Klage nr 2014180

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen AS

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en eiendom via innklagede 5. september 2013. Klagerne anfører at partene i kjøpekontrakten avtalte at eiendommen skulle overtas uten heftelser, og at selgeren skulle slette disse for egen regning. Klagerne krever erstatning på kr 5 870 for en regning tilknyttet heftelse som selgeren ikke har betalt.

 

Klagerne er representert ved advokat. I det følgende vil klagerne og advokaten bli omtalt som «klagerne».

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klagerne ikke gis medhold.

 

Klageren anfører i hovedsak:

Klagerne kjøpte den 5. september 2013 en eiendom gjennom innklagede som megler.

 

Av kjøpekontrakten fremgår det at eiendommen skal overtas fri for pengeheftelser samt at «øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning». Det tas ingen forbehold i kjøpekontrakten om en opplysning fra side 4 i salgsoppgaven om ca. kr 8 000 til vannsikring. Heller ikke salgsoppgaven inneholdt opplysning om at kjøperen måtte overta kravet utenom kjøpesummen.

 

 

 

Klagerne har nå, over ett år etter overtagelsen av eiendommen, mottatt en regning fra boligsameiet på kr 7 309,50 tilknyttet den nevnte vannsikringen, sammen med en opplysning om at det vil komme en ytterlig regning på kr 3 623. I ettertid er det gitt en reduksjon fra sameie på kr 5 000, slik at det totale kravet utgjør kr 5 870.

 

Klagerne anfører at innklagede er ansvarlig for å betale det angitte kravet. Kravet skulle vært trukket/holdt tilbake i oppgjøret da klageren betalte leiligheten. Det er en viktig del av meglers oppgave å overlevere en heftelsesfri eiendom. Det ble ikke gjort i denne saken. Klagerne viser blant annet til sak 2013069 fra nemndas praksis.

 

På bakgrunn av ovenstående krever klagerne fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må betale kr 5 870 til klageren.

 

Innklagede anfører i hovedsak:

Innklagede anfører at den nevnte opplysning fra side 4 i salgsoppgaven, som klagerne viser til, er følgende:

 

«Sameiet har besluttet å installere vannsikring i hver enkelt leilighet. Kostnaden med dette bæres av den enkelte sameier og er på ca. kr. 8000 opplyser styreleder».

 

Overtakelsen av boligen fant sted ved undertegning av overtakelsesprotokollen den 27. september 2013. Krav om innbetaling av nevnte vannsikring forelå ved faktura i november 2014.

Innklagede fastholder at boligen er overlevert i samsvar med kjøpekontrakten. For tolkning av kjøpekontraktens ordlyd påpeker innklagede at en naturlig forståelse av «overdras fri for pengeheftelser» må være de økonomiske forpliktelsene som er påheftet eiendommen før handelen sluttes. Opplysningen som er gitt i salgsoppgaven varslet klagerne om en kommende kostnad. Det hadde ved handelen ikke materialisert seg noe krav mot sameiet fra en tredjepart tilknyttet beslutningen.

Ved å opplyse om dette kommende kravet, har innklagede overholdt sin opplysningsplikt i henhold til eiendomsmeglingsloven.

Saken skiller seg fra sak 2013069 som klagerne viser til, da det i den saken var snakk om «påheftede forpliktelser» og ikke en planlagt fremtidig kostnad. Denne grensedragningen må være avgjørende i saken.

Innklagede kan på bakgrunn av ovenstående ikke se å ha opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi misvisende opplysninger. Klagerne gis ikke medhold.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Klagen gjelder påstått brudd på god meglerskikk ved å ikke sørge for at eiendommen var fri for pengeheftelser i henhold til kjøpekontrakten.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Det fremgår av salgsoppgaven at kostnad for installering av vannsikring må bæres «av den enkelte sameier».

 

Dette er en opplysning om planlagte arbeider og kostnader i fremtiden. Dette innebærer at den som er eier av seksjonen når beløpet forfaller, må betale kravet fra sameiet. Kravet forfalt etter overtagelsen og var ingen økonomisk heftelse på overtagelsestidspunktet som megleren skulle innfri i h.t. kjøpekontrakten.

 

Klageren kan dermed ikke kreve at innklagede betaler dette kravet med henvisning til at leiligheten skal overtas «uten pengeheftelser» jfr. kjøpekontrakten.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.