Klage nr 2014132

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Meglerhuset Bjerke AS

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. Klageren mener innklagede har somlet mye med gjennomføring av kjøpet og er misfornøyd med behandlingen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. Klageren er misfornøyd med en rekke momenter i forbindelse med gjennomføringen av handelen.

 

Klageren innga et bud på kr 850 000. Budet ble ikke akseptert av selgeren. Klageren innga så et nytt bud på kr 900 000. Budet ble akseptert. Klageren har i senere tid ønsket å få bekreftelse på at det første budet ikke ble akseptert, uten å få det fra innklagede. Klageren bestrider å ha fått motbud fra selgeren på kr 900 000.

 

Klageren anfører blant annet at innklagede kom 10 minutter for sent til kontraktsmøtet, og at innklagede satt og jobbet med en annen sak under møtet. Klageren ble overlatt til seg selv for å lese igjennom dokumentasjon og signering. Selgeren var ikke til stede.

 

Klageren ringte senere Kartverket for å høre om skjøte var i orden den 11. juni 2014. Klageren anfører at klagerens navn sto påført eiendommen, men at alle heftelsene fortsatt var der, samt en ny heftelse. Klageren ringte så innklagede, som fortalte at de jobbet med saken. Klageren fortsetter å kontakte innklagede uten hell. Den 5. oktober 2014 sto fortsatt innklagedes navn tinglyst som urådighet på eiendommen.

 

Klageren tok til slutt kontakt med advokat og fikk etter hvert slettet urådighetserklæringen på eiendommen. Innklagede brukte meget lang tid på å svare advokaten også.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede anfører at selgeren fremsatte et motbud på kr 900 000 etter at han valgte å ikke akseptere budet på 850 000. Innklagede anfører å ha hatt problemer med sitt meglersystem, slik at dette dessverre ikke fremgår av budjournalen. Motbudet ble akseptert av klageren.

Oppdraget innklagede hadde med selgeren, gikk ut på fastpris, og innklagede hadde således ikke noen interesse av å presse opp prisen.

Innfrielse av pantet ble foretatt 12. juni 2014. Samtlige panthavere ble da tilskrevet og bedt om å slette sin pant. Som det fremgår av eiendommens grunnbok var det mange panthavere. Det tar dessverre litt tid før alle panthavere slettet sitt pant, og det må ofte purres på slettingen. Først i oktober 2014 hadde alle panthavere slettet pantet sitt, og innklagede slettet sin sikring.

At det det tok fire måneder før alt pant var slettet, er dessverre normalt, og kan ikke benevnes som sommel fra innklagedes side.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen som følge av at påstått somling fra innklagedes side vedrørende sletting av heftelser på eiendommen.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Nemnda mener det er uheldig at innklagede har brukt fire måneder på å få slettet alle pantheftelser på eiendommen. Imidlertid fremgår det av fremlagt grunnboksutskrift at eiendommen hadde mange heftelser med forskjellige panthavere. Det er derfor forståelig at sletting av heftelser har tatt noe lengre tid enn vanlig.

 

Når det gjelder hvorvidt selgeren har gitt motbud eller ikke, fremgår det av budjournal fremlagt for nemnda at det er klageren som har inngitt bud på henholdsvis kr 850 000 og kr 900 000. Det har da formodning mot seg at selgeren ga et motbud på kr 900 000, selv om innklagede har vist til problemer med sitt meglersystem. Selgeren har ikke gitt motbud, men bare akseptert klagerens bud.

 

Nemnda har likevel kommet til at innklagede, ut fra fremlagt dokumentasjon, ikke har opptrådt kritikkverdig. Klagen fører således ikke frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.