Klage nr 2014104

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. desember 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Sørmegleren AS avd Kristiansand

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte sin leilighet via innklagede. Klageren anfører at innklagede har brukt for lang tid på å selge leiligheten, og er ellers misfornøyd med gjennomføringen av oppdraget. Klageren krever bortfall av meglers vederlag og erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren gis medhold.

 

Klageren har i hovedtrekk anført:

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede i september 2013.

 

Klageren anfører at det på grunn av fusjon mellom daværende innklagede og et annet firma, ble klageren satt i kontakt med mange forskjellige meglere som skulle hjelpe henne med salg av sin leilighet. Klageren anfører at megler nr. 1 fratrådte i forbindelse med fusjonen. Megler nr. 2 gikk ut i svangerskapspermisjon, og dette førte til at klageren selv måtte foreta visninger og følge opp interessenter. Megler nr. 3 hadde klageren kun i to dager. I løpet av disse to dagene ble det gjennomført budrunder, uten at klageren aksepterte noen bud. Klageren anfører å ha snakket med en interessent som skal ha lurt på hvorfor megleren ikke fulgte ham opp, og blant annet at megler nr. 3 hadde vært frekk på telefonen. Megler nr. 4 klarte til slutt å selge leiligheten. Klageren anfører at megler nr. 4 dro på feire samme dag som budet ble akseptert, men at klageren ble lovet at kontrakten skulle bli sendt på e-post for gjennomlesning og signering førstkommende mandag av megler nr. 5. Overtagelsesdato var satt til 18. august 2014. Den 24. juli 2014 ringte klageren og etterspurte kontrakten, hvorpå megler nr. 5 ikke

 

 

hadde fått beskjed om at han skulle lage kontrakt. Klageren bestemte seg til slutt for å kjøre ned til innklagedes kontor og fikk der signert kontrakten.

 

Klageren anfører å ha vært i kontakt med daglig leder hos innklagede, som skal ha lovet at klageren ikke trengte å betale for noe annet enn direkte utlegg. Dette ble senere avvist fra innklagede.

 

Klageren anfører at innklagede ikke har gjennomført oppdraget i henhold til god meglerskikk, ved å ikke følge opp klageren, ikke være tilgjengelig, bruke lang tid på å selge og for dårlig behandling av kunder.

 

Klageren krever kompensasjon tilsvarende utlegg for leiligheten på ti måneder, og verditap som følge av at leiligheten lå lenge ute for salg.

 

Innklagede har i hovedtrekk anført:

Innklagede anfører å ikke kunne holdes ansvarlig for omsetningshastigheten i markedet. Innklagede avviser også å ha gjennomført oppdraget på en dårlig måte, selv om innklagede ser at det kan ha vært ugunstig for klageren å bytte megler så mange ganger.

 

Klagen avvises.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder misnøye med gjennomføring av salgsoppdrag, og krav om at meglers vederlag skal settes ned og erstatning for verditap på leilighet etter å ha ligget ute i markedet i ti måneder.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Nemnda bemerker at det er ikke opplyst eller nærmere dokumentert at innklagede har overholdt bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-4 fjerde ledd om at skifte av ansvarlig megler skal skriftlig opplyses til oppdragsgiveren (klageren). Nemnda finner det kritikkverdig og i strid med god meglerskikk at innklagede ikke sendte skriftlig melding om dette, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det forhold at klageren valgte å fornye oppdraget etter seks måneder, tilsier ingen annen vurdering da klageren uansett ville bli påført utgifter i forbindelse med salget. Nemnda finner det også kritikkverdig i seg selv at så meget som fem meglere pluss en medhjelper har behandlet saken, selv om dette blant annet skyldes fusjonen.

 

Nemnda vil også påpeke at klageren i brev av 7. august 2014 bad innklagede om å holde tilbake meglervederlaget inntil saken er løst. Klageren opplyste samtidig at hun ville dekke innklagedes utgifter, men ikke meglerhonoraret. Det fremgår av eiendomsmeglingsloven

  • 7-4 punkt 2 at oppdragsgiver (klageren) har rett til å holde tilbake så mye av vederlaget at det sikrer de kravene oppdragsgiveren har som følge av mislighold fra meglerens side. Dette synes innklagede ikke å ha etterkommet, noe som også er i strid med god meglerskikk.

 

Nemnda har etter dette kommet til at innklagedes håndtering av dette oppdraget innebærer en ikke ubetydelig pliktforsømmelse som gir klageren rett til vederlagsreduksjon, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Vederlaget var ifølge klageren kr 50 000, og nemnda mener at vederlaget skal halveres.

 

Klageren har også krevd erstatning for tapte leieinntekter og verditap som følge av at leiligheten lå lenge ute for salg. Nemnda har kommet til at disse kravene ikke kan føre frem. Det er ikke årsakssammenheng mellom innklagedes forsømmelser og det tap klageren har lidt. Innklagede kan ikke gjøres ansvarlig for et vanskelig marked.

 

 

Konklusjon:

 

Sørmegleren AS avd. Kristiansand har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må erstatte klageren halvparten av vederlaget. For øvrig fører klagen ikke frem.