Klage nr 2014145

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 OAH AS Prosjektavd Oslo Sentrum

 

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede høsten 2014. Klageren er misfornøyd med hvordan innklagede opptrådte i budrunden, og krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever også erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren ikke gis medhold.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klageren anfører at innklagede skal ha opplyst gjentatte ganger at klageren var den eneste interessenten. Likevel fikk innklagede inn flere bud på eiendommen, noe klageren synes var merkelig.

 

Klageren endte med å inngi et bud på kr 4 760 000 og mener at innklagede presset ham til å gi høyere bud for å vinne over andre interessenter. Klageren anfører også at fristen klageren fikk til å vurdere om han ønsket å inngi et høyere bud, var alt for lav. Klageren anfører videre at innklagede fraskriver seg ansvar ved å vise til at det skjedde veldig mye på kort tid i løpet av budrunden.

 

På bakgrunn av ovenstående krever klageren fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever også erstatning.

 

 

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede avviser klagerens påstand om at han skal ha gitt klageren en prioritert rett til å kjøpe boligen. Innklagede har heller ikke formidlet et motbud på kr 4 490 000 som klageren anfører.

 

For klagerens anførsler om at innklagede har «samarbeidet» med den andre budgiveren for å få opp prisen, påpeker innklagede at anførslene ikke har noen rot i virkeligheten, og han avviser dette på det sterkeste.

 

Innklagede anfører også at prisantydningen på kr 4 490 000 var en pris selgeren var villig til å akseptere, og følgelig ingen lokkepris.

 

Innklagede avviser følgelig alle klagerens påstander.

 

Innklagede mener påstandene er grunnløse og på ingen måte dokumentert eller sannsynliggjort. Innklagede avviser å ha opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet kan således heller ikke føre frem.

 

Klagen avvises i sin helhet.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Klageren gjelder påstått brudd på god meglerskikk på grunn av feil gjennomføring av budrunden.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

En megler kan ikke gi én interessent en prioritert rett til å kjøpe boligen, uten avtale med selgeren. Dersom slik avtale med selgeren hadde foreligget, ville ikke en budrunde vært nødvendig. Denne delen av klagen kan således ikke føre frem.

 

Reklamasjonsnemnda tar utgangspunkt i at lokkepris er en pris som blir satt vesentlig lavere enn det nivå selgeren på det tidspunktet prisen blir fastsatt kan tenke seg å godta bud på. Nemnda finner at det ut fra dokumentasjonen ikke er sannsynliggjort at det forelå lokkepris. Prisantydningen var kr 4 490 000. Det fremgår av budjournalen at alle innkomne bud kom inn før akseptfristen til gjeldende høyeste bud gikk ut. Det har således ikke vært nødvendig for selgeren å akseptere evt. ikke akseptere noen bud mens budrunden pågikk. Selger akseptere siste inngitte bud før akseptfristen gikk ut. Selger har ikke på noe tidspunkt avslått et bud på prisantydning.

 

Reklamasjonsnemnda vil også påpeke at en budgiver selv er ansvarlig for hvilke bud han eller hun inngir. Dersom klageren mente budrunden ble for hektisk, burde klageren har satt lengre akseptfrister. Det er budgiverne som selv setter akseptfrist for sine bud. Megleren opptrer bare som mellommann, og kan således bare formidle innkomne bud videre til interessenter. Slik saken er opplyst for nemnda, er det intet som tilsier at innklagede ikke har har overholdt sine plikter etter eiendomsmeglingsforskriften i budprosessen.

 

For øvrig viser budjournalen hvordan budrunden har gått for seg. Nemnda finner ikke noe kritikkverdig i måten innklagede har opptrådt ut i fra dette.

 

Innklagede har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Følgelig fører heller ikke erstatningskravet frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.