Klage nr 2014138

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd Søgne

 

 

Saken gjelder:               Oppgjør

 

 

Saksfremstilling:

 

I forbindelse med at innklagede bisto ved oppgjøret i forbindelse med oppløsningen av et sameie, ble innklagedes krav belastet klageren alene. Klageren mener at innklagedes vederlagskrav skulle blitt fordelt mellom de tre sameiepartene, og krever erstatning med kr 8 525.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

I forbindelse med oppløsningen av et sameie mellom tre brødre ble innklagede kontaktet av klagerens bror for å forestå oppgjørsbehandlingen av eiendommen. Den avtalte prisen for oppgjøret var kr 8 000 pluss utgifter til tinglysing av pant. Dette mot at innklagede fakturerte hver av sameiepartene for 1/3 av kostnadene. I kjøpekontrakten står det klart at klageren skal ha fullt oppgjør ved overtakelsen.

 

Når innklagede tok seg betalt for oppdraget, ble dette gjort ved å trekke kravet fra den summen klageren skulle hatt for sin andel av eiendommen. Innklagede opplyste aldri at de hadde rett til å trekke sitt tilgodehavende fra oppgjøret.

 

Oppgjørsskjemaet ble signert før en intern budrunde som sameiepartene hadde i forbindelse med at innklagede ikke fikk solgt eiendommen innen seks måneder. Datoen på oppgjørsskjemaet er feil, og det ble egentlig undertegnet den 19. juni 2014. Da handel ikke kom i stand, ble oppdraget avsluttet, og hver av sameiepartene mottok en egen regning.

 

Klageren krever at innklagede erstatter kr 8 525, og sender en regning til hver av sameiepartene for oppdraget. Subsidiært må regningen sendes til klagerens bror som bestilte oppdraget.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede bestrider å ha bekreftet at kravet ville bli fordelt mellom de tre sameiepartene. Innklagede har forholdt seg til oppgjørsskjemaet som gir innklagede rett til å belaste meglers vederlag og utlegg av den første innbetaling fra kjøperen. Det er bare klageren som har signert oppgjørsskjemaet, og som står oppført som selger.

 

Oppgjørsskjemaet er datert og laget i innklagedes meglersystem den 16. juli 2014, altså i underkant av én måned etter den interne budrunden den 19. juni 2014. At skjemaet skal være signert på et tidligere tidspunkt er utelukket. Det er dessuten samsvar mellom oppgjørsskjemaets og kjøpekontraktens dato, noe som underbygger at klageren faktisk har signert oppgjørsskjemaet som gir innklagede rett til å trekke meglerprovisjonen etter at handel er kommet i stand.

 

Innklagede anser saken som et internt anliggende mellom de involverte parter, og avviser følgelig klagerens krav.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av at innklagede har trukket hele sitt vederlagskrav fra klagerens andel av salgssummen, og ikke avkrevd alle sameiepartene forholdsmessig.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I foreliggende saken har partene forklart seg ulikt hva gjelder hvorvidt innklagede har bekreftet at kravet ville bli fordelt mellom de tre sameiepartene eller ikke. Nemnda kan følgelig ikke ta stilling til dette.

 

Oppgjørsskjemaet er undertegnet av klageren, og av dette fremgår at innklagede betinger seg en rett til å belaste meglers vederlag og utlegg av den første innbetalingen fra kjøperen. Nemnda bemerker til dette at den som underskriver et dokument, har som utgangspunkt også selv risikoen for at man forstår innholdet i det som underskrives. Det foreligger for øvrig ingen øvrige skriftlige instrukser i forbindelse med oppgjøret. Nemnda finner derfor at innklagede ikke kan klandres for å ha trukket sitt tilgodehavende av den innbetalte kjøpesummen.

 

Klagerens krav om erstatning kan følgelig ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.