Klage nr:
76/05
Avgjort:
14.10.2005
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling
Foretakets navn:
Notar Eiendom AS

Saksframstilling

Klageren solgte sin andelsleilighet gjennom innklagede som megler. Hun har ikke betalt provisjon ved salget. Klageren mener at kostnadene ved salget ble for høye.

Klageren anfører:

Klageren klager primært på markedspakken, som er satt til markedspakke 3, noe klageren hevder at hun argumenterte mot. Dessuten klager hun på at leiligheten ble solgt til en pris hun ikke var enig i, dvs kr 80.000 under takst. Klageren mener at meglerhonoraret er beregnet alt for høyt.

Av vedlegg til klagen fremgår at det er markedspakke 4 som er benyttet og krevd betaling for. Det fremgår også av vedlegg til klagen at klageren fikk beskjed av saksbehandleren at hun måtte velge markedspakke 4, ellers var innklagede ikke aktuell som megler. Dette mener klageren er ulovlig markedsføring og at det la et utilbørlig press på klageren. Klageren mener at leilighetens markedsføring ikke tilsvarer markedspakke 4 og at en slik markedspakke ikke er spesielt vanlig ved så små objekter som denne leiligheten. Klageren ber om oppgjør etter markedspakke 1 eller maksimum markedspakke 2.

Innklagede anfører:

Klageren ga oppdraget under en kampanje hvor innklagede hadde 0 % meglerprovisjon. Det eneste klageren er belastet for er markedspakke, inneståelse, tilrettelegging og to visninger.

Innklagede kan ikke lastes for at salgsprisen ble under takst. Innklagede markedsførte, holdt visninger og gjorde det han kunne. Det er ikke alle eiendommer som selges over prisantydning. Selve aksepten er det selgeren som er suveren i. Dersom klageren mente at budene var for lave, kunne hun selv avvist disse.

Innklagede avviser klagerens krav med bakgrunn i ovennevnte og at han ikke kan gi rabatter på 0% meglerprovisjon. Klageren har i dette tilbudet kun blitt belastet for utlegg, til sammen kr 33.750 + mva. Innklagede kan ikke forstå at dette er urimelig. Innklagede viser samtidig til at klageren hadde garanti, slik at det ikke ville blitt noen kostnader uten salg. Klageren kunne fritt ha trukket oppdraget dersom hun hadde ønske om det.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav om bortfall av meglers krav på vederlag m.v. som følge av misnøye med saksbehandlingen.

Det er ikke dokumentert noe forhold som tilsier at innklagede har begått noen feil i forbindelse med klagerens aksept av salgssummen. Det er selgeren som er ansvarlig for å akseptere et bud.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede kan være avskåret fra å si at han ikke tar et oppdrag dersom visse betingelser ikke er oppfylt, i dette tilfellet markedspakken. Klageren har akseptert markedspakke 4 ved avkrysning og underskrift på oppdragsskjemaet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 14. oktober 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norske advokatforenings

representant