Klage nr:
89/05


Avgjort:
14.10.2005


Saken gjelder:
Betaling av utlegg. Eiendomsmeglerens omsorgsplikt.


Foretakets navn:
Dialog Eiendomsmegling Eiker Drammen AS


Saksframstilling

Klager ønsker ikke å betale utlegg megler har hatt i forbindelse med salgsoppdraget.

Klageren anfører:

Klager anser seg så dårlig behandlet og ivaretatt i forbindelse med inngitt salgsoppdrag, at de ikke ønsker å betale oppdragstaker i det hele tatt (gjerne under henvisning til lov om eiendomsmegling § 4-6).

Klagers bolig hadde en setningsskade som ble beskrevet i taksten. Klageren ba om råd fra megleren om det var fornuftig å legge eiendommen ut for salg med denne merknaden i taksten. Klageren skrev i sin egenmelding at skaden ville bli utbedret før de flyttet fra eiendommen. Megler gav klageren råd om å fortsette, noe som eksempelvis førte til at en potensiell kjøper la inn et bud som lå over 500.000 under prisantydning.

Da salget uteble, rådet megleren klageren til å sette ned prisen. Klageren fulgte meglerens råd, noe som heller ikke førte til salg. Resultatet ble at klageren måtte bo i boligen et helt år lenger enn planlagt, og en periode betale renter og avdrag på lån for to eiendommer. Et annet meglerforetak har senere solgt huset for klager, men til en lavere pris (175.000 mindre) enn de kjøpte eiendommen for i juni 2002.

Dette tapet tilskriver klageren den uheldige behandlingen de fikk, men de har ikke overfor noen bedt om oppreisning.

Forholdene er slik at meglers håndtering og rådgivning gjorde at de fysiske tiltakene og utleggene ikke ga noen verdi, jf brev fra klager til innklaget datert 2. mai 2005 samt klage på gjennomføring av salgsarbeidet datert 12. februar 2004. På bakgrunn av ovennevnte vil ikke klager refundere oppdragstaker de utlegg de har hatt, jf brev av 24. mai 2005 til Reklamasjonsnemnda.

 

Innklagede anfører:

Det er ikke innsigelser mot de faktiske utleggene i saken.

Innklagede har kun fakturert utlegg og ikke for noen av meglers tjenester.

Opprinnelig krav var kr 27.193. Høsten 2004 ble dette redusert med kr 4.925 (to annonser) til kr 22.268. Dette ble kun gjort for å prøve å komme klageren i møte og ikke som følge av at det var annen uenighet om disse eller andre utlegg i saken.

Selger har kommet i den uheldige situasjonen at markedet, på det tidspunkt boligen var til salgs, ikke var villig til å betale den prisen som først ble antydet som mulig salgssum. Megler ga tidlig oppdragsgiver et riktig råd om å sette ned prisen med bakgrunn i responsen i markedet.

Megleren kan ikke se å ha forsømt seg i denne saken. De har tvert i mot forsøkt å komme til en løsning ved å tilby redusert pris og fleksibel nedbetalingsplan. Det har heller aldri blitt tillagt renter på beløpet fra meglers side.

Klagers holdning var først at de forventet en kraftig reduksjon i prisen (jf brev av 12. februar 2004) for så i mars 2005 å endre holdningen til «at de ikke ønsket å betale noe som helst». Tilbudet fra klageren om betaling av 50% av allerede rabattert regning kom først når saken ble forberedt for inkasso.

Med bakgrunn i tilsvar og vedleggene i saken tilbakeviser innklagede klagen på alle punkt og opprettholder sitt krav om dekning av avtalte utlegg.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagen dreier seg hovedsakelig om at innklagedes håndtering og rådgivning førte til manglende salg og stort tap.

Når den sist engasjerte megler ikke kunne selge huset til kr 2 500 000 (som de hadde anslått verdien til på befaring), kom dette av at innklagede meglers håndtering og råd hadde ført til at huset ble annonsert til kr 2 290 000. Den sist engasjerte megler kunne selvsagt ikke sette prisantydningen høyere enn dette da de overtok salgsoppdraget.

Klageren bestrider at denne situasjonen skal tilskrives «markedet».

En uttalelsesitert nedenfor mener klageren understreker sakens kjerne: Innklagede diskuterer ikke det denne saken handler om, nemlig det faktum at klageren er misfornøyd med den jobben de (ikke) har gjort, og at dette har ført til et betydelig tap for klageren. Sitatet fra innklagedes tilsvar lyder: «Vi kan ikke se at vi som megler har forsømt oss i denne saken. Vi har tvert i mot forsøkt å komme til en løsning ved å tilby redusert pris og fleksibel nedbetalingsplan. Det har heller aldri blitt tillagt renter på beløpet fra vår side.»

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder innklagedes krav på dekning av utlegg og meglers omsorgsplikt.

Innklagedes krav på vederlag fremgår av oppdragsavtalens punkt 4 A. Reklamasjonsnemnda legger dermed til grunn at utlegget er avtalt og at klageren som utgangsplikt er forpliktet til å dekke dette.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk gjennom sine råd angående annonsering og visning i forhold til setningsskade og markedet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 14. oktober 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant