Klage nr 2014089

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 26. januar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Eie eiendomsmegling avd. Aker Brygge

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede den 9. september 2013 om salg av sin leilighet. Klageren er i ettertid misfornøyd med gjennomføringen av oppdraget, og krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen fører delvis frem.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede om salg av sin leilighet.

Klageren anfører at etterspørselen var stor, men at leiligheten på tross av dette ikke ble solgt. Klageren mener at uteblivelse av salg skyldes dårlig utførelse av megleroppdraget og vil på bakgrunn av dette ikke betale avslutningshonoraret.

 

Klageren begrunner sin klage ut i fra flere forhold.

 

Det første gjelder bruk av sikkerhetsobligasjon. Klageren anfører at hun ved etablering av oppdraget skrev under på en sikkerhetsobligasjon til bruk for fremtidig oppgjør. I ettertid viser det seg at innklagede har tinglyst obligasjonen som sikkerhet for sitt krav. Klageren anfører at det ikke forelå noen avtale om dette og ber nemnda om å vurdere hvorvidt dette er i strid med god meglerskikk.

 

 

 

For det andre anfører klageren at verken salgsoppgaven eller annonse oppfylte klagerens forventninger. Klageren mener at layouten i salgsoppgaven ikke var tilfredsstillende, og at innholdet for øvrig kun besto av klagerens manns korrespondanse med sameiet og et byggefirma. Klageren mener innholdet i salgsoppgaven ikke holdt en faglig mål som salgspresentasjon. Klageren hevder også at annonsen var dårlig formulert.

 

For det tredje anfører klageren at det ble gitt feil opplysninger om fellesutgiftene. Klageren anfører at fellesutgiftene var satt for høyt, på tross av at klageren la frem nyeste faktura til innklagede. Klageren mener at denne feilen er den mest alvorlige, og at dette følgelig har skremt bort interessenter.

 

For det fjerde anfører klageren at fakturaen som ble sendt fra innklagede etter oppdraget, var ufullstendig. Klageren hevder at innklagede verken har fremlagt oppgave over timer, sats eller dokumentasjon for tidsbruk.

 

Klageren har lagt ned påstand om at feil bruk av sikringsobligasjon er i strid med god meglerskikk, og at oppdraget for øvrig ikke ble utført tilfredsstillende.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede anfører å ha gjennomført oppdraget i henhold til god meglerskikk.

 

Innklagede viser til vedlagt korrespondanse og mener dette viser at alt salgsmateriell ble korrekturlest over flere dager før det var klart for annonsering og visning. Innklagede hevder å ha lagt ned betydelig tid og krefter i dette salgsoppdraget.

 

Innklagede anfører også at de på tross av et utfordrende marked høsten 2013, fikk inn et godt bud etter kun to visninger. Budet var 500 000 under takst, og 500 000 over det klageren kjøpte leiligheten for i 2011. Klageren kom med et motbud som interessenten ikke aksepterte. Etter dette ba klageren innklagede om å fjerne salgsoppgaven fra markedet. Like etter ble det lagt ut to private nettannonser på FINN.no – en for utleie og en for salg. Innklagede stiller nå spørsmål om klageren har solgt leiligheten privat?

For klagerens anførsel om gjengivelse av korrespondanse mellom klageren og sameiet, hevder innklagede at denne korrespondansen omhandlet en sak fra klageren, som skulle behandlet på ordinært sameiermøte for 2013. E-postkorrespondansen var da et punkt i innkallelsen og måtte dermed fremvises.

Når det gjelder fellesutgifter, mener innklagede at korrekte fellesutgifter ble gitt etter opplysning fra forretningsfører.

Klagerens misnøye med salgsoppgave og annonse kom som en overraskelse på innklagede, da han var av den oppfatning at klagerens i flere runder har vært innom innklagedes kontor for korrekturlesing.

Ved en feil ble ikke timeliste vedlagt fakturaen. Denne er nå vedlagt tilsvaret.

Innklagede opplyser for øvrig at sikringspantet er slettet.

Etter dette opprettholder innklagede sitt krav på betaling for oppdraget.

 


 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk som følge av misnøye med gjennomføring av salgsoppdrag.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Når det gjelder det forhold at innklagede tinglyste sikringspant, hadde innklagede ikke rett til det, da dette ikke var avtalt i oppdragsavtalen. Dette er følgelig i strid med god meglerskikk. Nemnda vil bemerke at flere meglerforetak i dag avtaler at sikringspantet kan tinglyses ved oppdragsinngåelsen, men det må i så fall fremgå av oppdragsavtalen.

 

Når det gjelder klagen vedrørende salgsoppgaven og dens innhold og markedsføring, fremgår det av sakens dokumenter at denne var godkjent av klageren. Klagen på dette punkt kan følgelig ikke føre frem.

 

Klageren har anført at hun ikke vil betale faktura nr. 100046 på kr 39 330 som omfatter innklagedes vederlag og utlegg. I henhold til oppdragsavtalen – punktet ved avslutning av oppdraget – fremgår følgende:

 

«Uavhengig av vederlagsform har Megler krav på dekning av utlegg i henhold til utleggsoversikten.

 

Ved fast pris/provisjonsbasert oppdragsavtale har Megler krav på dekning for påløpte timer, dog begrenset opp til Meglers minimumsprovisjon på kr 31.250,- inkl mva. ….»

 

Av fakturaen fremgår det imidlertid at innklagede har krevd betaling av sikringspant med kr 1 060. Nemnda mener at dette beløpet urettmessig er belastet klager, og at innklagede må avskrive dette beløpet.

 

Det er ikke grunnlag for ytterligere reduksjon av fakturabeløpet, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7, som sier at nedsettelse av vederlag forutsetter en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra innklagedes side. Nemnda finner at det ikke foreligger en slik pliktforsømmelse, da innklagede har slettet pantet.

 

 

Konklusjon:

 

Eie eiendomsmegling avd. Aker Brygge, Megler 1 AS har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må kreditere klageren 1 060 kroner.