Klage nr 2014102

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Nordre Aker

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede den 19. februar 2014. Hun mener salgsoppgaven ga villedende opplysninger om solforholdene på balkongen. Som følge av dette krever hun erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen delvis fører frem.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klagerens leilighet ble i salgsoppgaven markedsført med en solrik vestvendt balkong. Da klageren overtok leiligheten, ble hun imidlertid overrasket over at det var meget lite sol på balkongen. I juni måned var det kun sol på deler av balkongen fra klokken 16.00 til 18.15.

 

Klageren finner derfor beskrivelsen i salgsoppgaven villedende. Hun mener også at det foreligger et mulig fremtidig økonomisk tap ettersom klageren ikke kan markedsføre leiligheten med verken solrik balkong eller gode solforhold. Klageren krever følgelig erstatning.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede markedsførte leiligheten med vestvendt balkong med gode solforhold. Betegnelsen solrik ble også benyttet. Solforholdene var ikke nærmere konkretisert i salgsoppgaven.

 

Innklagede kan imidlertid ikke se at denne markedsføringen var verken uriktig eller villedende. «Solrik» var en omtrentlig betegnelse som måtte sees i sammenheng med de faktiske forholdene som var synlige da klageren var på visning. På visningen og i salgsoppgaven kunne man se at balkongen lå i 3. etasje, var overbygget, hadde tette sidevegger og at det var flere høye bygninger i nærheten. Dette har innvirkning på lys- og solforholdene. Dersom solforholdene var spesielt viktige for klageren burde hun dessuten undersøkt dette nærmere for å finne ut om eiendommen svarte til hennes forventninger.

 

Innklagede avviser å ha opptrådt kritikkverdig. Erstatning kan heller ikke tilkjennes.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av påståtte feilaktige opplysninger om leilighetens solforhold.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Markedsføringsloven § 7 regulerer den næringsdrivendes markedsføring av ytelser, herunder fast eiendom, overfor forbrukere. Av bestemmelsens første ledd bokstav b følger at markedsføringen er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger som er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ytelsens hovedegenskaper, for eksempel dens fordeler. Praksisen anses likevel bare villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning de ikke ellers ville truffet, jf. § 7 andre ledd.

 

Balkongen er i salgsoppgaven beskrevet som «solrik» og «med gode solforhold». «Solrik» må forstås å referere til en balkong som har mye sol. Klageren har imidlertid anført at det i juni måned bare er sol på balkongen fra klokken 16.00-18.15. Denne opplysningen er ikke bestridt av innklagede. Karakteristikken «solrik» synes således å være uriktig og dermed i strid med markedsføringsloven.

 

Markedsføring er en sentral del av eiendomsmeglerens virksomhet. Brudd på markedsføringslovens regler anses derfor å være i strid med kravet til god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Nemnda viser også til tilsvarende sak 2008006 og bransjenorm for markedsføring av bolig av april 2014 punkt 3.6.

 

Klageren har imidlertid ikke sannsynliggjort at det foreligger et økonomisk tap. Erstatning kan følgelig ikke tilkjennes.

 

 

Konklusjon:

 

EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Nordre Aker har opptrådt i strid med god meglerskikk. For

øvrig fører klagen ikke frem.