Klage nr 2014155

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Best Eiendomsmegler AS

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede, og mener at innklagede ikke har opplyst henne om adgangen til å benytte seg av forkjøpsrett. Dersom klageren hadde hatt kjennskap til dette hadde hun aldri inngitt bud. Klageren krever følgelig erstattet kr 35 000, som utgjør differansen mellom det første budet som ble inngitt og det budet klageren trådte inn i med sin forkjøpsrett.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Under den første budrunden opplyste ikke innklagede om klagerens forkjøpsrett, enda klageren presiserte at hun ønsket å bruke sin lange ansiennitet. Innklagede rådet derimot klageren til å legge inn et bud som var kr 10 000 høyere enn det allerede inngitte budet stort kr 1 555 000. Da den andre interessenten innga et nytt bud, forhørte klageren seg med en annen megler. Hun fikk da forklart reglene, og la følgelig ikke inn flere bud. Hun fikk så huset på forkjøpsrett for kr 1 590 000.

 

Innklagede informerte aldri klageren om forkjøpsretten og tidsfristen for avklaring av denne. Klageren krever derfor erstatning stor kr 35 000.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Markedet var villig til å betale kr 1 590 000 for boligen. Etter at selgeren hadde akseptert dette budet ble boligen lagt ut for forkjøpsrett og utlyst av boligbyggelaget. Klageren valgte da å benytte forkjøpsretten og tre inn i det aksepterte budet.

 

Etter at klageren hadde inngitt bud fikk hun forklart prosessen rundt forkjøpsrett. Hun har blitt informert om både forkjøpsretten og tidsfristen for avklaring av denne.

 

Klageren har uansett ikke lidt noe økonomisk tap. Forkjøpsretten trer inn etter at markedspris er oppnådd og selgeren har akseptert et tilfredsstillende bud. Dersom klageren mente boligen ikke var verdt denne prisen kunne hun latt være å tre inn som forkjøpsrettshaver.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av påstått manglende informasjon om adgangen til å benytte seg av forkjøpsrett.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Partene er uenige om hvorvidt klageren har fått informasjon om sin forkjøpsrett eller ikke. Det sentrale spørsmålet i nærværende sak er om innklagede plikter å informere aktuelle forkjøpsrettshavere om deres mulighet til å benytte seg av forkjøpsrett.

 

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-7 skal megleren sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. I dette ligger blant annet en plikt til å opplyse om ikke tinglyste heftelser. Dersom det hefter forkjøpsrett på eiendommen, må det derfor opplyses om dette og om forkjøpsrettighetens varighet.

 

Innklagede har i salgsoppgaven opplyst at borettslagets medlemmer har forkjøpsrett etter borettslagslovens bestemmelser, og at borettslaget vil bli kontaktet etter budaksept med forespørsel om utlysing av forkjøpsretten blant medlemmene. Det er videre opplyst at denne prosessen vil ta ca. 20 dager.

 

Ved å lese salgsoppgaven får dermed aktuelle kjøpere informasjon om forkjøpsretten og dens varighet. Klageren kan følgelig ikke høres med at hun ikke er gjort kjent med sin forkjøpsrett, og hvilken betydning dette kunne ha for hennes budgivning.

 

Innklagedes atferd er således ikke i strid med god meglerskikk. Erstatning kan følgelig ikke tilkjennes.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.