Klage nr 2014028

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. oktober 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      DnB Eiendom AS Drøbak

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en fritidsbolig av innklagede 6. mai 2013, under forutsetning av at fritidsboligen kunne brukes som enebolig. I etterkant oppdaget klageren at dette ikke var tilfellet og har blitt varslet av kommunen om sanksjoner. Klageren krever på bakgrunn av dette fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og brutt sin opplysnings- og undersøkelsesplikt ved å ikke informere om forhold av vesentlig betydning for handelen. Klageren krever erstatning med kr 1 500 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren delvis må gis medhold.

 

Klageren anfører:

Klageren fant fritidsboligen markedsført under «enebolig» på FINN.no i april 2013. Hun tok kontakt med innklagede for å forhøre seg om lovligheten av å bo i en fritidsbolig på helårsbasis. Innklagede skal ha svar at i «[Kommunen] kan man bo 11 måneder i fritidsbolig og 12. måned er man jo på ferie». Klageren anfører at selgeren skal ha sagt det samme på befaring.

 

Taksten var på kr 2 690 000, og på visningstidspunktet lå det et bud på kr 3 000 000. Klageren fikk tilslag på eiendommen med et bud på kr 3 500 000, nærmere kr 800 000 over takst.

 

Klageren søkte kommunen om oppførelse av garasje i november 2013 og fikk beskjed om at

hun bor ulovlig, og at sanksjoner må forventes. Saksbehandler og jurist i kommunen skal ha bedt klageren om å heve kjøpet basert på bristende forutsetninger. Hun kontaktet selgeren og innklagede om heving av kjøpet. Kravet ble avvist både av innklagede og eierskifteforsikringen.

 

For anførslene om kategorisering på FINN.no skal innklagede ha sagt at dette var en «systemfeil». Klageren anfører at FINN.no bekreftet at dette ikke er riktig, og at det sjelden forekommer systemfeil da det er meglerne selv om legger inn salgsobjektene.

 

Klageren anfører på bakgrunn av dette at innklagede har gitt feil opplysninger om bruk av fritidsbolig til helårsbruk. Innklagede har verken undersøkt eller gitt korrekte opplysninger som var helt avgjørende for at klageren i det hele tatt ville komme på visning. Klageren mener det ikke burde vært nødvendig for henne å verifisere hvorvidt innklagede hadde undersøkt med kommunen, ettersom det er lovpålagt at en megler skal innhente opplysninger.

 

Klageren anfører også at innklagede har brutt god meglerskikk ved å markedsføre fritidsbolig under kategorien enebolig. Fritidsboligen fikk massiv interesse, noe som førte til høye bud. Foruten å få kjøpet hevet, mener klageren at salg av fritidsboligen under riktige omstendigheter vil medføre et tap på angivelig kr 1 500 000. Klageren krever derfor tilsvarende erstattet.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at det ved registrering av eiendommen i innklagedes datasystem ble krysset av for feil eiendomskategori. Det ble krysset av for bolig, mens både selgeren og innklagede var klar over at det var en fritidsbolig som skulle selges. Innklagede anfører at det dreier seg om et hendelig uhell, og ikke systemsvikt eller slurv fra hans side. Innklagede anfører videre at det oppsto en følgefeil ved bestilling av annonse på FINN.no, slik at fritidseiendommen ble lagt ut under rubrikken «Bolig til salgs» istedenfor «Fritidsbolig til salgs». Annonsen ble lagt ut 26. april 2013, og ble endret så snart feilen ble oppdaget, 2. mai 2013.

 

Innklagede anfører at det kun var annonsestedet og bruken av rubrikken «Bolig til salgs» som ble feil på FINN.no. For øvrig var annonsen utformet slik den utformes ved salg av fritidsbolig. Feilen var rettet opp før salgsoppgaven for eiendommen ble trykt opp og distribuert. Salgsoppgaven viste tydelig at salgsobjektet var en fritidseiendom. Innklagede anfører at klageren også ble muntlig varslet da feilen ble rettet opp og før hun la inn bud.

Eiendomshandelen ble på denne bakgrunn inngått basert på korrekt informasjon og under riktige forutsetninger.

 

Innklagede kan for øvrig ikke uttale seg om hva som ble sagt av selgeren til klageren under en privatvisning, hvor innklagede ikke var til stede.

 

Innklagede anfører på bakgrunn av ovenstående at feilen ble rettet i tide, og at innklagede således ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klagerens krav avvises.

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder påstått feil gitte opplysninger vedrørende eiendommens boligtype.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt i forhold til hvilke opplysninger innklagede skal ha gitt klageren muntlig. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til disse anførslene.

 

Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd at megleren skal «sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen». Hvorvidt en bolig er registrert som fritidsbolig eller enebolig må antas å være en opplysning av vesentlig betydning for en kjøper.

 

Det fremgår av FINN.no annonse som er fremlagt for nemnda, at fritidsboligen var markedsført som enebolig under kategorien «Boligtype». Nemnda bemerker at det er kritikkverdig og i strid med god meglerskikk å la annonsen ligge ute med feil informasjon i tidsrommet før visning, og at dette mest sannsynlig har medført en større interesse enn boligen hadde fått dersom riktig informasjon var blitt gitt. Det fremgår også av salgsoppgaven at fritidsboligen har vært benyttet av selgeren som helårsbolig siden 2005 uten at det er noen informasjon om at denne bruken har vært ulovlig. Klageren har også vist til at innklagede opplyste at man i kommunen kan bo 11 måneder i fritidsbolig, og at man er på ferie den 12. måneden. Dette er ikke imøtegått av innklagede.

 

Imidlertid fremgår det av salgsoppgaven – herunder på salgsoppgavens forside – og av annonsen flere steder, at boligen er en fritidsbolig, og ikke en enebolig. Klageren har erkjent at hun hadde fått korrekt informasjon om eiendommens status før handelen kom i stand. Hun kan dermed ikke høres med å ikke ha fått tilstrekkelig og riktig informasjon vedrørende boligens type, til tross for at uriktig informasjon var oppgitt ett sted i annonsen. Klagen fører derfor ikke frem når det gjelder erstatningskravet.

 

 

Konklusjon:

 

DnB Eiendom AS Drøbak har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører klagen ikke frem.