Klage nr 2014036

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

Eie eiendomsmegling avd Bodø

Bodø Eiendomsmegling AS

 

 

Saken gjelder:             Tilbakehold av midler på klientkonto

 

 

Nemnda behandlet saken den 3. juli 2014 med følgende anførsler og konklusjon:

 

Saksfremstilling:

Klageren holdt tilbake kr 300 000 på klientkonto hos innklagede etter kjøp av leilighet i 2008. Klageren har i ettertid fått opplyst at beløpet på klientkontoen ikke lenger er kr 300 000 og ønsker dokumentasjon fra innklagede på hvorfor det er tatt ut midler, når dette har skjedd, og hvem som har mottatt pengene. Klageren krever også at innklagede dekker eventuelle saksomkostninger.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

I 2008 ble borettslaget saken omhandler ferdigstilt. Det besto av 2 bygg med 3 leiligheter i hvert bygg. Borettslaget ble i 2013 omgjort til eierleiligheter. Innklagede var tilrettelegger av salget. Klageren var én av de som kjøpte/ble registrert som andelseiere i 2008.

 

Klageren anfører at det var mange feil ved bygningen, og at klageren var den siste som overtok leiligheten. Det ble avtalt med utbyggeren at det skulle holdes tilbake kr 300 000 hos innklagede for utbedring av utvendige mangler.

 

Innklagede opplyste den 19. november 2013 klageren om at beløpet på kr 300 000 ikke lenger var sperret. Klageren påpeker at det er to grunner til at han ikke oppdaget dette tidligere. For det første mener klageren at han måtte ha blitt kontaktet av innklagede dersom pengene på klientkontoen skulle tas ut og gitt samtykke til dette. For det andre anfører klageren at de utvendige arbeidene på boligen enda ikke var ferdig utbedret, noe som var vilkåret for å holde tilbake pengene. Pengene skulle ifølge klageren ikke utbetales eller frigjøres før arbeidene var ferdige, jfr. overtagelsesprotokollen av 15. april 2008.


Ved ovennevnte dato fortalte innklagede klageren at det kun sto kr 165 480 på kontoen, og at det kun var holdt tilbake kr 200 000. Klageren anfører å ha kontaktet innklagede ved flere anledninger for å få dokumentasjon på kontobevegelser. Han har aldri mottatt slik dokumentasjonen. Klageren viser til korrespondanse mellom ham og innklagede, denne er fremlagt for nemnda.

 

Klageren krever på bakgrunn av ovenstående at innklagede skal fremskaffe dokumentasjon på hvilket beløp som ble holdt tilbake i 2008, samt dokumentere hvilke beløp som har gått ut av kontoen i ettertid og til hvem, samt dokumentasjon på hvorfor.

 

Klageren krever til slutt at innklagede skal dekke eventuelle saksomkostninger.

 

Innklagede anfører:

Innklagede beklager innledningsvis at det ikke har vært gitt noe svar til klageren under prosessen, og forklarer dette med at innklagede i samme periode hadde utvidet kontakt med utbyggeren og borettslaget angående den foreliggende saken. Innklagede anfører at de har løst saken seg i mellom, og at innklagede har gjort opp i henhold til instruks fra begge parter. Innklagede påpeker at det ikke var noen grunn til å trekke klageren inn i denne dialogen, men presiserer at dette kunne vært kommunisert bedre til ham.

 

Beløpet som ble holdt tilbake i 2008 var på kr 200 000. Dette har vært opplyst til borettslagets styreleder. Av beløpet på kr 200 000 er det i henhold til rettsforlik av 13. oktober 2009 betalt ut kr 25 000. Etter ny avtale mellom borettslaget og utbyggeren er det betalt ut kr 50 000 til utbyggeren, og kr 114 000 til borettslaget. Det er en rest som også skal gjøres opp, noe som ifølge innklagede sluttføres i disse dager i påvente av endelig renteberegning.

 

Dokumentasjonen på kontotransaksjoner skal fremskaffes. Innklagede beklager at de ikke foreligger og forklarer dette med at de har hatt flere oppgjørsavdelinger siden 2008. De har prøvd å få tak i nødvendig dokumentasjon. Innklagede håper å ha dette klart i løpet av de nærmeste dagene.

 

Innklagede anfører på bakgrunn av dette at klagen avvises og påpeker at det pr dags dato ikke foreligger noen konflikt mellom borettslag, utbygger eller innklagede. Saken er nylig løst og oppgjort i full enighet mellom parter. Innklagede mener klageren er i konflikt med utbyggeren og sitt eget styre i borettslaget.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder tilbakehold av klientmidler, herunder manglende dokumentasjon vedrørende bevegelsen på klientkontoen.

 

Slik saken er fremlagt for nemnda, ønsker klageren kun dokumentasjon på hvilke aktiviteter som har vært på klientkonto. Innklagede har i sitt tilsvar beklaget overfor klageren at det har tatt lang tid å svare på hans henvendelser, men at saken nå er forlikt mellom partene.

 

Klageren har ikke bestridt at saken er forlikt eller kommet med ytterligere kommentarer etter innklagedes tilsvar.

 

Nemnda legger på bakgrunn av dette til grunn at saken er forlikt, og den skal således ikke realitetsbehandles i nemnda.

 

Klageren har krevd at innklagede dekker eventuelle saksomkostninger. Klagegebyret for nemnda utgjør kr 500. Innklagede har ikke motsatt seg kravet. Med bakgrunn i at innklagede har brukt lagt tid på å svare på klagerens henvendelser, er nemnda kommet til at innklagede skal refundere klageren gebyret på kr 500.

 

 

Konklusjon:

Eie Eiendomsmegling avd Bodø Bodø Eiendomsmegling AS skal betale 500 kroner til klageren. Forøvrig avvises klagen.

 

 

Etter anmodning fra klageren har nemnda besluttet å ta saken opp til fornyet behandling.

Klageren har i hovedsak anført:

Reklamasjonsnemnda la til grunn at klageren ikke hadde bestridt innklagedes anførsler eller at saken er forlikt. Dette medfører ikke riktighet. Klageren kom ikke med ytterligere bemerkninger fordi innklagede hele tide har trenert saken. Det var heller ikke fremlagt noen dokumentasjon på at saken var forlikt. Klageren tenkte derfor at nemnda ikke kunne legge dette til grunn. Klageren hevder å ikke ha inngått noe forlik med utbyggeren om de tilbakeholdte midlene på klientkontoen.

Innklagede hevder ifølge klageren at borettslaget har en avtale med utbyggeren om at kr 50 000 skal betales til utbyggeren, og kr 114 000 skal betales til borettslaget. Klageren spør hvor innklagede har denne avtalen fra. Klageren anfører å selv ha sittet i styret i borettslaget, og at styret aldri har inngått en slik avtale.

Klageren påpeker at han ennå ikke har mottatt noe dokumentasjon på at kontoutskrift som innklagede lovet skulle foreligge innen to dager etter at tilsvar opprinnelig ble sendt.

Dersom nemnda skulle komme til at klageren signerte på vegne av borettslaget, for at det skulle holdes tilbake kr 300 000, bestrides det at det er inngått noen gyldig avtale mellom utbyggeren og borettslaget om noe forlik.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede viser til sitt opprinnelige tilsvar og anfører at dokumentasjon er gitt, i form av e-post korrespondanse mellom innklagede, klageren og utbyggeren. Det er også fremlagt skriv fra tidligere styreleder og utbygger. Innklagede hevder at det virker som om klageren prøver å få det til å se ut som det tilbakeholdte beløp gjaldt klagerens egen leilighet. Imidlertid fremgår det klart at klageren signerte på vegne av borettslaget, og ikke seg selv.

For klagerens anførsel om å være ukjent med inngått avtale med utbyggeren, viser innklagede til at det er feil, da klageren sto på e-postlisten.

Innklagede har prøvd å forklare klageren at utbyggeren ikke har satt inn det tilbakeholdte beløpet, med at det er holdt tilbake fra innbetalinger fra andelskjøperne. Det er regnskapsmessig holdt tilbake i overkant av kr 200 000, bokført på 6 leiligheter – alle 6 i borettslaget. Det bemerkes igjen at klageren ikke har kjøpt leilighet gjennom innklagede. Klageren kjøpte privat, og oppgjør ble foretatt av ekstern advokat. Innklagede har kun foretatt oppgjør på andre leiligheter i borettslaget. Klageren var kun i kontakt med innklagede i regi av å være med i styret.

Klageren tar i bruk ordet «løgn» flere ganger i klagen. Innklagede mener dette er urimelig, og vil ikke kommentere det ytterligere.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Nemnda har vurdert det som er anført i klagerens begjæring om fornyet behandling, men finner ikke at dette kan føre til en annen konklusjon enn det nemnda kom til da saken ble behandlet første gang.

 

 

Konklusjon:

Nemndas avgjørelse opprettholdes.