Klage nr:
100/05
Avgjort:
28.11.2005
Saken gjelder:
Feil opplysning fra megler, etter at bud er akseptert, om at hvitevarer følger leiligheten
Foretakets navn:
iHUS Eiendomsmegling avd. Grønland, Oslo

Saksframstilling

Saken gjelder krav om erstatning på grunnlag av feil opplysning i e-post om at hvitevarer fulgte leiligheten. Etter at bud er akseptert, men før kontrakt skrives, får klager beskjed fra megler etter en forespørsel at alle hvitevarene følger. Innklagede sier at e-posten er sendt feil kunde.

Klageren anfører:

Selger (menes nok her innklagede ) informerte meg i en e-post om at hvitevarer var inkludert i kjøpet. Da bud ble lagt inn, var ikke hvitevarer nevnt i det hele tatt, men innklagede besvarte i ettertid en e-post der klager spurte om mål på hvitevarer, at disse var inkludert i kjøpet.

På kontraktsmøtet tok klager opp at hvitevarene ikke var spesifisert i kontrakt og selger sa da at hun aldri hadde sagt at disse skulle følge med leiligheten. Megler ba klager sende e-posten hun hadde mottatt fra innklagede der dette hadde blitt sagt, så skulle han ordne opp. På dette grunnlag skrev klager på kontrakten som den var, men fikk i ettertid beskjed om at kompensasjon for manglende hvitevarer var uaktuelt og at klager burde ha skjønt at e-posten megler sendte var uriktig. At innklagede hadde vært så uheldig å gi klager feil informasjon, må klager bare godta og megler informerte at klager måtte finne seg hvitevarer på finn.no.

Innklagedes oppførsel og behandling av denne saken synes klager har vært dårlig. Klager føler seg lurt til å skrive på en kontrakt hun ikke var enig i med hensyn til at hvitevarene ikke var påført. Klager er førstegangskjøper og har forsøkt å følge alle «regler» så godt hun kan, men føler seg nå overkjørt av megler.

Som det fremkommer av vedlegg til klagen, var klagers forslag en kompensasjon på minimum kr 10 000 siden nyervervelse av kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin koster minimum kr 14 000. Klager synes dette ikke er det minste urimelig.

Innklagede anfører:

Klager sendte mail til innklagede hvor hun lurte på om hun kunne ta mål for hvitevarene hun skulle kjøpe. Samtidig lurte hun på om de var integrerte. Klager var fullstendig klar over at hvitevarene ikke fulgte med leiligheten. Innklagede svarte på mailen og skrev feilaktig at alle hvitevarene var inkludert. Innklagede forvekslet klagers mail med en annen kjøper som på samme tidspunkt hadde kjøpt en lignende leilighet der hvitevarene var inkludert.

I henhold til kontrakt, salgsoppgave var det aldri snakk om at hvitevarene skulle være inkludert. På det tidspunkt hvor budet ble akseptert var klager innforstått med at hvitevarene ikke fulgte med leiligheten.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klager var aldri klar over at hvitevarene ikke fulgte med leiligheten. Klagers fokus var aldri på hvitevarene da hun så på leiligheten. Hvitevarene var ikke nevnt på visning eller diskutert på noen måte, og som innklagede sier husket ikke klager om de var integrerte eller ikke når klager spurte innklagede om mål og han svarte at disse var inkludert (klager hadde sett på mange leiligheter og husket ikke detaljer for alle).

Klager tok nettopp opp dette med hvitevarer som en mangel i kontrakten på kontraktsmøtet når de gikk gjennom kontrakten og megler spurte daværende eier om han ikke hadde avtalt dette med henne. Selger benektet det og megler lovet da å «ordne opp i saken». Det var ingen grunn til ikke å signere kontrakten der og da, fikk klager beskjed om. Klager angrer på å ha stolt på megler i ettertid og signert kontrakten der og da, men gjorde det i god tro om at megler faktisk ville ordne opp.

Klager har alltid trodd at e-post er like bindende som annen skriftlig kommunikasjon og så ingen grunn til å betvile meglers svar pr e-post. På det tidspunkt hadde klager heller ingen grunn til å ikke stole på megler.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Detklageren anfører i sine ytterligere anførsler, medfører ikke riktighet. Innklagede sa at han skulle se på saken etter kontraktsmøtet. Det er det skriftlige budet og aksepten av dette som er gjeldende. Selve kontrakten er en formalitet. Dette blir altså irrelevant. Klager har hele tiden vært klar over at hvitevarene ikke fulgte med. Klager prøver å skaffe seg noen hvitevarer ved å utnytte en feilsendt e-post fra innklagede.

Klagers bud ble akseptert av selger i tråd med prospekt og annen annonsering og hvitevarer var ikke en del av handelen. Klager kan ikke komme i ettertid av handelen å påberope seg rett til hvitevarene.

Klager burde ha sjekket at opplysningene i mailen stemte ved å ta kontakt med innklagede.

Klagerens atter ytterligere anførsler:

Klager stolte på e-posten og tok opp mangelen av innholdet i denne på kontraktsmøtet. Da megler sa at han skulle ordne opp, ga han klageren et helt annet inntrykk av situasjonen enn det han har vist gjennom sine handlinger og uttalelser i etterkant.

Klager står fast ved at megler har løyet overfor klager gjennom e-posten han sendte, og klager kunne ikke ha forutsatt at det han skrev ikke var sant. Klager kunne heller ikke vite at han trodde han svarte en annen person. Da får megler sjekke avsender bedre mot de saker han jobber med.

Innklagedes atter ytterligere anførsler:

I kontraktsmøtet sa innklagede at han skulle se på saken. Innklagede ante ikke hva hun snakket om siden mailen aldri var ment til henne. Innklagede har ikke løyet i mailen. E-posten ble sendt ved en feiltagelse. Selvfølgelig kunne klager forutsett at det var feilaktige opplysninger hun fikk i mailen, da hun allerede hadde kjøpt leiligheten uten hvitevarer.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav om erstatning på grunnlag av feil opplysning i e-post om at hvitevarer fulgte leiligheten.

I prospektet står det ingenting om hvitevarer, utenom at det er opplegg til oppvaskmaskin og vifte over komfyr. Det står heller ikke noe om hvitevarer i taksten. Det eneste som er nevnt der, er at det er nedfelt stålkum, opplegg for oppvaskmaskin og vifte over komfyr. På tidspunktet for aksept av bud fulgte således ikke hvitevarene. Klager hadde dermed kjøpt en leilighet uten hvitevarer, og kunne ikke trekke seg fra avtalen under henvisning til at hvitevarer ikke medfulgte.

Klager sendte e-post til megler kl 09.22 dagen før kontraktsmøtet. E-posten lød slik:

«Hei, er det mulig å be eier om å ta med målene for hvitevarer, dvs. kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin? Det hadde vært greit å kunne kjøpe dette å få satt det inn rett etter overtakelse. Ingen av hvitevarene er integrerte, bare frittstående, ikke sant?»

På dette tidspunktet var klageren tydeligvis av den oppfatning at hvitevarene ikke medfulgte. Megler svarte imidlertid samme dag kl 11.50 at «alle hvitevarene følger med».

Spørsmålet om hvitevarene ble deretter tatt opp på kontraktsmøtet. Klager ble her klar over at selger aldri hadde ment at hvitevarer skulle følge med ved kjøpet. At megler ved denne anledning uttalte at han skulle «ordne opp i saken», er ikke tilstrekkelig til at megler på avtalegrunnlag har forpliktet seg til å betale for hvitevarene.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 28. november 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbundsrepresentant