Klage nr 2014105

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. desember 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Notar Ålesund avd Moa

Sunnmøre Eiendomsmegling AS

 

 

Saken gjelder:               Oppgjør, herunder renter og innkreving av forsinkelsesrenter

 

 

Saksfremstilling:

 

I forbindelse med salg av klagernes leilighet ble ikke skjøtet godkjent tinglyst på kjøperen. I den forbindelse ble også oppgjøret forsinket. Klagerne mener dette har påført dem renteutgifter som kreves dekket av innklagede.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren er representert ved Jussformidlingen i Bergen. I det følgende vil klageren og dennes representant bli betegnet som «klagerne».

 

Nemnda kom til at klageren gis delvis medhold.

 

Klagerne har i hovedsak anført:

Klagerne inngikk oppdragsavtale med innklagede den 4. april 2013 vedrørende salg av klagernes leilighet. Hvis leiligheten ble solgt til estimert markedsverdi, som var på

kr 1 700 000, skulle innklagede motta et vederlag på kr 64 322.

 

Klagerne aksepterte et bud stort kr 1 700 000 fra en budgiver som var 17 år. Innklagede opplyste at det normalt tar maksimalt to uker fra overtakelsen til selgeren mottar kjøpesummen, men at klagerne måtte påregne en til to uker ekstra da det ville ta lenger tid for

 

 

en kjøper under 18 år å få tinglyst skjøtet på seg. Etter at kjøpekontrakten var undertegnet sendte innklagede søknad om tinglysing, og kjøperen overførte kjøpesummen den 17. oktober 2013 og overtok leiligheten dagen etter.

 

I desember 2013 ble imidlertid søknaden om tinglysing avslått. Dette ble av innklagede forklart med at det var en feil i søknaden. Klagerne forklarte for innklagede at problemene medførte at klagerne fremdeles måtte betale renter på boliglånet tilknyttet leiligheten. Innklagede opplyste da at kjøperens far ville være behjelpelig for at prosessen skulle gå smertefritt.

 

Innklagede sendte ny søknad som også ble avslått. Den 16. januar 2014 opplyste innklagede at kjøperens far ikke ville hjelpe. Det viste seg at vedkommende hadde opplyst innklagede om dette allerede i desember. Etter mye frem og tilbake ble søknaden omsider innvilget den

  1. januar 2014. Klagerne fikk da utbetalt kr 1 635 678, da innklagedes vederlagskrav stort

kr 64 322 var motregnet i kjøpesummen. I perioden 18. oktober 2013 til 23. januar 2014 betalte klagerne kr 16 053 i renter på lånet tilknyttet leiligheten.

 

Som følge av at innklagede gjorde feil i søknaden om tinglysing, og at klagerne ikke ble gitt informasjon om hvorfor prosessen tok så lang tid, måtte klagerne betjene to lån samtidig og led derfor et økonomisk tap. Videre har innklagede holdt tilbake viktige opplysninger og fikk klagerne til å tro at kjøperens far ville være behjelpelig. Dette innebærer samlet sett et brudd på eiendomsmeglingsloven § 6-3 første og annet ledd. Klagerne mener dette må anses som en ikke ubetydelig pliktforsømmelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

 

Klagerne krever innklagedes vederlag nedjustert, slik at klagerne får dekket det økonomiske tapet som oppstod som en følge av problemene med tinglysingen, og den uriktige informasjonen fra innklagede.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Før budet ble akseptert ble klagerne gjort oppmerksom på at det var nødvendig å innhente Fylkesmannens samtykke ettersom kjøperen var mindreårig. Klagerne ble videre gjort oppmerksom på at godkjennelse ville forsinke prosessen vedrørende oppgjøret, og at det var en viss risiko for at samtykke ble nektet. Kjøperens far sendte søknad til Fylkesmannen den

  1. oktober 2013. Denne ble besvart den 5. november og videresendt til innklagede den
  2. november.

 

Pantedokumenter og skjøtet ble sendt til tinglysing den 14. november 2013. Dokumentene ble tinglyst, men ikke konferert. De ble returnert for retting den 19. november 2013. Den 20. november 2013 sendes dokumentene til Fylkesmannen for samtykke til tinglysing. Etter telefonsamtaler og korrespondanse mellom Fylkesmannen, kjøperens verge og innklagede bestemte kjøperens far seg den 13. desember 2013 for å tre inn som kjøper. Fylkesmannen ble da bedt om å returnere pantedokumentene, og disse ble mottatt i slutten av desember.

 

Den 9. januar 2014 nektet Kartverket tinglysing av dokumentene innsendt den 14. november 2013. Først da kunne det nye skjøtet og pantedokumentene sendes til tinglysing. Hjemmelsovergangen ble tinglyst den 17. januar 2014 og oppgjør foretatt den 22. januar 2014. Klagerne ble holdt løpende orientert om problemene med å få avklaring/samtykke fra Fylkesmannen

 

I desember 2013 ga kjøperens far uttrykk for at hvis det ikke ble en snarlig løsning, var de villige til at han skulle stå som hjemmelshaver.

 

Renter opptjent på klientkonto stor kr 7 741,90 ble utbetalt til klagerne i forbindelse med oppgjøret den 18. januar 2014. Netto renteutgift for klagerne i perioden 18. oktober 2013 til 18. januar 2014 utgjorde da kr 8 411,10, ikke kr 16 053.

 

Prinsipalt avviser innklagede at det foreligger grunnlag for å kreve vederlaget nedjustert. Innklagede har videre gitt råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne. Innklagede har opptrådt i samsvar med god meglerskikk da klagerne ble informert om risikoen, innklagede har veiledet kjøperen vedrørende søknad til fylkesmannen, og både klagerne og kjøperen er holdt løpende orientert om prosessen. Innklagede avviser også at det er gitt tilbakemelding til klagerne om at kjøperen har akseptert å betale klagernes ekstra renteutgifter.

 

Subsidiært mener innklagede at klagernes økonomiske tap på grunn av forsinket tinglysing er vesentlig lavere enn klagerne hevder. Innklagede mener det i klagernes renteutgifter

(kr 16 153) må gjøres fradrag for renteinntekter i henhold til oppgjørsoppstillingen (kr 7 741) og rentene som påløp i den påregnelige oppgjørstiden (kr 5 000). Klagernes merutgifter er derfor kr 3 412.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

I løpet av den tiden kr 1 700 000 stod på klagernes klientkonto hadde klagerne en renteinntekt på kr 7 741. Da dette er renteinntekter klagerne har tjent på sine penger uavhengig av hvor lang tid tinglysingsprosessen tok, kan ikke disse trekkes fra renteutgiftene klagerne ble påført på grunn av den langsomme prosessen. Korrekt merutgift for klagerne er den totale renteutgift fratrukket de påregnelige utgiftene han ble opplyst om grunnet kjøperens stilling. Korrekt merutgift for klagerne vil derfor være kr 10 802.

 

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innestående på klientkonto ble i all hovedsak benyttet til å nedbetale gjelden. Dersom pengene var blitt utbetalt medio november, ville ikke klagerne hatt renteutgiftene, men heller ikke renteinntektene. Innklagede mener klagernes utgifter er kr 5 642. Innklagede fastholder at de har opptrådt i samsvar med god meglerskikk og at det ikke er grunnlag for vederlagsjustering.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmål om nedsetting av vederlag tilsvarende rentetap som følge av forsinket oppgjør.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Av eiendomsmeglingsloven § 7-7 følger at oppdragstakerens vederlag kan settes ned eller falle bort dersom det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra dennes side. I kravet om at pliktforsømmelsen må være ikke ubetydelig ligger at oppdragsgiveren ikke skal måtte betale full pris dersom oppdraget er kvalitativt mangelfullt utført, men meglers plikter må imidlertid være tilsidesatt mer enn rent bagatellmessig.

 

Det bemerkes at innklagede har tilbudt klageren en kompensasjon på kr 6 000, som klageren avslo.

 

Det sentrale er om innklagede kan klandres for at det tok tid før tinglyst skjøte forelå. Nemnda finner det kritikkverdig at innklagede ikke synes å ha satt seg inn i reglene for tinglysing når kjøperen er mindreårig. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.  Nemnda mener at dette gir grunnlag for vederlagsreduksjon, jf. § 7-7, som passende kan sette til kr 7 500.

 

 

Konklusjon:

 

Notar Ålesund avd. Moa Sunnmøre Eiendomsmegling AS har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må erstatte klageren 7 500 kroner.