Klage nr 2014044

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. august 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

DNB Eiendom AS Asker

v/DNB Eiendom AS Administrasjon

v/Jahn Henrik Jahnsen

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

 

Saken gjelder:               Verdivurdering, takst og tilstandsrapport

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede våren 2012. Klageren mener å ha fått opplyst at leiligheten hadde et p-rom på 107 kvadratmeter. I ettertid viste det seg at leiligheten hadde et p-rom på 93 kvadratmeter. Klageren krever på denne bakgrunn erstatning på kr 250 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Klageren anfører:

Taksten var på kr 1 700 000, og klageren kjøpte eiendommen for kr 1 950 000. Klagerens formål med kjøpet var å pusse opp leiligheten for deretter å selge med fortjeneste.

 

På klagetidspunktet er leiligheten er pusset opp, og klageren har fått en ny verdivurdering. Av denne fremgikk at leiligheten har et p-rom på 93 kvadratmeter, og ikke 107 kvadratmeter som klageren fikk opplyst om før kjøpet. Begrunnelsen for avviket var at balkong ikke er å anse som en del av p-rom. Forskjellen utgjør en betydelig forskjell for taksten.

 

Klageren tok umiddelbart kontakt med innklagede, som henviste til eierskifteforsikringen. Kravet ble meldt til eierskifteforsikringsselskpaet, men han fikk avslag den 7. april 2014. Klageren hevder at når innklagede opplyste i sin markedsføring av leiligheten hadde et p-rom på 107 kvadratmeter, måtte dette være opplysninger klageren kunne stole på.

 

Klageren anfører at han ikke ville budt kr 250 000 over takst dersom han hadde visst at p-rom bare var på 93 kvadratmeter. På denne bakgrunn krever han erstatning for differansen mellom takst og klagerens bud, tilsvarende kr 250 000.

 

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører å ha innhentet opplysninger fra selgeren og takstmannen på vanlig vis. Det fremgår av taksten, som er lagt ved som en del av salgsoppgaven, at innglasset veranda er tatt med som primærrom og representerer 14 kvadratmeter av dette.

 

Innklagede påpeker at klageren ga et bud på kr 1 950 000. Nest høyeste bud var kr 1 900 000. Klageren hevder han har tapt kr 250 000. Innklagede har etter samtale med boligbyggelaget fått opplyst at boligen nå er videresolgt for kr 2 150 000. En påstand om tap faller derfor bort som urimelig og må avvises.

 

Dersom klageren fremdeles mener at det er betalt en for høy pris for boligen basert på feil opplysninger, er det i så fall selgeren som har mottatt overprisen. Klageren må følgelig rette et slikt krav mot selgeren.

 

Ut i fra ovennevnte avviser innklagede å ha opptrådt i strid med god meglerskikk og han avviser klagerens krav.

 

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Klageren påpeker at han fikk opplyst av takstmannen at denne type veranda ikke tas med i p-rom da den også fungerer som felles rømningsvei. Klageren presiserer at det er uvesentlig at leiligheten er solgt videre for kr 2 100 000, da han har pusset opp leiligheten for kr 200 000. I tillegg mener klageren det er uvesentlig at nest høyeste bud var kr 1 900 000, da denne budgiveren også var utsatt for samme feilinformasjon.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder påstand om feil oppgitt p-rom i salgsoppgaven.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren og takstmannen vil ikke bli vurdert.

 

Av salgsoppgaven fremgår det at leiligheten har et P-Rom-areal på 107 kvadratmeter. Det samme arealet er oppgitt i taksten, men i denne under «anvendelse» er det opplyst at «innglasset veranda representerer ca. 14 m2 av arealet».

 

Det fremgår av takstbransjens retningslinjer ved arealmåling fra 2009 (som gjaldt da taksten fra 2012 ble skrevet) at balkong ikke er å regne som p-rom.

 

Nemnda har etter de regler som gjaldt i 2012, kommet til at innklagede ikke kunne bruke balkongen som en del av p-rommet, og at opplysningen om at leiligheten hadde et p-rom på 107 kvadratmeter er feil. Nemnda bemerker at innklagede har en plikt til å kontrollere at innhentede opplysninger er riktige, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

 

I takstrapporten fremgår det som nevnt at innglasset balkong representerer 14 kvadratmeter av P-Rom arealet. Det er videre ingen opplysning om dette i salgsoppgaven. Derimot opplyser innklagede to forskjellige steder i salgsoppgaven at leiligheten har et areal på 107 kvadratmeter, uten å nevne en eventuell begrensning den innglassede balkongen medfører. Nemndas praksis er at det ikke er tilstrekkelig å legge ved viktig informasjon til salgsoppgaven, uten å si noe om dette. Nemnda har etter dette kommet til at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å informere om riktig størrelse på p-rom, samt ikke å informere klageren om begrensningen i takstmannens rapport. Innklagede har for øvrig heller ikke i salgsoppgaven oppgitt hvilke rom som er definert som p-rom, jf. veileder til NS 3940.

 

Slik saken er opplyst for nemnda, kan nemnda ikke ta stilling til spørsmålet om klageren er påført et økonomisk tap som følge av innklagedes opptreden.

 

 

Konklusjon:

 

DNB Eiendom AS Asker har opptrådt i strid med god meglerskikk. Forøvrig fører klagen ikke frem.