Klage nr 2014023

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. august 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

Kongsberg Eiendomsmegling A/S

Storgt. 11

Postboks 797

3611 KONGSBERG

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag ved utløpt oppdrag

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren og innklagede inngikk oppdragsavtale om salg av klagerens eiendom. Salgsoppdraget utløp uten at eiendommen ble solgt, og klageren ble 10 måneder senere fakturert for innklagedes vederlag og utlegg i oppdragsperioden. Klageren finner det urimelig å betale innklagedes krav da det er fremsatt så lenge etter salgsoppdragets utløpsdato.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Klageren anfører:

Mellom klageren og innklagede ble det den 20. august 2012 inngått oppdragsavtale om salg av klagerens eiendom. Klageren betalte de påfølgende måneder fakturaer på ca. kr 23 000 for utarbeidelse av prospekt og salgsoppgave samt visning. Salgsoppdraget utløp den 20. februar 2013 uten at eiendommen ble solgt. Klageren valgte da å ikke gå videre med salget og slo seg til ro med at det ikke ville komme flere krav fra innklagede.

 

Den 12. desember 2013 mottok klageren ny faktura for arbeid utført av innklagede i løpet av oppdragsperioden på kr 35 000,- med forfall den 23. desember. Klageren reagerte på at kravet først ble fremmet 10 måneder etter at salgsoppdraget var utløpt og henvendte seg derfor til innklagede. Tidsrommet mellom salgsoppdragets utløpsdato og fakturadato ble av innklagede begrunnet med at det fra innklagedes side var tatt hensyn til klagerens sykdom. Klageren avviser at innklagede er informert om dette, og at det skal ha vært bedt om henstand fra dennes side. Innklagede foreslo for klageren at fakturert beløp kunne halveres, noe klageren avslo. Klageren ba samtidig om svar og eventuelt ny faktura.

 

Den 11. januar 2014 ble klageren på nytt fakturert av innklagede. Fakturaen henviste til at fakturabeløp og forfallsdato fulgte av avtale mellom partene.

 

Klageren bestrider ikke at det etter oppdragsavtalen kan kreves et vederlag selv om det ikke blir gjennomført et salg, men anfører at det er urimelig av innklagede å fremme sitt krav så sent etter salgsoppdragets utløp.

 

 

Innklagede anfører:

Etter at visninger var avholdt og bud var avslått ble salget stilt i bero fra klagerens side. Klageren gjenopptok ikke kontakten med innklagede, og faktura på kr 35 913,12 ble tilsendt klageren den 12. desember 2013. Etter å ha mottatt brev fra klageren datert 14. desember 2013 tilskrev innklagede klageren med ønske om å oppnå minnelig løsning i saken. Klageren ble da tilbudt minnelig løsning på kr 15 000.

 

Innklagede anfører at klageren skriftlig har erkjent at undertegnet salgsoppdrag hjemler krav om vederlag samt dekning av utlegg. Klagerens påstand om at vederlag og dekning av utlegg er fremsatt for sent/foreldet kan ikke føre frem, jf. foreldelsesloven § 2.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder påstand om at meglerens krav på dekning av honorar og utlegg er falt bort på grunnlag av passivitet.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har imidlertid fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem. Klageren har ikke bestridt at innklagede har krav på det beløp som er omtvistet. Spørsmålet er imidlertid om kravet må anses bortfalt da det ikke ble fremmet tidligere.

 

Nemnda bemerker først at kravet ikke er foreldet, jf. foreldelsesloven § 2, jf. § 3. Spørsmålet blir derfor om kravet er bortfalt som følge av passivitet fra innklagedes side. Dette spørsmålet vurderes etter de ulovfestede prinsippene om bortfall av krav på grunn av passivitet. Generelt skal det mye til før et krav som ikke er foreldet, kan anses bortfalt ved passivitet. Det er ikke forhold i denne saken som tilsier at passivitetsvirkninger inntrer.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.