Klage nr:
83/05
Avgjort:
27.09.2005
Saken gjelder:
Budgivning
Foretakets navn:
Notar Eiendom Gjøvik

Saksframstilling

Klagerne var budgivere på en eiendom som var til salgs gjennom innklagede som megler. Eiendommen ble solgt til annen budgiver. Klagerne har oppfattet at de har fått en aksept av sitt bud.

Klageren anfører:

Klagerne var på befaring på eiendommen. De hadde innhentet salgsoppgave og fått opplyst at prisantydningen var på kr 1.890.000. Klagerne mente prisantydningen var altfor høy, og la inn et bud på kr 1.200.000. Eter at første bud var gitt inn, fikk de tilbakemelding om at andre budgivere var kommet inn, og det var kommet inn bud på kr 1.220.000. Klagerne høynet flere ganger, helt til kr 1.300.000. De fikk deretter melding om at det ar inngitt et nytt bud på kr 1.550.000. På dette tidspunktet var klagerne interessert i å få klarhet i hvor mange budgivere som var inne. Dette ble de nektet å få opplysninger om. Derimot fikk de opplyst at selgeren ikke ville selge under kr 1.700.000. Etter nye budrunder fikk klagerne telefonisk melding om at de hadde fått tilslaget med kr 1.715.000. Det var innklagede som opplyste dette.

I samtalen med innklagede ble det drøftet til hvilket tidspunkt klagerne skulle komme for å skrive under kontrakten. Hele samtalen gikk på rene formalia som stadfestet at de hadde fått tilsalget på kjøp av eiendommen. I samme samtale ba klagerne imidlertid om at de ville se budrunden når de skulle skrive under kontrakten. De fikk da en tilbakemelding fra innklagede på at de likevel ikke ville få tilslaget før de kunne dokumentere at finansieringen var i orden. Deretter fikk de beskjed om at eiendommen var solgt til andre.

Klagerne mener at de har fått aksept på sitt bud og at de således ikke kan nekte salg av eiendommen til seg med grunnlag i at de ikke hadde finansiering i orden. Det som derimot klagerne mener har skjedd, er at innklagede faktisk ikke har hatt andre budgivere inne, men kun har konstruert budgivningen.

Reklamasjonsnemnda bes om å gjennomgå saken og tilstå klagerne erstatning for tapet de er blitt påført ved ikke å ha fått gjennomført den handelen de mener de var berettiget til.

Innklagede anfører:

Det rettes tvil rundt omstendighetene ved budrunden. Dette er ifølge innklagede helt uberettiget. Budrunden startet den 28. februar 2005. Klagerne ble informert om at det var flere med i budrundene. Kjøperen ga sitt siste bud den 4. mars 2005 kl 1520 på kr 1.710.000 med anmodning om avklaring straks. Klagerne høynet sitt bud til kr 1.715.000 også med anmodning om avklaring straks. Kjøperen var ikke villig til å høyne ytterligere. Innklagede ringte selgeren og fikk aksept på budet under forutsetning av at finansieringen var i orden. Innklagede ringte klagerne og ga beskjed om at budet var akseptert under forutsetning av at finansieringsbekreftelse ble fremlagt mandag morgen, når banken igjen var åpen. Mandag ved lunchtider var finansieringen ikke i orden.

Innklagede ringte selgeren, som ikke var villig til å vente på nærmere avklaring om finansieringen. Eiendommen hadde vært til salgs i lang tid og selgeren ønsket et avklaring på salget samme dag. Selgeren anmodet derfor innklagede om å ringe tilbake til kjøperen som var nest høyeste budgiver, for om mulig å få til en avtale med disse. Det endte opp med en bindende avtale mellom selger og kjøper, idet finansieringen her var i orden.

Telefaks fra klagerens bank av 15. mars 2005 bekrefter at finansiering for kjøpet ikke ble sendt innklagede før denne dato. Det var hele åtte dager etter at budgiveren ble gjort oppmerksom på at finansieringen måtte være i orden om morgenen den 7. mars 2005.

Innklagede kan ikke se å ha opptrådt uaktsomt i saken. Det er ingen tvil om at det har vært en reell budrunde i saken. Det foreligge ringen hjemmel for å tilkjenne klagerne erstatning i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder erstatningskrav mot foretak som følge av påståtte feil i forbindelse med budgivning.

Reklamasjonsnemnda baserer seg bare på hva som kan dokumenteres skriftlig. Hvor det er påstand mot påstand som her vedrørende hva som ble sagt i forbindelse med den påståtte aksept i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning burde imidlertid innklagede ha sørget for bedre dokumentasjon omkring budgivningen, forbeholdet og aksepten.

For øvrig kan ikke Reklamasjonsnemnda se at det er dokumentert at innklagde har gjort feil i denne saken.

Det kunne her ikke være snakk om fiktiv budgivning, ettersom eiendommen er solgt for en pris nær klagernes bud og det dessuten er navngitt to andre bydere.Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagerens krav på erstatning har ikke ført frem.

Innklagede har ikke handlet i overensstemmelse med god meglerskikk ved ikke å ha sørget for tilstrekkelig dokumentasjon om forholdene omkring budgivningen. For øvrig har Reklamasjonsnemnda ikke funnet at innklagede har begått feil i saken.

Oslo, den 27. september 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norske advokatforenings

representant