Klage nr 2014095

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. november 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Elverum

 

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede for salg av sin fritidseiendom. Klageren anfører at innklagede ikke hadde rett til å fakturere klageren for direkte utlegg før oppdraget var avsluttet. Klageren var fortsatt interessert i å fortsette oppdraget, og mener det er brudd på avtalen å ikke få gjennomført salg før fakturering. Klageren ønsker at nemnda undersøker hvorvidt innklagedes regning er i samsvar med oppdragsavtalen. Klageren krever også fastslått at innklagede har brutt god meglerskikk, og krever på denne bakgrunn erstatning på kr 10-12 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren anfører:

Oppdragsavtalen baserte seg på det klageren kaller en vanlig salgspakke med fotograf, salgsoppgave, annonsering og salg inkludert.

 

Klageren anfører at innklagede ikke var til stede på visning, men kun ga nøkler til interessenter som ville se eiendommen. Klageren anfører at han også selv ved enkelte anledninger måtte ta med interessenter på visning, da innklagede ikke var tilgjengelig.

 

Det var ikke stor etterspørsel i markedet, og klageren bestemte seg for å leie ut hytta i påvente av et bedre marked. Klageren inngikk en avtale med innklagede om at salget skulle settes på

 

 

vent til markedet tok seg opp. Oppdragsavtalen ble fornyet ved flere anledninger, sist i februar 2014. I følge klageren skulle avtalen fornyes hver fjerde måned, og dette skjedde ikke etter forrige fornyelse. Innklagede sendte i stedet en faktura til klageren på direkte utgifter de hadde hatt under salgsoppdraget. Klageren mener at dette ikke var en del av avtalen, og anfører at innklagede har brutt god meglerskikk ved å ta på seg et salg, men ikke gjennomføre det.

 

Innklagede står fast ved sin faktura og sier de ikke har fakturert for meglertjenester. Klageren anfører at dette bare skulle mangle. Imidlertid oppsto det en tvist om hvem som skal betale for annonseutgifter. Klageren anfører at innklagede nå har kastet bort klagerens mulighet til å få solgt, og at det ved nytt salg må bli påkostet ny annonsering. Klageren anfører at dette er urimelig.

 

Klageren anfører at han er misfornøyd med bildene som ble tatt, og krever å få tatt nye bilder uten ekstra kostnad.

 

Klageren anfører videre at det ikke er normalt i avtaler om kjøp å fakturere før salget er gjennomført. Klageren ønsket å fortsette salget, men valgte å sette det på vent til markedet tok seg opp. Klageren er derfor interessert i å fortsette avtalen med innklagede, noe klageren mener innklagede ikke er interessert i.

 

Klageren anfører også at dersom innklagede hadde gjort jobben sin, ville fritidseiendommen blitt solgt, i stedet for å måtte leies ut.

 

Innklagede anfører:

Innklagede viser til oppdragsavtalens og påpeker at det er avtalt at innklagede har krav på vederlag for blant annet tilrettelegging, annonsepakke og utlegg. Oppdragets varighet er avtalt til fire måneder. Etter utløpt oppdrag, er det avtalt at innklagede har anledning til å fakturere for sine utlegg, selv om oppdraget ble fornyet.

Klageren ønsket å fornye oppdraget ved flere anledninger. Etter den siste fornyelsen ga han beskjed om at han ønsket å leie ut fritidseiendommen i ytterligere ett år. Som en naturlig konsekvens av dette, og at innklagede dermed ikke skulle ha eiendommen liggende ute for salg, sendte innklagede brev til klageren med bekreftelse for at oppdraget var utgått, og med en oversikt over kostnader som ville bli fakturert i henhold til oppdragsavtalen. Innklagede påpeker at tilretteleggingsgebyr på kr 9 900 som innklagede etter oppdragsavtalen hadde mulighet til å belaste klageren, ikke ble belastet.

Innklagede anfører videre at det var klageren som ikke ønsket å ha fritidseiendommen ute i markedet under leieperioden. Innklagede påpeker at klageren er velkommen som kunde når som helst, og at det ikke er riktig at innklagede ikke vil ha ham som kunde.

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav på erstatning på grunn av påstått brudd på god meglerskikk ved å avslutte salgsoppdraget før salg var gjennomført, og generelt på grunn av dårlig gjennomføring av oppdraget.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumentene til gjennomgang.

 

Utgangspunktet for når et oppdrag kan sies opp eller fornyes, er som regel avtalt i oppdragsavtalen. I foreliggende sak fremgår det at partene har avtalt at oppdragets varighet skal være på fire måneder. Det er videre avtalt at begge parter kan si opp oppdraget skriftlig uten varsel.

 

Uavhengig hvem av partene som skal ha avsluttet oppdraget, fremgår det klart av e-post av 17. juni 2014 fra innklagede til klageren at innklagede anser oppdraget for å være avsluttet. Etter avsluttet oppdrag, har innklagede anledning til å fakturere for direkte utlegg etter oppdragsavtalen. Det fremgår av vedlagt faktura for nemnda at dette er gjort.

 

Innklagede opplyser at han ikke har belastet klageren for tilretteleggingsgebyr på kr 10 000, som det etter oppdragsavtalen er avtalt at han har krav på, ved oppsigelse fra klagerens side. Dermed er det ikke av betydning hvem av partene som kan sies å ha avsluttet oppdraget.

 

For klagerens anførsler om dårlig gjennomføring av oppdraget, påpeker nemnda at en megler ikke kan bli ansvarlig for dårlig respons i markedet. Nemnda kan for øvrig ikke se at innklagede har gjennomført oppdraget på en kritikkverdig måte.

 

Nemnda har på bakgrunn av ovenstående kommet til at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk verken ved gjennomføring eller avslutning av oppdraget. Erstatningskravet vil således heller ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.