Klage nr 2014036

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 3. juli 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Eie eiendomsmegling avd Bodø

Bodø Eiendomsmegling AS

Postboks 1214

8001 BODØ

 

 

Saken gjelder:            Tilbakeholdelse av midler på klientkonto

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren holdt tilbake kr 300 000 på klientkonto hos innklagede etter kjøp av leilighet i 2008. Klageren har i ettertid fått opplyst at beløpet på klientkontoen ikke lenger er kr 300 000 og ønsker dokumentasjon fra innklagede på hvorfor det er tatt ut midler, når dette har skjedd, og hvem som har mottatt pengene. Klageren krever også at innklagede dekker eventuelle saksomkostninger.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

I 2008 ble borettslaget saken omhandler ferdigstilt. Det besto av 2 bygg med 3 leiligheter i hvert bygg. Borettslaget ble i 2013 omgjort til eierleiligheter. Innklagede var tilrettelegger av salget. Klageren var én av de som kjøpte/ble registrert som andelseiere i 2008.

 

Klageren anfører at det var mange feil ved bygningen, og at klageren var den siste som overtok leiligheten. Det ble avtalt med utbyggeren at det skulle holdes tilbake kr 300 000 hos innklagede for utbedring av utvendige mangler.

 

Innklagede opplyste den 19. november 2013 klageren om at beløpet på kr 300 000 ikke lenger var sperret. Klageren påpeker at det er to grunner til at han ikke oppdaget dette tidligere. For det første mener klageren at han måtte ha blitt kontaktet av innklagede dersom pengene på

 

 

klientkontoen skulle tas ut og gitt samtykke til dette. For det andre anfører klageren at de utvendige arbeidene på boligen enda ikke var ferdig utbedret, noe som var vilkåret for å holde tilbake pengene. Pengene skulle ifølge klageren ikke utbetales eller frigjøres før arbeidene var ferdige, jfr. overtagelsesprotokollen av 15. april 2008.

 

Ved ovennevnte dato fortalte innklagede klageren at det kun sto kr 165 480 på kontoen, og at det kun var holdt tilbake kr 200 000. Klageren anfører å ha kontaktet innklagede ved flere anledninger for å få dokumentasjon på kontobevegelser. Han har aldri mottatt slik dokumentasjonen. Klageren viser til korrespondanse mellom ham og innklagede, denne er fremlagt for nemnda.

 

Klageren krever på bakgrunn av ovenstående at innklagede skal fremskaffe dokumentasjon på hvilket beløp som ble holdt tilbake i 2008, samt dokumentere hvilke beløp som har gått ut av kontoen i ettertid og til hvem, samt dokumentasjon på hvorfor.

 

Klageren krever til slutt at innklagede skal dekke eventuelle saksomkostninger.

 

Innklagede anfører:

Innklagede beklager innledningsvis at det ikke har vært gitt noe svar til klageren under prosessen, og forklarer dette med at innklagede i samme periode hadde utvidet kontakt med utbyggeren og borettslaget angående den foreliggende saken. Innklagede anfører at de har løst saken seg i mellom, og at innklagede har gjort opp i henhold til instruks fra begge parter. Innklagede påpeker at det ikke var noen grunn til å trekke klageren inn i denne dialogen, men presiserer at dette kunne vært kommunisert bedre til ham.

 

Beløpet som ble holdt tilbake i 2008 var på kr 200 000. Dette har vært opplyst til borettslagets styreleder. Av beløpet på kr 200 000 er det i henhold til rettsforlik av 13. oktober 2009 betalt ut kr 25 000. Etter ny avtale mellom borettslaget og utbyggeren er det betalt ut kr 50 000 til utbyggeren, og kr 114 000 til borettslaget. Det er en rest som også skal gjøres opp, noe som ifølge innklagede sluttføres i disse dager i påvente av endelig renteberegning.

 

Dokumentasjonen på kontotransaksjoner skal fremskaffes. Innklagede beklager at de ikke foreligger og forklarer dette med at de har hatt flere oppgjørsavdelinger siden 2008. De har prøvd å få tak i nødvendig dokumentasjon. Innklagede håper å ha dette klart i løpet av de nærmeste dagene.

 

Innklagede anfører på bakgrunn av dette at klagen avvises og påpeker at det pr dags dato ikke foreligger noen konflikt mellom borettslag, utbygger eller innklagede. Saken er nylig løst og oppgjort i full enighet mellom parter. Innklagede mener klageren er i konflikt med utbyggeren og sitt eget styre i borettslaget.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder tilbakehold av klientmidler, herunder manglende dokumentasjon vedrørende bevegelsen på klientkontoen.

 

Slik saken er fremlagt for nemnda, ønsker klageren kun dokumentasjon på hvilke aktiviteter som har vært på klientkonto. Innklagede har i sitt tilsvar beklaget overfor klageren at det har tatt lang tid å svare på hans henvendelser, men at saken nå er forlikt mellom partene.

 

Klageren har ikke bestridt at saken er forlikt eller kommet med ytterligere kommentarer etter innklagedes tilsvar.

 

Nemnda legger på bakgrunn av dette til grunn at saken er forlikt, og den skal således ikke realitetsbehandles i nemnda.

 

Klageren har krevd at innklagede dekker eventuelle saksomkostninger. Klagegebyret for nemnda utgjør kr 500. Innklagede har ikke motsatt seg kravet. Med bakgrunn i at innklagede har brukt lagt tid på å svare på klagerens henvendelser, er nemnda kommet til at innklagede skal refundere klageren gebyret på kr 500.

 

 

Konklusjon:

 

Eie Eiendomsmegling avd Bodø Bodø Eiendomsmegling AS skal betale 500 kroner til klageren. Forøvrig avvises klagen.