Klage nr 2014014

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. september 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Meglerhuset Bjerke AS

 

 

Saken gjelder:               Meglers vederlag

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede 1. juli 2013. Ved oppgjøret mener klageren at innklagede har tatt seg betalt for mer enn det som fremgår av oppdragsavtalen. Klageren krever på bakgrunn av dette erstatning stor kr 21 775.

 

Klageren er bistått ved advokat. Klageren samt advokaten blir i det følgende betegnet som «klageren».

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede 1. juli 2013. Før signering av oppdragsavtalen var klageren klar på at hun ønsket et tilbud fra innklagede. Tilbudet skulle gi totalpris på oppdraget, og kostnader for visninger var det eneste som skulle komme i tillegg til oppgitt totalpris. Klageren innhentet flere tilbud som alle lå ganske likt. Valget falt til slutt på innklagede. Den 1. juli 2013 ble det opplyst at prisen totalt skulle komme på kr 62 000 + visninger.

 

Klageren anfører at innklagede ved senere oppgjørsoppstilling har tatt seg betalt for mer enn det som var avtalt. Klageren mener innklagede har tatt seg betalt for visninger som ikke ble avholdt, og dermed belastet henne for kr 24 960,20 mer enn de avtalte kr 62 000. Klageren anfører at hun aldri har akseptert høyere pris enn det som var avtalt ved signering av oppdragsavtalen.

 

 

 

Klageren mener å ikke ha mottatt tilbud om meglerbistand som innklagede anfører å ha sendt henne den 16. april 2013, og ber innklagede dokumentere dette. Klageren anfører også å ikke ha signert eller skrevet ned dato og sted på nevnte tilbud, og bes opplyst av innklagede hvem som har fylt inn dette. Klageren anfører også å ikke ha sett tilbudets side to til fem. Hun påpeker videre at innklagede måtte sikre seg notoritet for klagerens aksept av tilbud, noe innklagede ikke har gjort.

 

På bakgrunn av ovenstående ønsker klageren at nemnda vurderer om innklagedes regning er i samsvar med inngått oppdragsavtale. I tillegg krever klageren erstatning stor kr 21 775 som er differansen mellom avtalt pris og det innklagede har krevd som vederlag.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at tilbud om meglerbistand ble sendt klageren den 16. april 2013 via e-post. Sted og dato er skrevet av innklagede. Tilbudet besto av fem sider, noe som fremgår av side 1 hvor klageren har underskrevet. Innklagede mener at klageren aldri etterlyste side to til fem, selv om det fremgår tydelig at tilbudet totalt besto av fem sider.

 

Innklagede anfører videre at klageren, ved signering av oppdragsavtalen, fylte ut egenerklæringsskjema, hvor klageren krysset av for ønske om eierskifteforsikring. Det fremgår klart at dette ville komme i tillegg med kr 7 500.

 

Innklagede anser ovennevnte for å være avtalegrunnlaget i saken. Innklagede stiller seg uforstående til klagerens anførsler om at tilbudet var på kr 62 000 + visninger.

Den 13. november 2013 ble det foretatt oppgjør i saken. Ved en feil ble det fakturert for én visning I tillegg ble det fakturert for feil beløp for fotografering, noe innklagede mener å ha rettet opp umiddelbart.

Innklagede forholder seg til det som skriftlig er avtalt, og avviser på bakgrunn av ovenstående klagerens krav om erstatning.

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmål om erstatning etter påstått feilaktig krav på vederlag.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt når det gjelder hvorvidt klageren har fått et muntlig tilbud eller ikke, og hvorvidt klageren har vært på innklagedes kontor ved signering av oppdragsavtalen eller ikke. Nemnda kan ikke ta stilling til disse anførslene.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at den som underskriver et dokument, som utgangspunkt selv har risikoen for at man forstår innholdet i det man har underskrevet på.

 

Det fremgår av tilbud om meglerbistand av 16. april 2013 at tilbudet består av fem sider. Dette kommer tydelig frem av tilbudets første side, både ved tekst og sidetall. Tilbudet er signert av klageren. Klagerens anførsler om at hun ikke har sett de siste fire sidene kan således ikke føre frem.

 

Oppdragsavtalen av 1. juli 2013 er også signert av klageren. Av avtalen fremgår det under punkt 3 at «kostnader for salg av eiendommen er beskrevet i tilbud av d.d.». Det står videre under punkt 17 at «nærværende oppdragsavtale består av 7 sider». Nemnda vil presisere at oppdragsavtalen med fordel kunne vært utformet på en mer oversiktlig måte. For eksempel burde datoen «16. april 2013» fremgått under punkt 3, i stedet for standardformuleringen «d.d.». I tillegg burde tilbudet av 16. april 2013 vært vedlagt oppdragsavtalen, slik punkt 17 tilsier. Av sammenhengen er det imidlertid klart at tilbudet av 16. april 2013 er tilbudet som oppdragsavtalen refererer til. Tilbudet samt oppdragsavtalen stemmer også med antall sider oppdragsavtalen pretenderer å inneholde.

 

Nemnda har på bakgrunn av ovenstående kommet til at innklagede har rett til å kreve klageren for kostnader som samsvarer med tilbudet av 16. april 2013.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.