er i samsvar med oppdragsavtalen punkt 9 om utlegg.

 

Nemnda har på bakgrunn av ovenstående kommet til at utleggene innklagede har krevd av klageren, er i samsvar med inngått oppdragsavtale.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.