Klage nr 2014097

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 26. januar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Grünerløkka

 

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne viste interesse for å kjøpe en hytte, men hevder innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av salget. Klageren mener ulike forhold viser at innklagede har foretatt salget kun i egen og kjøperens interesse.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klageren henvendte seg til innklagede etter visningen og sa at han ønsket å legge inn et bud stort kr 1 800 000. Innklagede svarte at det ikke var anledning til å by under prisantydning kr 2 300 000, og at bud under prisantydning ikke ville bli akseptert. Klageren sendte følgelig ikke inn budskjemaet ettersom dette ble frarådet av innklagede.

 

Neste dag fikk klageren SMS om at det hadde innkommet et bud stort kr 1 900 000. Klageren tolket dette som et forsøk på å få i gang en budrunde ettersom innklagede tidligere hadde presisert at bud under prisantydning ikke ville bli akseptert. Dagen etter fikk imidlertid klageren beskjed om at hytten ble solgt for kr 1 900 000.

 

 

 

Klageren mener at det er forhold i nærværende sak som tyder på at det har foregått en innsidehandel ved at innklagede solgte hytten som en investering til et vennepar.

 

Klageren ønsker for det første vurdert om datteren til en ansvarlig megler kan avholde visninger. Videre hvorvidt det er riktig at andre bud under prisantydning blir blankt avvist, men innklagedes venner får legge inn bud langt under prisantydning som aksepteres. Til sist ønsker klageren vurdert om det er merkelig at innklagede deltar på feiringen av kjøpet når de selv har ledet salgsprosessen.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede tar sterk avstand fra klagerens påstander og insinuasjoner om «innsidehandel» og innklagedes mulige personlige utbytte av handelen. Selgeren ble klart og tydelig informert om at kjøperen var en god venn av innklagede.

 

Innklagede finner det for det første ikke betenkelig at en medhjelper er i nær familie med den ansvarlige megleren, spesielt ikke når medhjelperen har meget god kunnskap om området eiendommen ligger i.

 

Klageren innga aldri bud selv om han hadde god tid til å gjøre det før det andre budet ble inngitt. Klageren ble imidlertid av meglers kollega oppfordret til å inngi et bud som var høyere enn det han vurderte å inngi. Selgeren valgte å akseptere det ene budet som ble inngitt. Innklagede avviser at det er presset gjennom en aksept av dette budet.

 

Videre tar innklagede avstand fra spekulasjoner og insinuasjoner rundt «feiringen» av handelen.

 

Følgelig avviser innklagede å ha opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder innklagedes håndtering av visninger og budrunde samt opptreden etter at handel var kommet i stand.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 4-4 første ledd at personer som har bestått eksamen godkjent av departementet, kan være medhjelpere for den ansvarlige megleren. I henhold til forskrift om eiendomsmegling § 6-1 annet ledd kan en medhjelper blant annet forestå visninger. Innklagede opplyser for nemnda at medhjelperen hadde slik godkjenning. Nemnda finner følgelig ingen grunn til å kritisere innklagede hva gjelder bruken av medhjelper.

 

Ved budgivning er det sikre utgangspunktet at budgiveren selv avgjør hvor stort bud som skal inngis. Oppdragstakeren kan følgelig ikke avvise bud begrunnet med budets størrelse. Det er dokumentert for nemnda at innklagede varslet klageren om at det hadde kommet inn et bud og at et eventuelt bud fra klagerens side måtte inngis omgående. Innklagede kan følgelig ikke klandres for at klageren ikke ble med i budrunden etter at budet stort kr 1 900 000 ble inngitt.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.