Klage nr:
78/05
Avgjort:
15.11.2005
Saken gjelder:
Uriktige opplysninger knyttet til biloppstillingsplass
Foretakets navn:
BMH Eiendomsmegling, Blakstad Monrad-Hansen AS, Oslo

Saksframstilling

Klager hadde ved utgangen av budrunden det høyeste budet, kr 2 300 000. Dette ble videreformidlet selger som ikke ubetinget aksepterte budet. Selger ønsket at kjøper høynet budet med kr 50 000. Partene ble enige om halvparten av dette og kontrakt ble skrevet med salgssum på kr 2 325 000. Klager oppfattet at kravet om ytterligere kr50000 var knyttet direkte til overdragelse av biloppstillingsplassen. I henhold til vedtektene i sameiet følger biloppstillingsplassene leilighetene ved overdragelse.

Klageren anfører:

Klager oppfattet avslutningen av budrunden slik at hans bud på kr 2 300 000 ble akseptert – at klager og innklagede ble enige om denne salgssummen. Innklagede ringte straks tilbake og sa at selger ville ha betalt kr 50 000 for en parkeringsplass tilhørende leiligheten. Kjøper og selger ble enige om kr 25 000 da klager vurderte det som viktig å overta parkeringsplassen.

Klager føler seg lurt da han senere ble gjort oppmerksom på at disse p-plassene skal følge leilighetene ved overdragelse. Dette fremkommer av vedtektene og klager anfører at eiendomsmegler plikter å sette seg inn og informere kjøper om slike forhold.

Under signering av kjøpekontrakten hadde megler og selger sørget for at salgssummen for parkeringsplassen ikke var spesifisert og heller ikke kom frem i kontrakten. Denne viser en salgssum for leiligheten på kr 2 325 000.

Innklagede anfører:

Innklagede tilbakeviser at hun og klager skulle ha blitt enige om en salgssum på kr2300000 for så å komme tilbake og kreve ytterligere kr 50 000 på vegne av selger. Klager hadde høyeste budet, budet ble ikke akseptert av selger som kom med et mottilbud på kr 2350000. Kjøper kom tilbake med et forslag om å møtes på midten slik at han høynet sitt bud med kr 25 000. Selgerne aksepterte kjøpers bud på kr 2325000. Hvorfor selgerne ikke aksepterte høyeste bud etter endt budrunde vites ikke, men de fleste ønsker mest mulig for leiligheten de skal selge. En av grunnene kan ha vært at det fulgte med en biloppstillingsplass. Men det ble ikke forlangt kr 50 000 ekstra for biloppstillingsplassen alene. Klager ble godt informert hele veien under hele bud prosessen, og innklagede finner det vanskelig å forstå at han ikke forsto hva som faktisk skjedde. Innklagede viser også til budskjema hvor vilkår for budgivningen fremkommer.

Selgers brev til klager som ligger vedlagt, støtter innklagedes versjon hva gjelder budgivningen.

Det fremkommer både av salgsoppgaven, vedlegg til salgsoppgaven om oversikt over seksjoner og tilhørende p-plasser og av kjøpekontrakten at biloppstillingsplassen følger leiligheten. Vedtektene til sameiet samt husordensregler, referat fra årsmøte med regnskap m.m var tilgjengelig for klager allerede på visningen. Vedtektene fulgte dessuten med som vederlag til kjøpekontrakten.

Innklagede hevder at klager selv må bære ansvaret for hva han undertegner og hva han kjøper når all nødvendig informasjon som her, har blitt gjort tilgjengelig for han. Av budskjema som er undertegnet at klager, fremkommer dessuten at det står selger fritt til å godta eller forkaste ethvert bud samt at budgiver «er inneforstått med de salgsvilkår som gjelder for salget, og som det er redegjort for i salgsoppgaven».

Innklagede gjør videre oppmerksom på at fullmektigen for hjemmelshaverne av leiligheten selv har bodd i gården i mange år i likhet med flere av hjemmelshaverne. Innklagede anser det derfor som åpenbart at selgerne har kunnskap om de faktiske forhold i den aktuelle gården og finner påstanden om at fullmektigen for selgerne og hun selv skulle fare med løgn som ganske sjikanøs.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klager medgir at han var kjent medvedtektene under budrunden og at han derfor anså det som høyst merkelig at en statsautorisert eiendomsmegler på vegne av eiergruppen ville fremsette et krav om ytterligere betaling for biloppstillingsplass som skal følge eiendommen. Klager sier at biloppstillingsplassens «verdi» ble benyttet som et avgjørende argument fra eiergruppens side i avslutningsfasen av budrunden og at en derfor kan få inntrykk at avtalen var en «under bordet»-avtale. Klager gjentar at han var overbevist om at hans bud på kr 2300000 var akseptert av eiergruppen da dette ytterligere kravet ble fremsatt.

Klager bemerker videre at det kan virke som om innklagede prøver å vri seg unna ved å påstå at telefonsamtalen under budrunden der kravet om betaling for biloppstillingsplass ble satt frem, aldri har forekommet. Klager påpeker at en muntlig avtale er vel så bindende.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede bemerker at de forskjellige brevene og fremstilingene fra klager er forskjellige. I brev av 15.12.2004 til innklagede, skriver klager at han i ettertid er blitt informert av styret i sameiet om at biloppstillingsplassen skal følge leiligheten ved salg og ikke selges separat. I klagen til Reklamasjonsnemnda av 18.04.2005 sier klager at han ble informert om forholdene vedrørende parkeringsplassene først da han ble valgt inn i styret i sameiet, for så i sitt siste brev datert 24.10.2005 skrive at han var kjent med vedtektene under budrunden. Innklagede finner at dette faller på sin egen urimelighet.

Videre anfører innklagede det helt åpenbare i at en leilighet midt på Frogner/ Skillebekk med fast biloppstilingsplass har en større verdi enn en leilighet uten, selv om den ikke fritt kan omsettes. Hun presiserer videre at om biloppstillingsplassen kunne omsettes fritt ville dette selvfølgelig ha fremkommet i salgsoppgaven.

Budgivningen ble foretatt etter de normgivende regler, all nødvendig informasjon ble gitt, og det var ingenting som tydet på at klager ikke forsto prosessen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av påstått uriktige opplysninger knyttet til biloppstillingsplass.

Reklamasjonsnemnda kan vanskelig ta stilling til den muntlige kommunikasjonen mellom klager og innklagede. Det foreligger ingen skriftlig dokumentasjon som bekrefter klagers innsigelser.

Det er selger som aksepterer eller forkaster de bud som inngis. Dette fremkommer av budskjema.

Klager hadde tilgang på all informasjon vedrørende biloppstillingsplassen og det kan ikke ses at innklagede ut fra det som er dokumentert, har forsømt sin informasjonsplikt eller på annen måte gitt uriktige opplysninger.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 15. november 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant