Klage nr 2014018

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Hjem Eiendomsmegling Tromsø

 

 

Saken gjelder:               Utbetaling av tilbakeholdt beløp.

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig via innklagede i høsten 2013. I forbindelse med overtakelse oppdaget klageren og innklagede at selgeren ikke hadde rengjort boligen. Klageren instruerte innklagede om å holde tilbake et beløp på kr 10 000, for å få utført rengjøring av et vaskebyrå. Klageren krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, ved å bruke unødvendig lang tid på å utbetale klageren deler av det tilbakeholdte beløpet for å dekke kostnadene til vaskebyrået.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en bolig via innklagede med overtakelse den 3. desember 2013 kl. 13.00. Partene møtte for overtakelse til nevnte dato og klokkeslett, og ble fort oppmerksomme på at boligen ikke var ryddet og rengjort. Partene avtalte derfor ny overtakelses dato og klokkeslett til den 4. desember 2013 kl. 15.00. I forkant av overtakelsen sendte klageren en e-post til innklagede der klageren ensidig instruerte innklagede etter avhendingslova § 4-15 om å holde tilbake kr 10 000 som sikkerhet for tilfredsstillende vask av boligen.

 

På det andre overtakelsesmøte stilte ikke selger opp. Selger hadde ennå ikke foretatt en grundig rengjøring av boligen. Innklagede tok kontakt med selger pr. telefon og informerte

 

 

om klagerens tilbakehold. Selgeren valgte å gjennomføre overtakelse. Kravet om tilbakehold ble gjentatt i overtakelsesprotokollen som klageren signerte.

 

Klageren rekvirerte vaskebyrå som vasket boligen den 5. desember 2013.

 

Den 9. desember 2013, etter at klageren hadde mottatt faktura fra vaskebyrået, sendte han en e-post til innklagede hvor han ba om at fakturaen skulle trekkes i oppgjøret for leiligheten, eventuelt at klageren skulle få utbetalt kr 7 500 av det tilbakeholdne beløp.

 

Kravet om tilbakebetaling ble gjentatt i e-post av 12. desember 2013.

 

Klageren anfører at kravet om tilbakehold ble skrevet ned for hånd på overtakelsesprotokollen. Selgeren var ikke til stede samtidig med klageren for underskrift, og klageren anfører således at det ikke forelå en avtale om tilbakehold. Klageren har senere fått tilsendt kopi av overtakelsesprotokollen, hvorpå det håndskrevne ikke var tatt med. Klageren anfører også at innklagede påstår å ikke lenger ha originaldokumentet, men bare den elektroniske kopien. Klageren bestrider for øvrig å ha erkjent at protokollen erstatter ensidig tilbakeholdt instruks.

 

Klageren anfører at innklagede nektet å forholde seg til klagerens instruksjon om tilbakebetaling og hevder å aldri ha vært borti at det er mulig å holde tilbake penger uten at begge parter er enige om det.

 

Den 10. januar 2014, over én måned etter klagerens krav om tilbakebetaling, fikk klageren en e-post fra innklagede hvor det ble opplyst at selgeren hadde akseptert at klageren fikk utbetalt kr 7 500 av det tilbakeholdte beløpet.

 

Klageren har nå fått dekket fakturaen fra vaskebyrået, og klagen gjelder således ikke noe økonomisk krav.

 

Klageren anfører å ha brukt unødvendig mye tid på saken og mener at hans rettigheter som kjøper ikke ble ivaretatt i forbindelse med tilbakebetalingskravet.

 

Klageren krever på bakgrunn av ovenstående fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å nekte å forholde seg til en kjøpers instruksjonsrett, jfr. eiendomsmeglingsforskriften § 3-9.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Etter at klageren valgte å holde tilbake kr 10 000 på grunn av ikke tilfredsstillende rengjøring av bolig, formidlet innklagede dette til selgeren. Selgeren mente leiligheten var godt vasket og bestred kravet. Selgeren aksepterte at det ble holdt tilbake kr 10 000 som sikkerhet for at feil/mangler utbedres dersom dette skulle være selgers ansvar. Dette ble nedfelt i overtakelsesprotokollen. I denne reservasjonen ligger det at det måtte foreligge en avklaring av det aktuelle forholdet før innklagede kunne foreta seg noe, enten via avtale eller rettskraftig avgjørelse.

 

Etter en stund valgte selgeren å akseptere betaling av fakturaen til vaskebyrået, og innklagede foretok da utbetaling av kr 7 500. Straks det forelå en avtale mellom klageren og selgeren utbetalte innklagede beløpet i henhold til klagerens krav.

 

For anførsler om at original overtakelsesprotokoll ikke eksisterer, påpeker innklagede at dette ikke er tilfellet. Det forelå kun én overtakelsesprotokoll og det er den samme som både klageren og selgeren har signert på. Innklagede stiller også spørsmål ved hvilken interesse en megler som mellommann skulle hatt i å endre på dette dokumentet i ettertid. Innklagede anfører også at klageren i ettertid har erkjent å ha signert på protokollen som erstattet den ensidige instruksen om tilbakehold.

 

Innklagede anfører å ha opptrådt helt i henhold til god meglerskikk og nedlegger påstand om at klagen ikke gis medhold.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk ved manglende utbetaling av del av tilbakeholdt beløp etter instruks fra klageren.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt i forhold til hvorvidt overtakelsesprotokollen som er oversendt nemnda, er originaldokumentet eller om det også forelå en annen versjon. Nemnda kan ikke ta stilling til disse anførslene.

 

Det fremgår av overtakelsesprotokollen at både klageren og selgeren har signert på følgende:

 

«Som sikkerhet for [at tak og vegger ikke er tilfredsstillende vasket] pr overtakelse er partene enige om at kr 10.000,- av kjøpesummen holdes tilbake som sikkerhet for at feilene/manglene utbedres dersom dette er selgers ansvar»

 

Nemnda er enig i at tilbakehold på kr 10 000 er avtalt, men at det er et forbehold om at selgeren har ansvar. Spørsmålet blir dermed om innklagede kunne utbetale deler av tilbakeholdt beløp til klageren, uten samtykke fra den annen part, her selgeren.

 

Spørsmålet har vært oppe for behandling i nemnda ved flere anledninger. Nemnda viser til sak 2013054 hvor nemnda blant annet uttalte:

 

«Det er korrekt at megleren i en sak hvor det er enighet i overtakelsesprotokollen om at et beløp holdes tilbake, ikke kan utbetale beløpet uten samtykke fra partene eller rettskraftig dom».

 

Nemnda har også i sak 2013025 uttalt følgende:

 

«Når kjøperen og selgeren har inngått en avtale om tilbakehold av et beløp, kan ikke kjøperen alene instruere megleren om utbetaling av beløpet. En utbetaling forutsetter enighet mellom partene eller rettskraftig dom.»

 

Uttalelsene er i samsvar med gjeldende rett.

 

Det fremgår av e-post av 10. januar 2014 at selger «har akseptert fordeling av tilbakeholdt beløp» og videre at «det utbetales derfor kr 7 500,- til deres konto innen kort tid». Partene har videre opplyst at utbetaling ble gjennomført samme dato.

 

Nemnda har dermed kommet til at innklagede har opptrådt korrekt, og hatt «omsorg for begge parters interesser» jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3 (1).

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.