Klage nr 2013149

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 3. juli 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

OBOS eiendomsmeglere AS avd. Kalbakken

Trondheimsveien 391

0953 Oslo

 

 

Saken gjelder:          Meglers vederlag/utlegg.

 

 

Saksfremstilling:

 

Innklagede fikk i oppdrag i å selge klagernes eiendom. Klagerne fikk ingen bud på eiendommen, og etter en stund ble eiendommen trukket fra markedet. Siden oppdraget ikke ble utført og eiendommen forble usolgt, ønsker ikke klagerne å betale fakturaen innklagede har sendt.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klagerens eiendom ble lagt ut for salg gjennom innklagede foretak. Etter at eiendommen hadde vært markedsført en stund, og etter at det var avholdt to visninger uten at det ble inngitt noen bud, ble salgsprosessen etter råd fra megler frosset i 3-4 måneder. Etter denne perioden ønsket klagerne å trekke eiendommen fra markedet da innklagede ikke klarte å selge huset til ønsket pris. Leiligheten ble deretter utleid. Klagerne mottok en faktura for utført arbeid på kr 28 868 og synes at dette er en urimelig sum på ikke utført oppdrag.

 

Innklagede anfører:

Det ble avholdt visningen på eiendommen 18. mars 2012. Markedet responderte ikke på eiendommen som ønsket. Ingen kom på visningen, innklagede mottok ingen henvendelser, og det kom heller ingen bud.

 

 

 

Innklagede foreslo en ny visning og om mulig å bruke en lavere prisantydning da markedet var noe tregt. Den siste tilsvarende boligen i samme borettslag var solgt for kr 1 690 000 og klagerens bolig lå ute for kr 1 770 000. Dette skal ikke ha vært aktuelt for klageren, som selv skal ha informert om at de ville avvente markedet da de skulle ut på reise for en periode.

 

Det hevdes videre at innklagede sannsynligvis i slutten av mai på ny tok kontakt med klageren for å legge en ny plan. Det var i mai 2012 solgt en tilsvarende leilighet for kr 1 600 000. Kontakten var med klagernes sønn, som opplyste at foreldre var utenlands og ville fornye sitt oppdrag når de var tilbake i Norge.

 

Utover høsten tar innklagede flere ganger kontakt med klagernes sønn, som skal ha bekreftet at foreldrene ennå ikke var kommet hjem, men at det var aktuelt å fornye oppdraget når de kom tilbake. Det hevdes at det ikke ble opplyst om at eiendommen i mellomtiden var utleid, slik klagerne har skrevet i klagen, og heller ikke at klagerne var misfornøyde med arbeidet som var utført i perioden.

 

I januar 2013, etter at innklagede megler blir sykmeldt, tok en annen megler ved foretaket kontakt med klagerne. Klagerne skal ha vært usikker på om de skulle selge en nykjøpt leilighet eller eiendommen. Den 16. januar 2013 var det et møte på foretakets kontor med ny megler på saken. På kontoret skal innklagede og klagerne ha gjennomgått følgende:

 

  1. Det ble satt opp et konkret tilbud på salg av klagernes nye leilighet
  2. Det ble satt opp et konkret overslag på fornyede kostnader over utlegg som måtte innhentes på nytt dersom de ønsket å fortsette salget av eiendommen
  3. Det be satt opp et overslag over utgifter som hadde påløpt i forbindelse med oppdragsavtalen på eiendommen.

 

Den 6. juni 2013 sendte innklagede en faktura til klagerne, etter at de hadde flere møter med klagerne uten at noe ble bestemt vedrørende salg. Fakturaen gjelder dekning av utestående utlegg i saken samt minstetid for utført arbeid. For øvrig ble det gitt en «rabatt» på kr 5 000, slik at tilsendt faktura lød på kr 28 868 inkl. mva.

 

Umiddelbart skal det ha kommet en reaksjon fra klagerne om at de skal ha forstått kontrakten dit hen at de som oppdragsgivere ikke skulle betale noe, dersom eiendommen ikke ble solgt, og oppdraget således ikke var utført.

 

I februar 2013 møttes partene på ny, og innklagede foreslo at kun de direkte utleggene ble betalt av klagerne.

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med meglers honorar for utløpt oppdrag

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig.

 

Meglerens krav på vederlag reguleres av eiendomsmeglingsloven § 7-3. I utgangspunktet kan oppdragstaker kreve vederlag «dersom handel kommer i stand i oppdragstiden», jf. bestemmelsens første ledd. Imidlertid følger det av § 7-3 fjerde ledd at bestemmelsen kan fravikes i sin helhet. Partene inngikk en skriftlig avtale den 6. mars 2012, og denne er signert av begge parter.

 

Det følger av Oppdragsavtalen punkt 5 «Øvrige vilkår» nr. 1:

 

«Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp av oppdragsgiver, skal oppdragsgiver betale alle påløpte utlegg, samt timepris for faktisk medgått tid. Timeprisen er kr. 1 875,- inkl mva. dog ikke mer enn 9.375,-. I tillegg betales det for tilrettelegging og visninger. (…)».

 

Videre står det i kontrakten under Markedsføringsavtale:

 

«Ved trukket/utgått/oppsagt oppdrag vil utlegg og eventuelt avtalt administrasjonshonorar bli fakturert deg med 14 dagers betalingsfrist. (…).»

 

Det fremgår følgelig klart av avtalen hva innklagede har krav på å få dekket når salg ikke finner sted.

 

Etter eiendomsmeglingsloven § 7-7 kan meglerens vederlag nedsettes dersom «det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse». Nemnda kan ikke se at klageren har dokumentert at innklagede ikke har utført oppdraget i tråd med sine plikter.

 

Nemnda har på denne bakgrunn kommet til at innklagede kan kreve betaling i henhold til inngått oppdragsavtale.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.