Klage nr 2014081

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. oktober 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      Meglerhuset Nylander AS Bolig Heimdal

 

 

Saken gjelder:               Oppgjør, herunder renter og innkreving av forsinkelsesrenter

 

 

Saksfremstilling:

 

I forbindelse med inngåelse av oppdragsavtalen avtalte klageren og innklagede at innklagede etter salget skulle innfri alle lån tilknyttet klagerens leilighet. Dette ble ikke gjort. Dette har påført klageren renteutgifter som kreves dekket. Klageren krever også tilbakebetalt det han betalte for den delen av arbeidet som innklagede ikke utførte.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren gis medhold.

 

Klageren anfører:

Klageren og innklagede inngikk oppdragsavtale i 2013. Avtalen innebar at innklagede skulle stå for salget og innfri alle lån tilknyttet leiligheten, når pengene kom inn på innklagedes konto. Leiligheten var belånt med et vanlig huslån og et startlån.

 

Leiligheten ble solgt i mars 2013, men ved en glipp som innklagede i ettertid har erkjent, ble ikke startlånet innfridd. De to som solgte boligen, fikk hver overført kr 96 000 av pengene som skulle gå til innfrielse av startlånet.

 

Tre måneder etter salget kom purring fra de som administrerte lånet, fordi avdrag på startlånet sto ubetalt. Klageren kontaktet da innklagede som ga beskjed om at oppgjørsavdelingen skulle sjekke dette og ta kontakt, noe som ikke skjedde. Klageren kontaktet innklagede flere ganger, men partene kom ikke i dialog før i september 2013.

 

Klageren krever at innklagede dekker de rentene som klageren har måttet betale på det lånet som har løpt aktivt siden boligsalget. Klageren krever også at innklagede tilbakebetaler det beløpet klageren betalte for oppgaven som innklagede ikke innfridde.

 

Innklagede anfører:

I grunnboken var det registrert at de to som solgte boligen, hadde hjemmel med en ½-part hver samt heftelser til en bank på kr 722 000. I selgernes oppgjørsskjema hadde selgerne oppgitt at dette lånet skulle innfris. Det var også oppgitt et usikret lån til kommunen. Det første lånet ble innfridd, men dessverre ble ikke sistnevnte hensyntatt.

Innklagede har i ettertid forstått at startlånet var på ca. kr 200 000. Selgerne fikk derfor utbetalt ca. kr 200 000 for mye ved oppgjør, kr 100 000 hver.

Innklagede sendte oppgjørsoppstilling til selgerne rett etter at oppgjøret ble foretatt, slik at de selv kunne foreta en gjennomgang av hvordan kjøpesummen ble disponert. Innklagede hadde ingen mulighet i ettertid til å se at dette lånet ikke var innfridd, da det ikke fremgikk av grunnboken. Innklagedes oppgave ved oppgjør er å forholde seg til grunnboken for andelen og sørge for heftelsesfri eiendom. Da pant til banken var innfridd og slettet fra grunnboken avsluttet innklagede saken fra sin side.

Innklagede har i ettertid vært i dialog med klageren og kommunen, og har erkjent at han ved en inkurie ikke innfridde lånet til kommunen.

Innklagede har foreslått at selgerne tilbakefører til innklagede den delen av oppgjøret som ble utbetalt for mye, slik at innklagede kan være behjelpelig med å innfri lånet. Innklagede har også foreslått at kommunen kan ta pant i et nytt panteobjekt for å sikre lånet.

Innklagede har gjort det klart at klageren uansett hefter for sin andel av lånet. Det vil naturligvis påløpe kostnader for selgerne her, men innklagede kan ikke lastes for situasjonen.

Innklagede finner klagen helt urimelig og påstår frifinnelse.

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder manglende innfrielse av lån tilknyttet klagerens leilighet.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Meglerens plikt til å innfri eventuelle lån tilknyttet salgsobjektet forutsetter at han har kjennskap til dem. Innklagede viser til at det av klagerens oppgjørsskjema fremgikk at også det usikrede lånet fra kommunen skulle innfris. Innklagede erkjenner at lånet ved en forglemmelse ikke ble innfridd. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Nemnda har kommet til at det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra innklagedes side, og at det er grunnlag for vederlagsreduksjon, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Det totale vederlaget i henhold til oppgjørsoppstillingen er kr 50 500, og vederlagsreduksjonen kan passende settes til kr 5 000. I tillegg må innklagede dekke de dokumenterte merkostnader klageren har hatt på grunn av manglende innfrielse til kommunen.

 

Konklusjon:

 

Meglerhuset Nylander AS Bolig Heimdal har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må utbetale kr 5 000 pluss dokumenterte merutgifter til klageren.