Klage nr:
117/05


Avgjort:
12.12.2005


Saken gjelder:
Salgsprospektet er misvisende da ulike arkitekttegninger fremkommer


Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling, Bekkestua


Saksframstilling

Kjøp av vernet eiendom med rammetillatelse for ombygging til enebolig. I prospektet var det trykket flere arkitekttegninger. Noen av disse tegningene stammet fra søknad som ikke ble godkjent av kommunen, andre fra søknaden vom ble godkjent. Klager mener innklagede har opptrådt uaktsomt slik at et erstatningskrav er berettiget.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Ved kjøp av verneverdig eiendom med rammetillatelse for ombygging i juni 2005, var det i salgsprospektet trykket både godkjente og ikke godkjente tegninger. På ett område var det kun trykket de tegningene man ønsket godkjent, men som ikke ble godkjent. Gjeldende tegninger i prospektet viser 5 takvinduer. De godkjente tegningene har bare 2 takvinduer.

Tegningene er selve kjernen i denne handelen. At megler har trodd at alt er i orden fordi selger har godkjent prospektet, er i henhold til klager ikke holdbart. Forhold som kjøper har interesse av å få vite, skal uoppfordret legges frem. Ut fra prospektet hadde klager all grunn til å regne med at de kjøpte 5 takvinduer.

Klager anfører at megler har utvist en uaktsomhet som begrunner et erstatningskrav. De godkjente tegningene, med andre vindusløsninger enn hva klager mener han hadde grunn til å regne med, vil utvilsomt redusere verdien av boligen med flere hundre tusen kroner. Subsidiært anfører klager at det uansett er grunnlag for et skjønnsmessig prisavslag.

Innklagede anfører:

Klagers krav om erstatning kan ikke imøtekommes idet innklagede mener at kravene til god meglerskikk er oppfylt.

Innklagede tilbakeviser at salgsoppgaven inneholdt to sett tegninger som ikke var i overensstemmelse med hverandre. Salgsoppgaven inneholdt riktignok to sett tegninger, men disse utfylte hverandre. Settene var i to forskjellige målestokker, hvorav den ene ga oversikt over hele tunet, mens den andre var kun over «låven» som skulle ombygges. Denne inneholdt også plantegninger. Det er, slik innklagede ser det, ingen motstrid mellom de to settene med tegninger. De tegningene som inneholder kun 2 takvinduer, var helt ukjente for innklagede inntil kjøper nesten 1 måned etter overtakelsen framsatte sin klage.

Innklagede bemerker at i og med at kjøper mener at salgsoppgaven inneholdt tegninger som var motstridende, og at innklagede burde ha reagert på dette, burde han i så fall også selv ha reagert på dette før han la inn sitt bud og kjøpte eiendommen.

Alt materiale ble fremlagt selger før visning/salg uten at det ble gitt noen tilbakemelding om korreksjoner av tegningsmaterialet fra ham. Et originalt tegningssett ble oversendt til megler fra arkitekten sammen med originale rammetillatelser rett før overtakelsen den 1.7.2005 for viderelevering til kjøper på overtakelsen. Megler så ikke nærmere på tegningene da han gikk ut i fra at dette var de samme som han hadde innhentet fra kommunen og som var inntatt i salgsoppgaven.

Det settes for øvrig spørsmålstegn ved om noen takvinduer fra eller til isolert sett ville ha en økonomisk betydning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav om erstatning med bakgrunn i at det i salgsprospektet lå ved ulike arkitekttegninger. Det fremkom ikke på noen av tegningene at boligen kun var godkjent med 2 takvinduer.

Innklagede har vært i kommunen og innhentet tegninger. Ut fra de tegningene innklagede har lagt til grunn og som selgeren har godkjent, kan ikke Reklamasjonsnemnda se at det kan rettes kritikk mot innklagede.

Et eventuelt krav må rettes mot selgeren av eiendommen. Det faller imidlertid utenfor Reklamasjonsnemndas kompetanse å ta stilling til krav i forholdet mellom selger ogkjøper

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 12. desember 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant