Klage nr 2014150

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 16. februar 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Privatmegleren Arendal

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger.

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede våren 2014. Klageren anfører at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi feil opplysninger i salgsoppgaven om hvorvidt asfaltering av veg og gårdsplass skulle bli gjort. Klageren krever erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klageren gis delvis medhold.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede våren 2014. Klageren fikk tilslag på eiendommen med sitt bud på kr 5 200 000. Klageren har forholdt seg til salgsoppgaven.

 

Etter signering av kontraken, spurte klageren om når asfaltering av veg og gårdsplass ville bli gjort. Innklagede skal da ha svart at opplysning om asfaltering berodde på en misforståelse mellom selgeren og takstmannen, og at dette ble oppklart på visning. Klageren anfører å ikke ha fått opplysning om dette, og påpeker at det ikke er tilstrekkelig å gi en slik vesentlig opplysning på visning, hvor interessenter kommer og går. Klageren var på visning, men ble aldri opplyst om misforståelsen. Klageren anfører at uavhengig hva som skulle vært riktig, og hva som ble opplyst på visning, ble dette ikke rettet i salgsoppgaven. Klageren innga bud på bakgrunn av at opplysningene i salgsoppgaven var riktige.

 

På bakgrunn av ovennevnte krever klageren fastslått av innklagede har opptrådt i strid med

 

 

god meglerskikk ved ikke å gi riktige opplysninger i salgsoppgaven. Klagerne krever erstatning.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede anfører at «asfalt-problemet» skyldtes en misforståelse mellom selger og takstmann. Feilen ble korrigert før eiendommen ble lagt ut for salg. Dessverre ble en liten del av den gamle teksten hengende igjen, og derfor har problemet oppstått.

 

Innklagede anfører at dersom det hadde vært slik at selger skulle bekostet asfaltering av veg og gårdsplass, hadde dette fremkommet tydelig i salgsoppgaven. Dette ville også vært nedfelt i kjøpekontrakten før signering.

 

Innklagede anfører videre at klageren, etter å ha fått opplyst i kontraktsmøte om at asfaltering ikke vil bli gjennomført av selgeren, ikke protesterte på dette.

 

Overtakelsesprotokoll ble signert av begge parter uten kommentarer/krav om asfaltering. Det kom derfor overraskende på megleren og selgeren, da klageren i november kom med krav om asfaltering.

 

På bakgrunn av ovenstående opplysninger legger innklagede ned påstand om å ikke kunne holdes ansvarlig for innholdet i klagen.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk på grunn av feil opplysning om asfaltering i boligsalgsrapport.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt i forhold til hva som ble sagt av og til hvem angående asfaltering av veg og gårdsplass. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til disse anførslene.

 

Det fremgår av boligsalgsrapporten under «konklusjon tilstand» følgende:

 

«Eier opplyser av innkjørsel og parkering skal asfalteres».

 

Det er ingen andre opplysninger i tilknytning til asfalteringen enn ovennevnte.

 

Det er på det rene at det ble gitt en feil opplysning om asfaltering i boligsalgsrapporten om at denne skulle utføres av selger. Dette burde innklagede korrigert skriftlig senest under kontraktsmøtet, gjerne ved at det ble inntatt en bestemmelse om det i kontrakten. Det har i denne forbindelse ingen betydning at det i overtakelsesprotokollen, som klageren har signert, ikke er noen bemerkning om «manglende» asfaltering. Nemnda finner derfor at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Det var ikke samsvar mellom boligsalgsrapporten og salgsoppgaven vedrørende asfalteringen. Klageren hadde derfor en foranledning til både å sjekke når arbeidet skulle bli utført og nærmere hvem som skulle betale for asfaltering. Erstatningskravet kan etter dette ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Arendal de Presno & Partnere AS har opptrådt i strid med god meglerskikk, For øvrig fører klagen ikke frem.