Klage nr 2014058

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. august 2014 og 15. september 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Privatmegleren Stabekk

Børke & Partners AS

 

 

Saken gjelder:               Feilaktige opplysninger om fellesutgifter

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede i februar 2014. Klageren fikk opplyst av innklagede at kostnader til varmtvann var inkludert i husleien. Dette var ikke korrekt. Innklagede har innrømmet feilen og kommet med tilbud om kompensasjon. Klageren vil ikke godta tilbudet, og mener utregningen er basert på feil grunnlag. Klageren krever derfor erstatning, oppad begrenset til kr 50 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede i februar 2014. Klageren anfører at innklagede under visning og i salgsoppgaven skal ha informert om at den høye husleien skyldes at varmtvann er inkludert. I etterkant oppdaget klageren at dette ikke medførte riktighet. Klageren anfører at innklagede har erkjent at opplysningen ikke var riktig, og at klageren har blitt tilbudt en kompensasjon på kr 3 500. Klageren synes kompensasjonen fremstår som liten og ubetydelig i forhold til en mer normalt og gjennomsnittlig bruk av varmtvann.

Klageren krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi feil opplysning om at varmtvann var inkludert i husleien, og krever på bakgrunn av dette erstatning.

 

Innklagede anfører:

Innklagede bekrefter i sitt tilsvar at megleren kom i skade for å opplyse i salgsoppgaven at

 

 

varmtvann inngikk i månedlige fellesutgifter. Innklagede erkjenner at denne opplysningen ikke medfører riktighet.

 

Innklagede har beklaget feilen og fremmet følgende tilbud til klageren:

 

Erstatning for tap som følge av at klageren må dekke varmtvann: kr 3 500.

 

Innklagede hevder at tilbudet er basert på følgende utregning:

 

  1. Kalkulert gjennomsnittsforbruk for varmtvann for 1-persons husholdning som dusjer 1 gang daglig pr. dag, utgjør kr 706 pr. år. Innklagede anfører at kalkylen er utført på varmtvannskalkulatoren på dinside.no. Kalkulatoren er basert på de til enhver tid gjeldende strømpriser, og omfatter alt varmtvannsforbruk for husholdningen.
  2. Årlig forbruk i 5 år, jf. Reklamasjonsnemndas praksis, blant annet i sak 2013002, tilsvarende kr 3 530. Beløpet ble tilbudt klageren uten fradrag for neddiskontering.

Innklagede anfører at tilbudet ble avslått av klageren, som krever erstatning begrenset oppad til kr 50 000. Erstatning på kr 50 000 i denne saken, jf. klagerens påstand, tilsvarer et varmtvannsforbruk på kr 10 000 pr år for en 1-persons husholdning. Innklagede finner på bakgrunn av dette ikke at klageren kan dokumentere et tap i denne størrelsesordenen.

 

Innklagede opprettholder imidlertid sitt tilbud på erstatning pålydende kr 3 500 til tross for at dette tidligere ble avslått av klageren.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Klageren er enig i at tvisten består i hvor stor en eventuell kompensasjon skal være.

 

Til innklagedes utregning og tilbud har klageren følgende kommentarer:

 

Innklagede baserer seg ikke på hva varmtvann ville ha utgjort av felleskostnadene i et sameie. Forlikstilbudet tar utgangspunkt i en enkelt persons bruk av varmtvann, noe som vil måtte bli feil i det den konkrete bruken ikke ville kunne påvirke eventuelle fellesutgifter som sådan.

 

Klageren anfører at det riktige vil være å ta utgangspunkt i hva varmtvannskostnaden ville ha utgjort av de totale fellesutgiftene. Klageren anfører at det fra tidligere saker er blitt anslått ca. kr 200-300 i måneden, se blant annet klagesak 2012177. Klageren finner dette anslaget å være mer riktig.

 

Klageren ber likevel nemnda legge til grunn at han bor i et lite sameie, hvor fellesutgifter til varmtvann trolig vil ligge på minst kr 300 pr. måned.

 

Klageren har kontaktet sin kraftleverandør og fremlagt dokumentasjon som viser at en varmvannsbereder bruker opp til 1951 kWh i året, som tilsvarer ca. kr 1825.

 

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede viser til informasjon som klageren har innhentet, og anfører at klageren maks bruker kWh på 1951 kr pr. år.

 

Innklagede ønsker likevel å øke sitt tilbud om erstatning til klageren på kr 5 000.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder erstatningsutmåling på grunn av at det ble gitt uriktige opplysninger om hvorvidt varmtvannsutgifter var inkludert i husleien.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

I nærværende sak har innklagede erkjent at opplysningen i salgsoppgaven om at varmtvann inngår i de månedlige fellesutgiftene ikke medfører riktighet og har erkjent erstatningsansvar. Spørsmålet er imidlertid størrelsen på erstatningen.

 

Nemnda anser klagerens nå fremlagte dokumentasjon som tilstrekkelig for å fastslå hvor mye av klagerens strømforbruk som går til varmtvannsberederen. Innklagede har under saksbehandlingen i nemnda økt sitt tilbud til kr 5 000.

 

For klagerens økonomiske tap legger nemnda til grunn et forbruk på kr 1 825 pr. år i fem år neddiskontert til dagsverdi. Dette beløpet utgjør kr 8 358 basert på 3 % rente.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Stabekk, Børke & Partners AS må erstatte klageren kr 8 358.