Klage nr:
96/05


Avgjort:
12.12.2005


Saken gjelder:
Klage på meglers håndtering av oppdrag ved salg av bolig under oppføring


Foretakets navn:
DnB Nor Eiendom AS Prosjekt Tønsberg


Saksframstilling

Klager inngikk i 2000 kontrakt om kjøp av bolig under oppføring med innklagede som megler. Det ble ved overtagelse og oppgjør strid om utbygger hadde krav på tillegg i pris som følge av 1) prisstigning under byggeperioden, og 2) legging av fliser i hall. Spørsmålet er om utbygger hadde krav på pristilleggene, og om dette er et forhold kun mellom kjøper og selger eller om også megler er involvert.

Foretakets faglige leder er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

1) at hun urettmessig ble belastet med prisstigning

Avtale om kjøp av eiendommen ved aksept av bud, ble inngått 10.05.2000. Etter at kontrakten er undertegnet, ble klager underrettet om prisøkning stor kr 35.442. Dette ble hun underrettet om 13.11.2000. Kjøper klaget umiddelbart på dette både muntlig og skriftlig. Megler besvarte klagene med at alle andre kjøpere også fikk prisstigning som stod i forhold til kjøpesum. Dette viste seg i ettertid å ikke medføre riktighet. Naboer med identisk leilighet hadde ikke fått prisstigningstillegg på sin leilighet.

2) at hun fikk en uberettiget ekstraregning i forbindelse med legging av fliser i hall

Klager ble innkalt til møte hos utbygger juni 2000 for valg av farger og ønskede endringer. Hun blir her pålagt å bekoste flis og varmekabler i den ene delen av hallen. Megler sier i den anledning at hun må undertegne endringskontrakten for i det hele tatt å få hallen som hun ønsker. Korrigeringer skal megler kunne ordne i ettertid, men intet blir gjort fra meglers side for å få leiligheten som den opprinnelig var fremstilt for salg. Klager godkjenner endringskontrakten og betaler utbygger kr10.378 + mva.

Klager holdt tilbake stort kr 48.421 som følge av disse forhold. Beløpene ble ikke innbetalt til meglers klientkonto.

Innklagede anfører:

1) Påslag som følge av prisstigning er berettiget, jf kontraktens § 2 pkt 6.

Klageren har ved dette kontraktspunktet akseptert prisstigning ved inflasjon. Det er riktig at ikke alle kjøperne fikk dette påslaget, da det i noen tilfeller ble forhandlet frem avtaler som ikke omfattet en evt. prisstigning. Oppdragsgiver ville ikke ettergi dette punktet og innklagede hadde ikke anledning til å ettergi et slikt krav.

2) Ekstraregningen i forbindelse med flislegging er et forhold mellom kjøper og selger.

Innklagede laget prospektet ut fra opplysninger om standard og leveringsbeskrivelse samt tegninger som ble gitt fra utbygger. Dersom disse opplysningene ikke var korrekte eller ble endret av selger, kan ikke innklagede stilles ansvarlig for dette.

Ved en eventuell tvist har kjøper anledning til å kreve tilbakeholdelse av omtvistet beløp. I dette tilfelle ble dog beløpet tilbakeholdt av kjøperen selv og ikke på meglers klientkonto. Da klager ikke innbetalte ble kravet etter hvert oversendt til inkasso.

Klagerens ytterligere anførsler:

Tegningene som ble delt ut på informasjonsmøtet var uriktige.

Tidligere er det dokumentert at hallen ble planlagt delt og med varmekabler og fliser kun i den ene del av denne allerede våren 2000. Samtidig markedsfører megler leiligheten med fliser og varmekabler i hallen.

Klager har forholdt seg til megler og stolt på at deres informasjon har vært korrekt. Klager mener å ha fått et produkt som ikke samsvarer med det megler lovet og det hun har betalt for. Klager anser at det var innklagedes oppgave å bistå kunden videre i denne prosessen. Når så ikke ble gjort, holdt klager tilbake et beløp tilsvarende overføringen til utbygger i forbindelse med tilleggsavtalen.

Vedrørende prisstigningen anfører klager at andre kjøpere med likelydende kontrakt som hennes, ikke ble belastetmed pristillegget. Disse hadde ikke fremforhandlet noen egen avtale med hensyn til prisen.

Tilslutt påpeker klager at hun aldri har blitt opplyst om muligheten av å holde tilbake omtvistet beløp på meglers klientkonto. Hun har tvert i mot blitt bedt om å innbetale hele restbeløpet for så å prøve å få det tilbake.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder klager på meglers håndtering av oppdrag ved salg av bolig under oppføring.

Av kontraktens § 2 pkt. 1 fremgår det at kjøpesummen er kr. 1.790.000. Det står i dette punktet ikke noe om tillegg for prisstigning v/inflasjon. Av kontraktens § 2 pkt. 3, 4 og 5 fremgår det videre at kjøper også skal betale tillegg for omkostninger og forsinkelsesrenter. Det står heller ikke i noen av disse punktene noe om tillegg for prisstigning v/inflasjon. I kontraktens § 2 pkt. 6, som gjelder betaling av kjøpesummen m.v., reguleres hvordan kjøperen skal betale «kjøpesummen (inkl. omkostninger, prisstigning v/inflasjon og morarenter)». Reklamasjonsnemnda kan ikke se at denne forutsetningen er tilstrekkelig til å si at kjøperen har avtalt å betale for prisstigning. Belastning av prisstigning er således uberettiget.

Belastningen av ekstra byggekostnader er som utgangspunkt et forhold mellom kjøper og selger, som Reklamasjonsnemnda som hovedregel ikke behandler. Innklagede kunne imidlertid blitt ansvarlig for ikke å bringe videre opplysninger om ekstra byggekostnader. De fremlagte opplysninger i denne sammenheng finnes i brev fra byggleverandøren til selgeren. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at innklagede har hatt kjennskap til de ekstra byggekostnadene eller noen foranledning til å bringe klarhet omkring slike kostnader.

Det følger av inkassoloven at omtvistede krav, der skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert, ikke må sendes til inkasso. I dette tilfellet var kravet omstridt og klageren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert. Innklagede skulle derfor ikke sendt kravet til inkasso.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis medhold i første spørsmål.

Klageren gis ikke medhold i andre spørsmål.

Oslo, den 12. desember 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant