Klage nr 2014019

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 3. juli 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Aktiv Eiendomsmegling avd. Asker

Von Krogh Eiendomsmegling AS

Torvveien 1

1383 Asker

 

 

Saken gjelder: Misnøye med saksbehandlingen. Meglers vederlag/honorar.

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte sin eiendom gjennom innklagede foretak og benyttet samme megler som hadde formidlet eiendommen han hadde kjøpt. Klagen dreier seg således om to eiendomstransaksjoner. Klageren er misfornøyd med innklagedes håndtering av oppdragene og mener at innklagede har handlet i strid med god meglerskikk. På denne bakgrunn har klageren krevd erstatning på kr 15 000, og at meglerens vederlag settes ned med kr 15 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren har vist til noen hendelser med innklagede og har anført at dette «minner mer om et stykke læringsarbeid enn noe annet».

 

Når det gjelder klagerens kjøp av eiendom, har klageren for det første vist til at spørsmål mellom kjøperen og selgeren bør formidles uten forsinkelser og sensur.

 

For det annet har klageren vist til en hendelse under kontraktsmøtet som ble avholdt i forbindelse med eiendommen han kjøpte. Kun minutter etter signering av kjøpekontrakten ble det opplyst at det var utført elektriske arbeider på huset. Klageren hevder at han ble møtt med en lite tillitsvekkende holdning fra innklagedes side da han etterspurte dokumentasjon på

 

 

arbeidet. Klageren holdt tilbake en del av kjøpesummen for forholdet. I et skriv fra dødsboets bostyrer, som var selger av eiendommen, skal innklagede etter klagerens mening ha uttalt seg i strid med faktum som kom frem under kontraktsmøtet. Klageren har anført at dette forholdet var med på å påvirke tilliten til innklagede i hans eget salgsoppdrag.

 

Når det gjelder klagerens salg av eiendom, er det det anført at kontraktsmøtet ble avtalt til den 10. desember 2013 kl. 08.00. Klageren har vist til at han sent kvelden før avtalt kontraktsmøte fikk en SMS fra megler som antydet at kjøperen ikke kunne møte som avtalt. Klageren skal da ha svart at de kunne ta møtet senere samme uken. Megler skal så ha sendt en SMS kl. 01.56 med beskjed om at møtet dagen etter ville gå som planlagt.

 

Overtakelsen av eiendommen var planlagt å gjennomføres den 2. januar 2014. Den 30. desember 2013 skal innklagede ha informert klager om at kjøperen ikke ville ha hele kjøpesummen på bordet før den 3. januar, og spurte om det var mulig å forskyve overtakelsen. Klageren samtykket, men meddelt at det ville bli beregnet forsinkelsesrenter. Megler skal så ha sagt at hun skulle konferere med kjøperen og komme tilbake til saken. Klageren hørte ikke mer fra innklagede, og hevder at han med det anså at ny overtakelse var planlagt. Den 2. januar kl. 08:38 fikk klageren en SMS som blant annet inneholdt følgende tekst «…kommer tilbake til deg litt senere ifm pengene…». Senere, nærmere kl. 16. skal innklagede ha ringt og meddelt at kjøpesummen var innbetalt, og at kjøperen var klar til å gjennomføre overtakelse kl 17.00 «som avtalt». Klageren har anført at han på bakgrunn av innklagedes henvendelse hadde innstilt seg på at overtakelsen var neste dag, og planlagt deretter. Blant annet hadde klageren en bod som måtte ryddes ferdig, og klageren måtte derfor bruke hele ettermiddagen og kvelden på å rydde til overtakelsen. Klageren ønsker en reduksjon av innklagedes vederlag på kr 15 000.

 

Innklagede anfører:

Innklagede har kort redegjort for forholdet.

 

Det er vist til klagerens anførsel om det som skjedde under kontraktsmøtet. Det er anført at megleren ikke uttalte seg om forholdet utover det som fremkom av egenerklæringsskjemaet i salgsoppgaven. Der fremgår at selgeren ikke kjennes til om det er utført arbeider i boligen, da den ble solgt fra et dødsbo, og bobestyrer ikke hadde bebodd eiendommen. Videre har innklagede vist til at klagerens to første punkter i klagen gjelder hans forhold som kjøper, og at det ikke foreligger grunnlag for erstatning. Eventuelle krav vedrørende mangler må reises mot selgerens eierskifteforsikringsselskap.

 

Når det gjelder den SMS som ble sendt kvelden før avtalt kontraktsmøte i forbindelse med klagerens salg av sin eiendom, anfører innklagede at klageren ikke ga beskjed om at SMS ikke var en ok måte å ta kontakt på. Videre er det vist til at klageren selv svarte på SMS. Det var kjøperen som tok kontakt med innklagede og fortalte at de ikke kunne komme på det oppsatte møtet. Innklagede skal ha sagt at klageren kunne møte som avtalt og signere sin del av kjøpekontrakten, og at kjøperen kunne signere senere. Den SMS’en ble sendt sent, men likevel så tidlig det lot seg gjøre. Innklagede hevder at de ikke kan se hvordan forholdet kunne blitt håndtert annerledes.

 

Videre skal kjøperen den 30. desember 2013 ha gitt innklagede beskjed om banken muligens ikke kunne overføre pengene i tide. Av denne grunn skal de ha forespurt om overtakelsen kunne utsettes noe. Klageren skal ha sagt at utsettelse ikke var ønskelig. Etter at innklagede ga denne beskjeden til kjøperne, skal innklagede og kjøperne ha blitt enige om at de skulle gjøre alt de kunne for at innbetalingen skulle skje i tide. På morgenen den 2. januar, som var dagen for avtalt overtakelse, sendte innklagede en SMS til klagerne med beskjed om at pengene foreløpig ikke var inne på meglers klientkonto. Innklagede ga så beskjed om at hun skulle komme tilbake til klageren så snart pengene var inne på konto. Det er anført at avtalt overtakelse var kl. 17, og pengene ble overført til innklagedes klientkonto kl.16. Det er hevdet at innklagede ikke kan ta ansvar for klagerens antakelser, og de kan heller ikke se at det ble gitt utydelig informasjon.

Innklagede har anført at det ikke foreligger noe grunnlag for prisreduksjon.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Klageren har opplevd innklagedes håndtering som uprofesjonell.

 

Når det gjelder kontraktsmøtet, hevdes det at klagerens tanke var at dette var et møte som begge parter i avtalen skulle være tilstede på. Klageren oppfattet innklagedes håndtering i denne forbindelse som «hetsende» og «uforståelig».

 

Endelig har klageren vist til at det aldri kom noen bekreftelse fra innklagede vedrørende overtakelsen, slik innklagede har hevdet. Det er anført at innklagede aldri kom tilbake med noen bekreftelse. I mangel av bekreftelse tok klageren det for gitt at overtakelsen ville bli utsatt. Da megler ringte klageren neste dag, satt han sammen med sin kone. Det hevdes at innklagede innrømmet at misforståelsen var hennes feil, og at hun tilbød seg å hente nøkkel for å gjennomføre overtakelsen selv uten klageren til stede. Dette var etter klagerens syn fullstendig uakseptabelt. Resten av dagens planlagte aktiviteter måtte avlyses.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder misnøye med saksbehandling og beregning av meglers vederlag.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens.

 

I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt i forhold til samtlige punkter i klagen. Partene synes imidlertid å være enige om at innklagede tok kontakt med klageren pr. SMS den 30. desember 2013. Det er imidlertid uenighet om det ble sendt en bekreftelse på om avtalt møte skulle gjennomføres som avtalt. Når det gjelder korrespondansen forut for overtakelsen, er partene også på dette punkt uenige om hva som skal ha skjedd.

 

Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen i nemnda. Klagen avvises etter dette.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.