Klage nr 2014128

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Prosjekt Stavanger

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren og innklagede inngikk en oppdragsavtale. Denne ble imidlertid oppsagt av innklagede. Klageren mener oppsigelsen er usaklig og i strid med oppdragsavtalens krav om å forsøke å komme til en minnelig løsning. Klageren krever erstatning stor kr 50 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Den 14. april 2014 inngikk klageren en oppdragsavtale med innklagede. Etter fem fellesvisninger og noen privatvisninger kom det ingen respons fra interessentene. Klageren ga underveis saklig uttrykk for at han tidvis ikke var tilfreds med innklagedes oppfølging.

 

Den 8. juli 2014 henvendte klageren seg til innklagede og uttrykte misnøye med at innklagede ikke ville oppfylle hans ønske om å trekke salget fra www.finn.no. Som følge av dette avsluttet innklagede megleroppdraget.

 

Klageren mener innklagedes oppsigelse er ugyldig. Den mangler saklig grunnlag, og det er ikke gjort forsøk på å løse saken i minnelighet slik oppdragsavtalen krever. Som følge av dette er innklagede erstatningsansvarlig for klagerens tidstap, ulemper og merutgifter. Klageren krever erstatning skjønnsmessig fastsatt til kr 50 000.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Klageren ble ikke nektet å trekke saken fra www.finn.no. Megleren uttrykte kun et ønske om å få konferere med ansvarlig megler før dette eventuelt ble gjort. Klageren brukte sterke ukvemsord overfor megleren. Ansvarlig megler anså telefonsamtalen mellom klageren og megleren som så alvorlig at oppdraget ble avsluttet umiddelbart. Innklagede så ingen grunn til å søke saken løst i minnelighet.

 

Innklagede bestrider at oppsigelsen er erstatningsbetingende. Klageren har uansett ikke lidt et økonomisk tap. Klageren ønsket selv å trekke eiendommen fra markedet. Dessuten gikk han over til et nytt meglerforetak, og han har dermed ikke tapt noe tid i markedet. Innklagede har for øvrig ikke belastet klageren for noen kostnader i denne saken.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av påstått ugyldig oppsigelse av megleroppdraget.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Det følger av partenes oppdragsavtale at partene skal søke tvister løst i minnelighet. Dette er ikke forsøkt. Oppdragsavtalen gir imidlertid hver av partene rett til å avslutte oppdraget uten nærmere varsel. Den oppstiller for øvrig ingen vilkår for oppsigelse eller krav til hva som regnes for å være en gyldig oppsigelsesgrunn.

 

Selv om partene ikke har forsøkt å løse saken i minnelighet, kan derfor ikke klageren høres med at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å avslutte oppdraget. Dette var en rett som i henhold til oppdragsavtalen tilkom hver av partene.

 

Innklagede er således ikke erstatningsansvarlig, og klagerens krav kan ikke føre frem. Nemnda bemerker forøvrig at klageren ikke har dokumentert noe økonomisk tap.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.