Klage nr 2014118

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. desember 2014. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Advokat Ove Sørensen

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte en tomt i mai 2014. Innklagede advokat bisto kjøperen med utarbeidelse av nødvendige dokumenter i forbindelse med et oppgjørsoppdrag. Klageren har anført at innklagede ikke har ivaretatt klagerens interesser ved oppgjøret og krever kompensasjon.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren solgte en tomt for kr 700 000 med aksept av bud 30. mai 2014. Kjøper av tomten anmodet om å få oversendt forslag til kjøpekontrakt fra klageren. Dette ble oversendt rundt 11. juni 2014. Kjøperen anmodet om å få oversendt en standardkontrakt, som deretter ble oversendt.

 

Klageren anfører at kjøperen den 21. juli 2014 forsøkte å fremme en viljeserklæring fra klageren, hvor kjøperen ønsket å få klageren til å akseptere at dersom oversendt kjøpekontrakt og skjøte ikke ble oversendt innen 14 dager, ville det være å anse som kontraktsbrudd fra klagerens side. Klageren rettet så spørsmål vedrørende kjøpekontrakten til innklagede og anfører at det er feil/mangler i kjøpekontrakten.

 

Den 12. august 2014 meddelte kjøperen klageren at han anså seg ubundet av avtalen på grunn av manglende oppfølging fra klagerens side.

 

Klageren anfører at innklagede fremsatte at det forelå bristende forutsetninger fra klagerens side for avtaleinngåelsen basert på manglende oppfølging. Klageren kan ikke se at han ikke har fulgt opp salget. Klageren kan ikke se hva som skulle vært bristende forutsetninger, og påpeker at kjøperen var kjent med forholdet rundt avtaleinngåelsen.

 

Klageren anfører at innklagede kun har fremmet kjøperens interesser, og krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Klageren krever også kompensasjon.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede fikk en henvendelse fra kjøperen etter at han hadde fått akseptert sitt bud på klagerens eiendom. Innklagede fikk i oppdrag fra kjøperen å gjennomføre et oppgjørsoppdrag og utarbeide nødvendige dokumenter.

 

Innklagede oversendte dokumentene, herunder utkast til kjøpekontrakt med standard betingelser. Klageren ville ikke undertegne denne. Innklagede anfører at klageren aldri påpekte hvorfor han ikke ville akseptere innholdet i kjøpekontrakten.

 

Etter omfattende korrespondanse i saken, mente innklagede at eiendomsoppgjøret ikke lot seg gjennomføre. Kjøperen medelte til klageren at han anså seg ubundet av avtalen. Det var derfor ikke noe mer innklagede kunne gjøre med saken, da kjøperen i realiteten sa opp oppdraget. Innklagede kan ikke se å ha påtatt seg et oppdrag overfor klageren med å bistå for å få til enighet mellom klageren og kjøperen. Innklagede avviser på bakgrunn av dette klagen i sin helhet.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning som følge av manglende ivaretagelse av klagerens interesser ved oppgjør etter salg av en tomt.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har imidlertid fått alle dokumenter til gjennomgang. Reklamasjonsnemnda behandler i henhold til retningslinjene kun forholdet mellom klageren og innklagede, og forholdet til kjøperen vil ikke bli vurdert.

 

Nemnda har kommet til at klagen klart ikke kan føre frem.

 

Det fremgår av sakens dokumenter at kjøperen engasjerte innklagede for å forestå oppgjøret av salget av tomten, herunder utarbeide kjøpekontrakt og skjøte. Den 7. juli 2014 oversendte innklagede til klageren standard kjøpekontrakt og skjøte. Nemnda bemerker at klageren ikke var fornøyd med dette; blant annet ønsket han oppgjør før overtagelse.

 

På grunn av de problemer som oppstod i den forbindelse, hevet kjøperen kjøpet. Konsekvensen av dette var at oppgjørsoppdraget i realiteten var oppsagt av oppdragsgiveren, det vil si kjøperen, og innklagede kunne ikke da foreta seg noe ytterligere i saken.

 

Basert på den omfattende dokumentasjonen som er forelagt nemnda, finner nemnda det klart at innklagede ikke har opptrådt på noen kritikkverdig måte overfor klageren.

 

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.