Klage nr 2014039

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. august 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      Privatmegleren Tønsberg

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede i mai 2013. I etterkant oppdaget klageren at en antatt servitutt og båtplass ikke fulgte med eiendommen. Klageren anfører at innklagede har gitt feil opplysninger om båtplassen, og krever på bakgrunn av dette erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren deltok i en budrunde i mai 2013 hvor innklagede var megler. Han bød kr 3 600 000 i sitt første bud.

 

Imidlertid oppdaget klageren at det var en servitutt om båtplass på eiendommen. Etter at han spurte innklagede om servitutten, høynet han sitt bud til kr 4 150 000 og fikk tilslaget på eiendommen. Klageren anfører at han så verdien i servitutten og anså en båtplass til å være noe «alle» ville ha. Klageren viser til at det var avbildet en båt i havnen i salgsoppgaven, som klageren også skal ha nevnt til innklagede.

 

Vinteren 2014 flyttet klagerens kone. Han valgte derfor å selge huset og brukte innklagede som megler. Klageren anfører at han fremhevet båtplassen overfor innklagede. Megleren sjekket forholdet, og det viste seg at servitutten som opprinnelig var angitt i salgsdokumentasjonen når klageren kjøpte eiendommen, nå var fjernet fra tomten, og overført til en tomt som var utskilt.

 

Ved salg av eiendommen hevder klageren at flere interessenter etterspurte båtplass. Klageren kunne nå ikke markedsføre eiendommen med dette. Klageren mener at innklagede har gitt feil opplysninger ved salg av eiendommen til ham, og krever på bakgrunn av dette erstatning på kr 450 000.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at eiendommen ikke ble markedsført med båtplass. Det fremgår verken av annonser eller salgsoppgave at båtplass fulgte med salget. Innklagede viser også til boligsalgsrapporten hvor det ikke fremgår at båtplass følger med, og til kjøpekontrakten hvor det heller ikke fremgår. Innklagede påpeker i tillegg at klageren flere ganger under kjøpsprosessen ble orientert om at båtplass ikke fulgte med eiendommen.

 

Innklagede påpeker også at klageren fikk tilslag på eiendommen til en pris på kr 4 150 000, som var kr 340 000 under prisantydning.

 

På bakgrunn av ovenstående avviser innklagede klagerens krav på erstatning:

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav på erstatning for manglende båtplass etter påstått feil opplysninger fra megler.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg helt ulikt i forhold til hvilken informasjon vedrørende båtplassen som ble gitt muntlig under visning av eiendommen. Saken reiser derfor bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige saksbehandling, og sakens dokumenter danner ikke tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda. Nemnda vil dog bemerke at det hadde vært naturlig at innklagede hadde klarlagt hva servitutten fra 1929 innebar for den aktuelle eiendommen.

 

Saken avvises etter dette.

 

 

Konklusjon:

 

Saken avvises.