Klage nr 2014062

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. august 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

Privatmegleren Panorama

Panorama Eiendomsmegling AS

Lambertseterveien 2

1160 OSLO

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede i april 2014. I ettertid har det vist seg at informasjonen om nedbetaling av fellesgjeld, som var gitt i salgsoppgaven, ikke var riktig. Klageren krever på bakgrunn av dette kr 30 000 i erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede 10. april 2014. Kontraktsmøte ble avholdt 24. april 2014.

 

Klageren viser til salgsoppgaven og anfører at det sto følgende om fellesgjeld:

 

«For øyeblikket har borettslaget en fastrenteavtale som snart utløper; 01.06.2014. Etter denne datoen kan du innfri andel fellesgjeld (ikke mulig i fastrenteperioder).»

 

Videre står det ifølge klageren:

 

«Dersom du velger å innfri din andel av fellesgjeld, vil kapitalkostnader kr. 6.528,- bortfalle og de totale månedlige kostnadene som betales etter det vil utgjøre kr 2.822,-»

 

Klageren skal ha spurt innklagede, både på visning og i etterkant av kjøpet, om informasjon vedrørende innbetaling av fellesgjeld. Klageren hevder å ha fått en muntlig svar på at det var uproblematisk å innbetale fellesgjelden ved overtakelsen den 17. juni 2014.

 

Klageren fikk innkalling til generalforsamling i borettslaget av selger den 11. mai 2014. Innkallingen inneholdt informasjon om borettslaget datert tilbake til 30. mars 2014. Angående individuell nedbetaling av fellesgjeld står det, ifølge klageren, følgende:

 

«Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 01.06. og 01.12 (…). Innbetalingen må være kreditert [forretningsførerens] klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas».

 

Klageren hevder å ha snakket med forretnignsføreren og fått bekreftet at informasjonen ovenfor var riktig. I tillegg fikk klageren bekreftet at innbetalingsfristen var 20. mai 2014, og ikke 1. juni 2014. Klageren anfører at innklagede har gitt mangelfull informasjon i salgsoppgaven angående fellesgjeld. Klageren mener også at innklagede har innrømmet dette.

 

Klageren anfører å ha hatt kommunikasjon med innklagede de neste dagene, hvor innklagede skal ha uttrykt ønske om fornøyde kunder, uten å ha kommet med noen forslag til løsning. Til slutt ble, ifølge klageren, innklagede og klageren enige om at innklagede skulle dekke klagerens økonomiske tap. Innklagede ba om et regnestykke for klagerens økonomiske tap, som ble oversendt. Klageren anfører å ha spurt om å få avtalen om kompensasjon skriftlig, noe innklagede aldri sendte. Derimot mottok klageren en e-post fra megleren hvor det fremgår at han ønsker å ta opp forholdet med fagansvarlig. Klageren tok deretter kontakt med fagansvarlig hvor innklagede skal ha kommet med et tilbud på kompensasjon på kr 3 500 under forutsetning av at det ville bli det endelige oppgjøret i saken. Klageren aksepterte ikke tilbudet da tidsfristen var for kort, og ytterligere korrespondanse frem og tilbake uten løsning ble foretatt. Klageren tok den 19. mai 2014 kontakt med daglig leder i innklagedes foretak, uten at dette førte frem til en minnelig løsning.

 

Klageren anfører at innklagede har gitt manglende opplysninger angående informasjon om innbetaling av fellesgjeld. Klageren påpeker at innklagede gjentatte ganger har vært usaklig og stadig vekk prøver å fraskrive seg ansvar ved å skylde på andre parter i kjøpsprosessen.

 

Klageren anfører også at informasjonen gitt i salgsoppgaven fra borettslaget var fra 2013. Klageren mener det forelå ny, oppdatert informasjon fra 2014 på salgstidspunktet, og at denne derfor burde vært gitt.

 

Klageren påpeker også å ha opplevd innklagede som lite løsningsorientert.

 

Klageren anfører å ha fått en økonomisk tap på kr 20 000 som følge av innklagedes feil gitte informasjon og krever dette erstattet av innklagede. Klageren mener også å ha blitt utsatt for psykisk belastning som følge av situasjonen, og krever derfor kr 10 000 i erstatning. Totalt krever klageren kr 30 000 i erstatning fra innklagede som følge av feil gitte opplysninger om fellesgjeld og den psykiske belastningen dette har medført.

 

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører å ha videreformidlet opplysninger om innfrielse av fellesgjeld, samt vedlagt alle mottatte opplysninger fra forretningsføreren i salgsoppgaven. Opplysningene ble innhentet i forbindelse med oppdragsinngåelsen, kort tid før annonsering. Klageren har i ettertid fått innkalling til generalforsamling 2014 fra borettslaget. Her fremgår det at fellesgjeld kan innfris to ganger i året, men opplysningene fra 2013 presiserer ikke dette. Innklagede anfører at forretningsføreren ikke har videreformidlet disse opplysningene til megleren. Innklagede påpeker også at de alltid innhenter den sist tilgjengelige informasjonen som finnes. Innklagede bestrider at de bevisst har holdt tilbake generalforsamling 2014, og at de kan bevise at alle opplysninger fra forretningsføreren lastes opp automatisk i innklagedes meglersystem, og derfra blir flettet inn i salgsoppgaven. Innklagede viser til opplysninger fra forretningsføreren og fra takstmannen, og anfører å ha videreformidlet disse opplysningene i salgsoppgaven.

 

Innklagede presiserer å ikke ha innrømmet feil, og at tilbudet gitt til klager kun var et konkret forslag på løsning for å unngå misfornøyde kunder. Innklagede anfører også å ha opptrådt profesjonelt i saken ved å ha hatt en rekke samtaler med klager, samt dialog på e-post, som alle har blitt besvart raskt. I tillegg er det fremsatt forslag til løsning.

 

For øvrig mener innklagede at klagerens påstander om treneringstaktikk, ansvarsløshet, bevist tilbakehold av generalforsamling med mer er utenfor Reklamasjonsnemndas kjerne.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder misligholdt opplysningsplikt, herunder påstått tilbakehold av informasjon om fellesgjeld.

 

I saksfremstillingen er anførslene gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Ved innfrielse av fellesgjeld i borettslag er det vanlig at det kan skje to ganger i året. Innbetaling til borettslaget må skje noen dager før lånet forfaller. Dette burde innklagede undersøkt og videreformidlet til klageren. Ut fra opplysningene i salgsoppgaven fikk klageren forventninger om at andel fellesgjeld kunne innfris etter 1. juni 2014. Innklagede har derfor opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Klageren skal følgelig ha dekket sitt økonomiske tap. Dette utgjør rentedifferansen mellom privatlån og borettslagets felleslån med fradrag av skattefordelen (27 %). Innklagede må derfor erstatte klageren hans dokumenterte økonomiske tap.

 

Nemnda bemerker for øvrig at det ikke er noe rettslig grunnlag for erstatning for den angivelige psykiske belastningen.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Panorama, Panorama Eiendomsmegling AS, har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må betale klageren hans dokumenterte økonomiske tap.